Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

24/11/2022

24.11.2022 Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν καὶ Ἱερομαρτύρων, Κλήμεντος Ῥώμης, καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας

 Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν καὶ Ἱερομαρτύρων, Κλήμεντος Ῥώμης, καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.

Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  3:20-21, 4:1-3

Ἀδελφοί, ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. ῞Ωστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ· ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

20 Ἡ συμπεριφορά τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ἀντίθετα μέ τά δικά μας. Διότι ἡ δική μας πατρίδα καί πολιτεία καί τά δικά μας πολιτικά δικαιώματα εἶναι στούς οὐρανούς, ἀπ’ ὅπου μέ πολύ πόθο περιμένουμε καί τόν Σωτήρα μας, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χρι-στό.

21 Αὐτός ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας θά δώσει νέα ἔνδοξη μορφή στό σῶμα τῆς μικρότητος καί ταπεινότητός μας, πού εἶναι τώρα φθαρτό καί ὑπόκειται σέ πόνους καί ἀσθένειες. Θά τό μεταμορφώσει, γιά νά γίνει ὅμοιο μέ τό δοξασμένο σῶμα του καί νά ἀποκτήσει τήν ἴδια ἔνδοξη καί ἄφθαρτη μορφή μ’ ἐκεῖνο. Καί αὐτή τή μεταμόρφωση θά τήν κάνει μέ τήν πανίσχυρη ἐνέργειά του, μέ τήν ὁποία μπορεῖ καί νά ὑποτάξει τά πάντα στόν ἑαυτό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Συνεπῶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί πολυπόθητοι, ἐσεῖς πού εἶστε γιά μένα τόν ἀπόστολο καί διδάσκαλό σας χαρά καί στεφάνι δόξας λόγῳ τῶν ἀρετῶν σας, σᾶς προτρέπω, ἀγαπητοί μου, ἔτσι νά μένετε σταθεροί στήν ἐν Κυρίῳ ζωή· ὅπως δηλαδή σᾶς εἶπα προηγουμένως κι ὅπως ταιριάζει σέ ἀνθρώπους πού περιμένουν Σωτήρα ἀπό τούς οὐρανούς.

2 Παρακαλῶ τήν Εὐοδία, παρακαλῶ καί τή Συντύχη νά ἔχουν τήν ὁμοφροσύνη πού προέρχεται ἀπό τήν ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο.

3 Ναί, παρακαλῶ κι ἐσένα πού βαστάζεις μαζί μου μέ γνησιότητα καί εἰλικρίνεια τό ζυγό καί τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας, νά βοηθᾶς καί νά ἐνισχύεις αὐτές πού ἀγωνίστηκαν καί κακοπάθησαν μαζί μου στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, μαζί καί μέ τόν Κλήμεντα καί τούς ἄλλους συνεργάτες μου, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι γραμμένα ἀπ’ τόν Θεό στό βιβλίο τῆς ζωῆς ὡς ὀνόματα πολιτῶν καί κληρονόμων τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἡ ἑορτή τῆς πολιούχου μας Ἁγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/12/2022]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/11/2022]

Πολυτεκνία καί καλλιτεκνία

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/11/2022]

Μιά εὐχάριστη ἔκπληξη!...

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/11/2022]

Προσκυνητής τῆς Εἰκοσιφοίνισσας ὁ νέος Ποιμενάρχης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [24/11/2022]

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/11/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2022 ΠΕΜΠΤΗ ΚΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:1-13 Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2022 ΠΕΜΠΤΗ ΙΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΙΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν κα΄ 28 - 33 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαὐτοῦ Μαθηταῖς· ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ)

  Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)   Δὲν εἶχε εὐτυχῆ κατάληξη ἡ συνάντηση τοῦ πλούσιου ἐκείνου νεανίσκου μὲ τὸν Κύριο, τὴν ὁποία μᾶς περιγράφει τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.12.2022

8 Δεκεμβρίου

1868          Μεγάλη καταστροφή του Σώματος Μανιατών υπό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications