Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

24/02/2021

24.02.2021

24 Φεβρουαρίου

 425           Ιδρύεται το Πανδιδακτήριο (Πανεπιστήμιο) Κωνσταντινουπόλεως.

1821          ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

                   Από το Γενικό Στρατόπεδο του Ιασίου της Μολδαβίας, ο

                   Αλέξανδρος Υψηλάντης εκδίδει προκήρυξη προς τους λαούς της

                   Μολδοβλαχίας και άπαντα τον υπόδουλο Ελληνισμό και κηρύσσει

                   την Επανάσταση κατά των τούρκων· διαθέτει δε όλα τα υπάρχοντά

                   του για τον Αγώνα.

                   Η ΩΡΑ ΗΛΘΕΝ, Ω ΑΝΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

1913          Απόσπασμα της V Μεραρχίας απελευθερώνει την Κόνιτσα από τους

                   τούρκους.

1943          Διήμερη γενική απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά, λόγω της

                   εξαγγελίας εφαρμογής από τους κατακτητές του μέτρου της

                   πολιτικής επιστρατεύσεως. Βίαιες διαδηλώσεις και πυρπόληση

                   του Υπουργείου Εργασίας. Επανάληψη των διαδηλώσεων στις

                   5 Μαρτ. 1943, με επιτευχθέν αποτέλεσμα την ματαίωση του

                   μέτρου.

 

---

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

 

       Η ΩΡΑ ήλθεν, ω ανδρες Έλληνες. Προ πολλού οι λαοί τής Ευρώπης,

πολεμούντες υπέρ των ιδίων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μάς

επροσκάλουν εις μίμησιν. Αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι,

επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι'

αυτής πάσαν αυτών την ευδαιμονίαν.

       Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι,

οι Σουλιώται, και όλη η Ήπειρος, οπλοφορούντες μάς περιμένουσιν· ας

ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!

       Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί

διά την ακινησίαν μας. Ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος

από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την

τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας

ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι

φύγει απ' έμπροσθέν μας.

       Οι φωτισμένοι λαοί τής Ευρώπης ενασχολούνται εις την

αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά

τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την

ελευθερίαν της Ελλάδος.

       Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του

παρόντος αιώνος, είμεθα εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν

αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά

να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν

Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ

αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την

δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα νώτα προς τον εχθρόν και να

ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς

θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας

βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι

στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού!

Ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! Ας σχηματισθώσι

φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι πατριωτικές λεγεώνες, και θέλετε

ιδή τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ

ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαιών! Εις την φωνήν της

Σάλπιγγός μας όλα τα παράλια του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους

θέλουσιν αντηχήσει· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης

ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρει εις όλους

τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και

τον θάνατον...

       Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την

ελεεινήν μας κατάστασιν! Ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί

τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς

φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! Τους οίκους μας γεγυμνωμένους,

τον αγρούς μας λεηλατισμένονς και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!

       Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον ζυγόν, να

ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την

ημισέληνον, να υψώσωμεν το σημείον, δι' ου πάντοτε νικώμεν· λέγω τον

Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών

Πίστιν από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν.

       Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή

τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμωτέρως την δουλεύσει. Το έθνος

συναθροιζόμενον θέλει εκλέξει τους Δημογέροντάς του, και εις την

ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...

       Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι

Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας

συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας

πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς

αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των

τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν του Επαμεινώνδου Θηβαίου, και

του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα

τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτονος, οι οποίοι

συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος,

όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας

Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους,

του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους

αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους

βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς

σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου. Εις

τα όπλα λοιπόν φίλοι· η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Την 24ην Φεβρουαρίου 1821

Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑ 1821-2021

Ὁμιλίες Κείμενα [14/02/2021]

Οἱ ὑποθῆκες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/02/2021]

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στόν Καλό Ἀγρό

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/02/2021]

Χειροτονία νέου Διακόνου στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/02/2021]

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/02/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Β΄Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα    1:1-13 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ιε΄ 20, 22, 25, 33 - 41 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

  Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)        Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, μιᾶς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.03.2021

5 Μαρτίου

1770          Φάλαγγα Μανιατών ενισχυμένη και από Ρώσους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications