Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

06/08/2022

06.08.2022 ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ιζ΄ 1 - 9

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν· 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ. 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ὕστερα ἀπό ἕξι ἡμέρες ὁ Ἰησοῦς πῆρε μαζί του τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του καί τούς ἀνέβασε σ’ ἕνα ψηλό βουνό, ἰδιαιτέρως μόνον αὐτούς.

2 Καί ἐκεῖ μεταμορφώθηκε μπροστά τους· κι ἔγινε τό πρόσωπό του λαμπρό σάν τόν ἥλιο, καί τά ἐνδύματά του λευκά σάν τό φῶς.

3 Καί τότε ἐμφανίσθηκαν σ’ αὐτούς ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦσαν μαζί του.

4 Ὁ Πέτρος τότε εἶπε στόν Ἰησοῦ: Κύριε, εἶναι ὡραῖα νά μείνουμε ἐδῶ. Ἄν θέλεις, ἄς κάνουμε ἐδῶ τρεῖς σκηνές· μία γιά σένα καί μία γιά τόν Μωυσῆ καί μία γιά τόν Ἠλία.

5 Κι ἐνῶ αὐτός μιλοῦσε ἀκόμη, ξαφνικά μιά νεφέλη γεμάτη φῶς τούς σκέπασε. Καί ξαφνικά ἀκούστηκε φωνή ἀπό τή νεφέλη πού ἔλεγε: Αὐτός εἶναι ὁ υἱός μου, πού ἐξαιρετικά τόν ἀγαπῶ καί στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα. Νά ὑπακοῦτε σ’ αὐτόν.

6 Μόλις οἱ μαθητές ἄκουσαν τή φωνή αὐτή, ἔπεσαν μέ τό πρόσωπο στό χῶμα καί φοβήθηκαν πάρα πολύ.

7 Τότε τούς πλησίασε ὁ Ἰησοῦς, τούς ἄγγιξε καί τούς εἶπε: Σηκωθεῖτε καί μή φοβάστε.

8 Κι ὅταν αὐτοί σήκωσαν τά μάτια τους, δέν εἶδαν κανέναν ἄλλο παρά μόνο τόν Ἰησοῦ.

9 Καί καθώς κατέβαιναν ἀπό τό βουνό, τούς παρήγγειλε ὁ Ἰησοῦς καί τούς εἶπε: Μήν πεῖτε σέ κανέναν αὐτό πού εἴδατε, μέχρι νά ἀναστηθεῖ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τούς νεκρούς· τότε δέν θά ὑπάρχει κίνδυνος ἄκαιρων ἐνθουσιασμῶν τοῦ πλήθους, ἀλλά καί τό γεγονός αὐτό θά καταστεῖ περισσότερο κατανοητό καί πιστευτό.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσκυνηματική ἐκδρομή στούς Ἁγίους Τόπους καί στό Σινᾶ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/07/2022]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/05/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.08.2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.08.2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 31 Ἰουλίου (Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

Κυριακή 31 Ἰουλίου (Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. θ΄ 27 - 35)             Μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλα θαύματα τοῦ Κυρίου μᾶς παρουσιάζει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν, τοῦ δαιμονισμένου κωφοῦ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.08.2022

8 Αυγούστου

1570          Οι ενετοί ναύαρχοι Βενιές και Κουφίνι ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications