Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

08/04/2021

08.04.2021 ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. Ι', 32 - ΙΑ', 9)


Αὗται αἱ φυλαὶ υἱῶν Νῶε, κατὰ γενέσεις αὐτῶν, κατὰ ἔθνη αὐτῶν. Ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν ἐπὶ τῆς γῆς, μετὰ τὸν κατακλυσμόν. Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν, εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεναάρ, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. Καὶ εἶπεν ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ. Δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους, καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος αὐτοῖς ἦν ὁ πηλός. Καὶ εἶπον· Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς. Καὶ κατέβη Κύριος ὁ Θεὸς ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ εἶπε Κύριος· Ἰδοὺ γένος ἕν, καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ' αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν. Δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τῆς φωνῆς τοῦ πλησίον. Καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον. Διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς, Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος ὁ Θεὸς τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου)

32.Αὐτές εἶναι οἱ φυλές τῶν υἱῶν τοῦ Νῶε κατά τίς γενεαλογίες τους καί τά ἔθνη τους· ἀπό αὐτούς διασκορπίστηκαν τά ἔθνη στήν γῆ μετά τόν κατακλυσμό.

1.Ὁλόκληρη ἡ γῆ εἶχε μία γλώσσα καί μία φωνή.

2.Ὅταν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νῶε κίνησαν ἀπό τήν Ἀνατολή, βρῆκαν πεδιάδα στήν γῆ Σενναάρ καί κατοίκησαν ἐκεῖ.

3.Τότε εἶπε ὁ ἕνας στόν ἄλλο: «Ἐλᾶτε νά κάνουμε πλίνθους καί νά τίς ψήσουμε στήν φωτιά». Ἔτσι χρησιμοποίησαν πλίνθους ἀντί γιά λίθους καί ἄσφαλτο ἀντί γιά πηλό.

4.«Μπρός - εἶπαν ἔπειτα -νά κτίσουμε γιά μᾶς μία πόλη καί ἕναν πύργο, πού ἡ κορυφή του νά φτάνει μέχρι τόν οὐρανό, γιά νά ἀφήσουμε ὄνομα προτοῦ διασκορπιστοῦμε σ’ ὅλη τήν γῆ.

5.Κατέβηκε δέ ὁ Κύριος νά δεῖ τήν πόλη καί τόν πύργο, τόν ὁποῖο ἔφτιαχναν οἱ ἄνθρωποι.

6.Καί εἶπε ὁ Κύριος: «Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἕνας λαός καί ὅλοι ἔχουν τήν ἴδια γλώσσα, γι’ αὐτό ἄρχισαν νά κάνουν αὐτό τό ἔργο. Καί τώρα τίποτα δέν μπορεῖ νά τούς συγκρατήσει ἀπ’ ὅσα σκέπτονται νά κάνουν.

7.Ἐλᾶτε νά κατεβοῦμε καί νά τούς συγχύσουμε τήν γλώσσα, γιά νά μή νοεῖ ὁ ἕνας τήν γλώσσα τοῦ ἄλλου».

8.Καί ὁ Κύριος τούς διεσκόρπισε ἀπό ἐκεῖ σέ ὁλόκληρη τήν γῆ. Καί τότε σταμάτησαν νά οἰκοδομοῦν τήν πόλη καί τόν πύργο.

9.Γι’ αὐτό ὀνομάστηκε τό ὄνομα τοῦ τόπου «Σύγχυση», γιατί ἐκεῖ «σύγχυσε» ὁ Κύριος τήν γλώσσα ὁλόκληρης τῆς γῆς· καί ἀπό ἐκεῖ τούς διεσκόρπισε ὁ Κύριος σέ ὁλόκληρη τήν γῆ.


Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. ΙΓ', 19 -25  ΙΔ',1- 6)


Ἐπιθυμίαι εὐσεβῶν ἡδύνουσι ψυχήν, ἔργα δὲ ἀσεβῶν, μακρὰν ἀπὸ γνώσεως, ὁ συμπορευόμενος σοφοῖς, σοφὸς ἔσται. Ὁ δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι, γνωσθήσεται. Ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά, τοὺς δὲ δικαίους καταλήψεται ἀγαθά. Ἀγαθὸς ἀνήρ, κληρονομήσει υἱοὺς υἱῶν, θησαυρίζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεβῶν. Δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλά, ἄδικοι δὲ ἀπολοῦνται συντόμως· ὃς φείδεται τῆς ἑαυτοῦ βακτηρίας, μισεῖ τὸν ἑαυτοῦ υἱόν. Ὁ δὲ ἀγαπῶν παιδεύει ἐπιμελῶς. Δίκαιος ἐσθίων, ἐμπλήσει ψυχὴν αὐτοῦ, ψυχαὶ δὲ ἀσεβῶν ἐνδεεῖς. Σοφαὶ γυναῖκες ᾠ κοδόμησαν οἴκους, ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς, ὁ πορευόμενος ὀρθῶς, φοβεῖται τὸν Κύριον. Ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοὶς αὐτοῦ, ἀτιμασθήσεται. Ἐκ στόματος ἀφρόνων, βακτηρία ὕβρεως, χείλη δὲ σοφῶν, φυλάσσει αὐτούς. Οὗ μή εἰσι βόες, φάτναι καθαραί, οὗ δὲ πολλὰ γεννήματα, φανερὰ βοὸς ἰσχύς. Μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐκκαίει δὲ ψευδῆ μάρτυς ἄδικος. Ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς, καὶ οὐχ εὑρήσεις, αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις, εὐχερής. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Ἰωάννου Κολιτσάρα)

19. Ἅγιαι ἐπιθυμίαι καί ἱεροί πόθοι τῶν εὐσεβῶν τέρπουν καί γλυκαίνουν τήν ψυχήν των, ἐνῶ τά ἔργα τῶν ἀσεβῶν εἶναι μακράν ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δημιουργοῦν πικρίαν καί ἀπογοήτευσιν.

20. Ἐκεῖνος πού συναναστρέφεται μέ σοφούς καί ἐναρέτους, θά γίνη καί αὐτός σοφός καί ἐνάρετος. Ἐξ ἀντιθέτου ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος συναναστρέφεται μέ ἁμαρτωλούς, θά γίνη καί θά γνωσθῆ εἰς τήν κοινωνίαν ὡς ὅμοιος των, ἕνας ἀπό αὐτούς.

21. Ἐκείνους πού συστηματικά καί ἀμετανόητα διαπράττουν τό κακόν, θά τούς κυνηγοῦν συνεχῶς πρός τιμωρίαν των αἱ δυστυχίαι καί αἱ θλίψεις, ἐνῶ τούς ἐναρέτους θά τούς συναντοῦν στόν δρόμον τῆς ζωῆς των καί θά τούς περιβάλλουν τά ἀγαθά.

22. Ὁ ἐνάρετος καί εὐσεβής ἄνθρωπος, θά ἀφήση κληρονομίαν ὄχι μοναχά εἰς τά παιδιά του ἀλλά καί εἰς τά παιδιά τῶν παιδιῶν του. Ὁ πλοῦτος δέ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων θησαυρίζεται, διά νά περιέλθη εἰς τά χέρια τῶν δικαίων.

23. Οἱ δίκαιοι θά ζήσουν ἐπί πολλά ἔτη ἔχοντες καί ἀπολαμβάνοντες τόν πλοῦτον των, οἱ δέ ἄδικοι θά καταστραφοῦν πολύ σύντομα.

24. Ὁ πατέρας, ὁ ὁποῖος λυπεῖται καί δέν τιμωρεῖ μέ τήν παιδαγωγικήν ράβδον τόν υἱόν του, εἶναι τό ἴδιο ὡς ἐάν τόν μισή. Ἐκεῖνος ὅμως πού ἀγαπᾶ μέ ἀληθινήν ἀγάπην τό παιδί του, τό διαπαιδαγωγεῖ καί τό ἀνατρέφει μέ πολλήν ἐπιμέλειαν, μέ στοργήν ἀλλά καί μέ αὐστηρότητα.

25. Ὁ δίκαιος, ὅταν τρώγη, χορταίνει καί ἱκανοποιεῖ τήν ψυχήν τοῦ εὐχαριστῶν τόν Θεόν. Αἱ ψυχαί τῶν ἀσεβῶν ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλότητος των εἶναι σάν πτωχαί. Ποτέ δέν εὐχαριστοῦνται εἰς χορτασμόν, ἔστω καί ἄν ἔχουν πολλά καί νόστιμα φαγητά.

1. Συνεταί καί ἐνάρετοι γυναῖκες ἔκτισαν μέ τήν νοικοκυρωσύνην των καί ἀνέδειξαν τά σπίτια των καί τήν οἰκογενειάν των, ἐνῶ ἡ ἄμυαλος καί σπάταλος γυναίκα ἐξεθεμελίωσε μέ τά ἴδια της τά χέρια τό σπίτι της.

2. Ἐκεῖνος πού ζῆ καί φέρεται μέ τιμιότητα καί δικαιοσύνην, σέβεται καί φοβεῖται τόν Θεόν, ἐνῶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βαδίζει διεστραμμένας ὁδούς, θά κατεξευτελισθῆ.

3. Ἀπό τό στόμα τῶν ἀσυνέτων ἀνθρώπων ἐξέρχονται λόγοι ἀλαζονικοί καί ὑβριστικοί, οἱ ὁποῖοι κτυποῦν τούς ἄλλους ὡσάν μέ ρόπαλον, ἐνῶ τά χείλη τῶν συνετῶν καί φρονίμων αὐτῶν, πού προσέχουν εἰς τά λόγια των, τούς προφυλάσσουν ἀπό κακάς συνεπείας.

4. Ὅπου δέν ὑπάρχουν βόιδια, αἱ φάτναι εἶναι καθαραί, ὅπου ὅμως βλέπεις γεννήματα καί εἰσοδήματα, ἐκεῖ γίνεται φανερά ἡ ἀξία τοῦ βοϊδιοῦ.

5. Ὁ εὐσυνείδητος καί φιλαλήθης μάρτυς ποτέ δέν θά εἴπη καί δέν θά καταθέση ψεύδη, ἐνῶ ὁ ψευδομάρτυς μέ τάς ψευδολογίας του ἀνάπτει πυρκαϊάς, πού κατακαίουν τόν πλησίον.

6. Θά ἀναζητήσης σοφίαν καί σύνεσιν μεταξύ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καί δέν θά τήν εὕρης. Εἰς τούς φρόνιμους ὅμως καί συνετούς ἀνθρώπους θά συναντήσης εὔκολα τήν ἀληθινήν γνῶσιν καί τήν δικαίαν διάκρισιν.

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη τῆς Γενοκτονίας τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/04/2021]

1821-2021: Ἡ μετάπτωση τῆς γιορτῆς σέ πένθος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/04/2021]

Μεσολόγγι τῆς πατρίδος μου καί τῆς ψυχῆς μου (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/03/2021]

Μεσολόγγι τῆς πατρίδος μου καί τῆς ψυχῆς μου (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/03/2021]

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2021

Ποιμαντορικοί Ἐγκύκλιοι Διάφορες [23/03/2021]

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Μητροπολιτικό Ναό Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

19.04.2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΚΖ', 1-41) Ἐγένετο μετὰ τὸ γηράσαι τὸν Ἰσαάκ, καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν, καὶ ἐκάλεσεν Ἡσαῦ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 18 Ἀπριλίου 2021 (Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤ.)

Κυριακή 18 Ἀπριλίου 2021 (Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤ.) (Ἑβρ. θ΄ 11-14)        Εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνεκτίμητη ἡ θυσία ποὺ πρόσφερε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Σ’ αὐτὴ τὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

19.04.2021

19 Απριλίου

1453          Τουρκικές θηριωδίες κατά των Ελλήνων στην ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications