Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

25/05/2022

25.05.2022 Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ια΄ 2 - 15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ἀκούσας Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γὰρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

2 Ὁ Ἰωάννης στό μεταξύ, ὅταν ἄκουσε μέσα ἀπό τή φυλακή τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἔστειλε δύο ἀπό τούς δικούς του μαθητές

3 καί τοῦ εἶπε: Ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας, πού ἀσφαλῶς ἀπό ὥρα σέ ὥρα πρόκειται νά ἔλθει στόν κόσμο, ἤ πρέπει νά περιμένουμε ἄλλον; Κι ἔκανε τήν ἐρώτηση αὐτή ὁ Ἰωάννης γιά νά στηριχθοῦν μέ τήν ἀπάντησή του οἱ κλονισμένοι μαθητές του στήν πίστη πρός τόν Χριστό.

4 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Πηγαίνετε καί διηγηθεῖτε στόν Ἰωάννη ἐκεῖνα πού ἀκοῦτε καί βλέπετε.

5 Ὅ,τι προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας γιά τή δράση τοῦ Μεσσία πραγματοποιεῖται τώρα μέ ἀκρίβεια. Τυφλοί δηλαδή ἀποκτοῦν ξανά τό φῶς τους καί κουτσοί περπατοῦν ἐλεύθερα, λεπροί καθαρίζονται ἀπό τή λέπρα καί κουφοί ἀκοῦν, νεκροί ἀνασταίνονται καί περιφρονημένοι φτωχοί καί ἄσημοι ἀκοῦν τό χαροποιό ἄγγελμα τῆς οὐράνιας βασιλείας, ἡ ὁποία θά τούς φέρει τήν εὐτυχία καί τή δόξα.

6 Κι εὐτυχισμένος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θά πέσει πνευματικά καί δέν θά σκληρυνθεῖ παίρνοντας ὡς ἀφορμή τό ἐξωτερικό φαινόμενο τῆς ταπεινώσεως, στήν ὁποία ὑποβλήθηκα γιά νά σώσω τόν ἄνθρωπο.

7 Μόλις αὐτοί ἀναχώρησαν, ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά λέει στά πλήθη τοῦ λαοῦ γιά τόν Ἰωάννη: Τί βγήκατε νά δεῖτε στήν ἔρημο τήν ἐποχή πού κήρυττε ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης; Μήπως βγήκατε νά δεῖτε κανέναν ἄνθρωπο ἄστατο, σάν τό καλάμι πού σαλεύεται ἀπό κάθε φύσημα τοῦ ἀέρα; Ὄχι βέβαια.

8 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κανέναν ἄνθρωπο ντυμένο μέ ἁπαλά φορέματα, μαλθακό καί ὄχι σκληραγωγημένο; Αὐτοί πού φοροῦν τά μαλακά, νάτοι, μέσα στά ἀνά­κτορα τῶν βασιλιάδων μένουν ὡς αὐλικοί τους.

9 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Προφήτη; Ναί, σᾶς πληροφορῶ, καί περισσότερο ἀπό προφήτη· διότι αὐτός ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν προφητευόμενο Μεσσία, καί ἐπιπλέον προφητεύθηκε καί ἡ δική του δράση καί ἀποστολή.

10 Διότι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν ὁποῖο ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν προφήτη Μαλαχία: Ἰδού, ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιοφόρο μου λίγο πρίν ἀπό σένα, ὁ ὁποῖος θά προετοιμάσει τό δρόμο σου μπροστά ἀπό σένα, καί θά προετοιμάσει τίς ψυχές νά σέ δεχθοῦν.

11 Ἀληθινά σᾶς λέω, δέν ἔχει ἀναφανεῖ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού γεννήθηκαν μέχρι τώρα ἀπό γυναῖκες ἄλλος μεγαλύτερος ὡς πρός τήν ἀξία ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε κι αὐτό: ὅτι ὁ τελευταῖος καί περισσότερο ταπεινός κι ἄσημος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ ὁποία θεμελιώνεται ἀπό μένα στή γῆ (δηλαδή τό τελευταῖο μέλος τῆς Ἐκκλησίας μου), εἶναι ἀπό τήν ἄποψη τῶν θείων χαρισμάτων καί τῆς σωτηριώδους γνώσεως, τά ὁποῖα ἀπολαμβάνει μέσα στήν Ἐκκλησία, μεγαλύτερος ἀπό τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δέν ἀπόλαυσε τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

12 Νέοι χρόνοι ἦλθαν τώρα. Ἄλλη ἡ ἐποχή πρίν ἀπό τόν Ἰωάννη καί ἄλλη ἡ σημερινή ἐποχή. Ἀπό τήν ἐποχή πού ἄρχισε τό κήρυγμά του ὁ Ἰωάννης ἕως τώρα ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τήν ὁποία δέν μποροῦσε κανείς νά ἀποκτήσει, κερδίζεται μέ τή βία, κι ἐκεῖνοι πού μεταχειρίζονται σπουδή καί βία πάνω στόν ἑαυτό τους τήν ἁρπάζουν γρήγορα, πρίν τούς φύγει, καί τήν κρατοῦν σφιχτά.

13 Ναί· ἄρχισε ἄλλη ἐποχή ἀπό τίς ἡμέρες τοῦ Ἰωάννη. Διότι ὅλοι οἱ προφῆτες καί ὁ νόμος προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη, τώρα ὅμως οἱ προφητεῖες αὐτές ἀρχίζουν νά πραγματοποιοῦνται.

14 Κι ἄν ἔχετε καλή διάθεση νά τό παραδεχθεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού σύμφωνα μέ τήν προφητεία τοῦ Μαλαχία ἔμελλε νά ἔλθει πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Τόσο μεγάλη, τόσο ἔνδοξη εἶναι ἡ νέα αὐτή ἐποχή.

15 Ἐκεῖνος πού ἔχει πνευματικά αὐτιά γιά νά ἀκούει μέ ἐνδιαφέρον καί κατανόηση αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει καί ἄς κατανοεῖ ὅτι ὁ Μεσσίας ἦλθε. 

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/05/2022]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5.5.2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/05/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2022 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:13-24 Ἀδελφοί, ὑμῖν λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾿ ὅσον μέν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν Ἀπόστολος, ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2022 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 3 Ἰουλίου (Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

  Κυριακή 3 Ἰουλίου (Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. στ΄ 22 - 33)               Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν ἐποχή μας τό ἄγχος ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς συχνό φαινόμενο ἄλλά πραγματική μάστιγα! Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν καθημερινὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

07.07.2022

7 Ιουλίου

1686          Πελοποννήσιοι, Ζακυνθινοί και Βενετοί απελευθερώνουν την ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications