Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

20/06/2022

Κυριακή 19 Ἰουνίου (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)

Κυριακή 19 Ἰουνίου (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)

(Ματθ. ι΄ 32 - 33, 37 - 38, ιθ΄ 27 - 30)

 

            Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων σήμερα, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἔζησαν σὲ κάθε τόπο καὶ ἐποχὴ καὶ ἀκολούθησαν μὲ πιστότητα καὶ αὐταπάρνηση τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.

            Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τους ἰσχύει ἡ ἀδιάψευστη ὑπόσχεση τοῦ θείου Διδασκάλου: «Πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα   ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. ιθ΄ 29). Δηλαδὴ, ὅποιος ἀναλαμβάνει θυσίες γιὰ τὸν Κύριο, θὰ ἀπολαύσει ἑκατονταπλάσια καὶ θὰ κληρονομήσει αἰώνια ζωή.

            Ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς σὲ ὅποιον τὸν ἀκολουθήσει θυσιάζοντας ἐπίγεια ἀγαθά, συγγενικοὺς δεσμούς, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή, εἶναι διπλὴ καὶ ἀναφέρεται ὄχι μόνο στὴ μέλλουσα ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωή! Πράγματι! Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ λαμβάνει πλούσιες τὶς θεῖες δωρεὲς ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, ἐδῶ καὶ τώρα! Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος. Κάθε πιστὸς ἀκόλουθός μου, λέει ὁ Κύριος, θὰ λάβει «ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ» (Μάρκ. ι΄ 30).

            Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ δωρεές; Εἶναι ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ αἰσθάνεται ὁ πιστὸς στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανὸς ζεῖ χωρὶς τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα ποὺ προκαλεῖ ὁ πλοῦτος, ἐνῶ παράλληλα ἔχει τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ὁ πανάγαθος Θεὸς φροντίζει, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ στερηθεῖ τὰ ἀπαραίτητα. Εἶναι ἀκόμη ἡ κοινωνία τῶν ἀδελφῶν. Διότι μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε πιστὸς αἰσθάνεται τὸν ἄλλον περισσότερο ἀπὸ ἀδελφὸ καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ στὴν τυχὸν δυσκολία του μὲ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καὶ ὑποδειγματικὴ αὐτοθυσία. Δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπίσης ἡ παρηγορία καὶ ἡ ἐνίσχυση ποὺ λαμβάνει ὁ πιστὸς μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ μεγαλύτερη δωρεά, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πιστὸς χριστιανὸς μὲ τὴ συμμετοχή του στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ζεῖ ἑνωμένος μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ δέχεται πλούσια τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

            Μαζὶ, ὅμως, μὲ τὶς δωρεὲς σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωὴ ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε ὅτι ὅποιος τὸν ἀκολουθήσει μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση θὰ κληρονομήσει καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Κι ἂν σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀπολαμβάνει τόσο πλούσια τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποιὰ λόγια, ἀλήθεια, θὰ μποροῦσαν νὰ περιγράψουν τὴν ἀτελείωτη χαρὰ καὶ τὴν ἀπέραντη μακαριότητα τοῦ Παραδείσου; Τότε «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἔζησαν ἐνάρετο βίο θὰ δοξασθοῦν μὲ ἄπειρη δόξα καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν αἰώνια τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους του! 

           Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν θείων δωρεῶν ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅποιον τὸν ἀκολουθήσει! Ἀντὶ γιὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ καὶ πρόσκαιρες ἀπολαύσεις ἐκεῖνος χαρίζει πλῆθος εὐλογιῶν, τόσο στὴ γῆ ὅσο καὶ στὸν οὐρανό. Ἂς τὸν ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ μᾶς κοστίσει. Γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἀξίζει κάθε θυσία! Ὄχι μόνο διότι μᾶς ὑπόσχεται πολλαπλάσια ἀνταμοιβή, ἀλλὰ διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι στὴν ἀγάπη του. Ἐκεῖνος ταπεινώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ἂς θυσιάσουμε κι ἐμεῖς κάτι γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη! Καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ὅποια θυσία μας θὰ φέρει πολλοὺς καρπούς, ὅπως ἐκεῖνος μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε!


 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/05/2022]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/05/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2022 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:13-24 Ἀδελφοί, ὑμῖν λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾿ ὅσον μέν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν Ἀπόστολος, ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2022 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 3 Ἰουλίου (Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

  Κυριακή 3 Ἰουλίου (Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. στ΄ 22 - 33)               Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν ἐποχή μας τό ἄγχος ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς συχνό φαινόμενο ἄλλά πραγματική μάστιγα! Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν καθημερινὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

07.07.2022

7 Ιουλίου

1686          Πελοποννήσιοι, Ζακυνθινοί και Βενετοί απελευθερώνουν την ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications