Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

21/02/2021

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

 

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

(Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

 

     Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, μιᾶς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ μετάνοια. «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα», ψάλλουμε ἀπὸ σήμερα μαζὶ μὲ πολλοὺς ἀκόμη κατανυκτικοὺς ὕμνους τοῦ Τριωδίου, ποὺ μᾶς στρέφουν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Παρομοίως καὶ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα μᾶς βοηθοῦν νὰ ἐξετάσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀναθερμάνουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς αὐτόν, τὴν ὁποία ψυχραίνει ὁ κόσμος καὶ ἡ ἁμαρτία.

     Ἔτσι στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀκοῦμε τὴ φωνὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν μαθητή του Τιμόθεο. Παιδί μου, Τιμόθεε, τοῦ γράφει, ἐσὺ ἔχεις παρακολουθήσει τὴ διδασκαλία μου, τὴ γενικότερη διαγωγή μου, τὶς προθέσεις μου, τὴν πίστη, τὴ μακροθυμία, τὴν ἀγάπη, τὴν ὑπομονή, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ παθήματά μου, ὅπως αὐτὰ ποὺ ὑπέμεινα στὴν Ἀντιόχεια, στὸ Ἰκόνιο, στὰ Λύστρα. Ἀλήθεια, τί φοβεροὺς διωγμοὺς ὑπέφερα! Καὶ ἀπ’ ὅλους μὲ γλύτωσε ὁ Κύριος.

     Ἀλλὰ ἂς τὸ γνωρίζεις καλά, ὅτι ὄχι μόνο ἐγώ, ἀλλὰ καὶ «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»· ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν μὲ εὐσέβεια, ὅπως ἁρμόζει στοὺς πιστοὺς ποὺ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, θὰ καταδιωχθοῦν.

     Φοβερὸς καὶ ἀπόλυτος ἀκούγεται ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου, ἀλλὰ εἶναι ἀληθινός.Δὲν λέει κάποιοι ἢ λίγοι ἢ μερικοὶ μόνο Χριστιανοὶ ἀλλὰ «πάντες»! Ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, θὰ ἀντιμετωπίσουν διωγμούς, θλίψεις, κακοπάθεια. Ἄλλωστε ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος μιλάει ἐκ πείρας, καθὼς ἤδη ὁ ἴδιος βρίσκεται φυλακισμένος στὴ Ρώμη, δεμένος μὲ ἁλυσίδες ὡς κατάδικος γιὰ χάρη τοῦ Εὐαγγελίου.

     Αὐτὸς εἶναι ὁ κοινὸς κλῆρος τῶν Χριστιανῶν. Διαβάζουμε τὰ Συναξάρια καὶ βλέπουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἅγιος ποὺ νὰ μὴ διώχθηκε, νὰ μὴν ὑπέμεινε θλίψεις, ταλαιπωρίες ἢ καὶ μαρτύριο. Τὸ βλέπουμε καὶ στὴν καθημερινὴ ζωή. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγωνίζεται νὰ ζεῖ μὲ τιμιότητα καὶ δικαιοσύνη, δέχεται συχνὰ τὶς εἰρωνεῖες ἢ καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας δὲν μπορεῖ νὰ κα- ταλάβει τὴ χάρη ποὺ κρύβουν ἀρετὲς, ὅπως ἡ συγχωρητικότητα, ἡ ὑποχώρηση στὴν ἀδικία, ἡ πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ταπείνωση. Ἄλλωστε ὁ εὐσεβὴς καὶ δίκαιος ἄνθρωπος καὶ μόνο μὲ τὴν παρουσία του γίνεται ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν ἀσεβῶν, οἱ ὁποῖοι εἴτε μετανοοῦν εἴτε παραμένουν στὴ σκληροκαρδία τους καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸν ἐξοντώσουν γιὰ νὰ μὴν ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ παράδειγμά του.

     Ἂν, λοιπὸν, θέλουμε νὰ ζήσουμε μὲ συνέπεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπομείνουμε εἰρωνεῖες καὶ χλευασμοὺς γιὰ τὸ πιστεύω μας ἢ νὰ διακινδυνεύσουμε τὴ θέση μας ἢ καὶ τὴ ζωή μας! Ἂς μὴ δειλιάζουμε ὅμως! Ὁ Κύριος θὰ μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴν παντοδύναμη χάρη του καὶ θὰ μᾶς γλυτώνει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Ἀρκεῖ νὰ μένουμε πιστοὶ στὸ θέλημά του, ὅ,τι κι ἂν μᾶς κοστίσει. Αὐτὸ τονίζει καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἅγιος Ἀπόστολος.

     Εἶναι ἀλήθεια, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ ἀπατεῶνες, ποὺ καταδιώκουν καὶ βασανίζουν τοὺς εὐσεβεῖς, θὰ προχωροῦν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο· θὰ πλανοῦν καὶ θὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ πλανῶνται καὶ θὰ ἐξαπατῶνται.

     Ἐσὺ ὅμως, Τιμόθεε, «μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης»· νὰ μένεις ἀκλόνητος σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες καὶ βεβαιώθηκες γιὰ τὴν ἀλήθειά τους ἀπὸ τὴν προσωπική σου πείρα, διότι ξέρεις καλὰ ἀπὸ ποιὸν διδάσκαλο τὰ ἔμαθες. Αὐτὸ μὴν τὸ ξεχνᾶς ποτέ, ἀλλὰ νὰ τὸ διατηρεῖς πάντοτε ζωντανὸ στὴ μνήμη σου. Νὰ θυμᾶσαι ἀκόμη ὅτι ἀπὸ μικρὸ παιδὶ γνωρίζεις «τὰ ἱερὰ γράμματα», τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ σοῦ μεταδώσουν τὴν ἀληθινὴ σοφία, σοφία ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία μὲ τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό.

     Μεῖνε σταθερός! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔντονη προτροπὴ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου, ὄχι μόνο πρὸς τὸν Τιμόθεο ἀλλὰ καὶ πρὸς κάθε πιστὸ χριστιανό. Καθὼς τὸ κακὸ προχωρεῖ σὰν ὁρμητικὸς χείμαρρος, ποὺ κατακλύζει καὶ παρασύρει στὸ πέρασμά του τὰ πάντα, ἐμεῖς καλούμαστε νὰ στηριχθοῦμε στὴν πέτρα τῆς πίστεως, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Νὰ μένουμε σταθεροὶ σὲ ὅσα διδαχθήκαμε μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ ἀνθρώπους πιστοὺς ποὺ μᾶς μετέδωσαν τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ τὸ αὐθεντικὸ ὀρθόδοξο βίωμα. Νὰ μελετοῦμε τὶς θεῖες Γραφὲς καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα ἀπὸ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων Πατέρων, γιὰ νὰ μὴν παρασυρόμαστε ἀπὸ ἀντίθεες ἀντιλήψεις. Νὰ μετέχουμε στὴ λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ παίρνουμε χάρη καί δύναμη, ἡ ὁποία μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς προστατεύει στό δύσκολο αὐτό ἀγώνα.

            Εἰδικά ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι εὐκαιρία γιά πνευματική μελέτη καί ἀνασυγκρότηση. Ἄς ἀκολουθοῦμε πορεία μετανοίας, στήν ὁποία μᾶς παρακινεῖ ἡ Ἐκκλησία, γιά νά μᾶς προετοιμάσει γιά τή συμμετοχή μας στό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

 

 


 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑ 1821-2021

Ὁμιλίες Κείμενα [14/02/2021]

Οἱ ὑποθῆκες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/02/2021]

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στόν Καλό Ἀγρό

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/02/2021]

Χειροτονία νέου Διακόνου στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/02/2021]

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/02/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Β΄Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα    1:1-13 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ιε΄ 20, 22, 25, 33 - 41 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

  Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)        Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, μιᾶς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.03.2021

5 Μαρτίου

1770          Φάλαγγα Μανιατών ενισχυμένη και από Ρώσους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications