Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

05/03/2021

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Καθολικῆς Β΄Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα    1:1-13

Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ· καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν· διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. ᾽Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περι πατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ Πατρός. Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, Κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. Ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾽Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει. Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ὁ πρεσβύτερος στήν ἡλικία καί τό ἀξίωμα γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή σέ μιά ἐκλεκτή κυρία καί στά παιδιά της· σέ μιά τοπική δηλαδή Ἐκκλησία πού εἶναι ἐκλεκτή ἀπό τόν Θεό, καί στά πιστά της μέλη, πού τούς ἀγαπῶ μέ μιά ἀγάπη πού ἐμπνέεται καί κυριαρχεῖται ἀπό τήν ἀλήθεια. Τούς ἀγαπῶ μάλιστα ὄχι μόνο ἐγώ, ἀλλά κι ὅλοι ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τήν πνευματική ἀλήθεια πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός.  

2 Σᾶς ἀγαπᾶμε, ἐπειδή ἔχουμε τήν ἴδια ἀλήθεια τῆς πίστεως πού μένει μέσα μας καί κυριαρχεῖ σ’ ὁλόκληρη τή ζωή μας. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή θά εἶναι μαζί μας αἰώνια· τό ψέμα τῆς αἱρέσεως καί τῆς πλάνης δέν θά βρεῖ ποτέ εἴσοδο στίς ψυχές μας.

3 Σᾶς εὔχομαι νά εἶναι μαζί σας, καί ὁπωσδήποτε θά εἶναι, ἡ χάρις, τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Πατρός· κι ὅλα αὐτά νά συνοδεύονται μέ τή γνώση τῆς ἀλήθειας καί μέ τήν ἄσκηση τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης.  

4 Χάρηκα πάρα πολύ, διότι βρῆκα ὁρισμένα ἀπό τά παιδιά σου νά πορεύονται σύμφωνα μέ τήν ἔμπνευση καί καθοδήγηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύει ἡ ἐντολή πού λάβαμε ἀπό τόν Θεό Πατέρα μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ Χριστός μᾶς μίλησε ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατρός του καί μᾶς δίδαξε τήν ἀλήθεια αὐτή.

5 Καί τώρα σέ παρακαλῶ, ἐκλεκτή κυρία, ὄχι σάν νά σοῦ ἔγραφα κάποια νέα ἐντολή, ἀλλά τήν ἐντολή πού εἴχαμε ἀπό τήν ἀρχή, τό νά ἀγαπᾶμε δηλαδή ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

6 Κι αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει ἀγάπη, τό νά συμπεριφερόμαστε καί νά πορευόμαστε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του. Ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι ἡ κύρια ἐντολή καί περιέχει κι ὅλες τίς ἄλλες, ὅπως τήν ἀκούσατε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Καί σᾶς δόθηκε γιά νά βαδίζετε στή ζωή σας μέ βάση τήν ἀγάπη αὐτή.

7 Πρέπει νά βαδίζετε τό δρόμο τῆς ἀγάπης καί νά μήν εἶστε διασπασμένοι. Διότι ἔχουν ἐμφανιστεῖ στόν κόσμο πολλοί πού διδάσκουν πλανεμένες θεωρίες καί ἐξαπατοῦν μ’ αὐτές τούς πιστούς. Οἱ πλάνοι αὐτοί δέν παραδέχονται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐξακολουθεῖ ὡς ἀρχιερέας μας νά εἶναι στούς οὐρανούς μέ πραγματική σάρκα καί φύση ἀνθρώπινη καί ὅτι μ’ αὐτή πρόκειται νά ἔλθει ὡς Κριτής. Αὐτός πού δέν ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια αὐτή εἶναι ὁ κατεξοχήν ἀπατεώνας καί ὁ ἀντίχριστος. 

8 Προσέχετε πολύ τούς ἑαυτούς σας, γιά νά μή χάσουμε ὅσα ἔχουμε ἐργασθεῖ, ἀλλά νά λάβουμε πλήρη καί τέλεια τήν ἀνταμοιβή μας.

9 Κάθε ἄνθρωπος πού ἀθετεῖ τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δέν μένει πιστός σ’ αὐτήν τηρώντας την μέ ἀκρίβεια, αὐτός δέν ἔχει τόν Θεό, ἀλλά εἶναι χωρισμένος ἀπ’ αὐτόν. Ὅποιος ὅμως μένει πιστός στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ἔχει καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό· διότι αὐτός ἔγινε ναός τοῦ Θεοῦ.

10 Ἐάν κάποιος σᾶς ἐπισκέπτεται ὡς διδάσκαλος ἤ ὡς ἀδελφός καί δέν ἀκολουθεῖ τή διδασκαλία αὐτή, μήν τόν δέχεσθε γιά φιλοξενία στό σπίτι σας καί μήν τοῦ λέτε οὔτε ≪χαίρετε≫. 

11 Διότι ἐκεῖνος πού τόν χαιρετᾶ γίνεται συμμέτοχος στά πονηρά ἔργα του· ἐπειδή χαιρετώντας τον καί ἔχοντας σχέσεις μαζί του τόν ἐνθαρρύνει ἐμμέσως νά ἐξακολουθεῖ νά κάνει τά πονηρά του αὐτά ἔργα.

12 Ἄν καί ἔχω πολλά νά σᾶς γράψω, δέν θέλησα νά σᾶς τά γράψω μέ χαρτί καί μελάνι, ἀλλά ἐλπίζω νά ἔλθω καί νά μιλήσουμε ἀπό κοντά στόμα μέ στόμα, γιά νά εἶναι ἡ χαρά μας τέλεια.

13 Σέ χαιρετοῦν ἐγκάρδια τά τέκνα τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφῆς σου τοπικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐκλέχθηκε κι αὐτή, ὅπως κι ἐσύ, ἀπό τόν Θεό. Ἀμήν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη τῆς Γενοκτονίας τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [18/04/2021]

1821-2021: Ἡ μετάπτωση τῆς γιορτῆς σέ πένθος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/04/2021]

Μεσολόγγι τῆς πατρίδος μου καί τῆς ψυχῆς μου (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/03/2021]

Μεσολόγγι τῆς πατρίδος μου καί τῆς ψυχῆς μου (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/03/2021]

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2021

Ποιμαντορικοί Ἐγκύκλιοι Διάφορες [23/03/2021]

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Μητροπολιτικό Ναό Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/03/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

19.04.2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΚΖ', 1-41) Ἐγένετο μετὰ τὸ γηράσαι τὸν Ἰσαάκ, καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν, καὶ ἐκάλεσεν Ἡσαῦ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 18 Ἀπριλίου 2021 (Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤ.)

Κυριακή 18 Ἀπριλίου 2021 (Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤ.) (Ἑβρ. θ΄ 11-14)        Εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνεκτίμητη ἡ θυσία ποὺ πρόσφερε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Σ’ αὐτὴ τὴ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

19.04.2021

19 Απριλίου

1453          Τουρκικές θηριωδίες κατά των Ελλήνων στην ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications