Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

17/01/2021

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ)

Ἑβρ. ιγ' 17 - 21

 

   Ἡ σημερινή Κυριακή συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Πρός τιμήν του ἀναγινώσκεται ἡ ἀποστολική περικοπή ἀπό τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή, ὅπου ὑπογραμμίζεται πόσο σημαντικό εἶναι νά ὑπακοῦμε στούς πνευματικούς μας πατέρες.

    Γράφει ὁ ἅγιος ἀπόστολος: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε»· νά ὑπακοῦτε στούς πνευματικούς προϊσταμένους σας καί νά ὑποτάσσεσθε τελείως σ' αὐτούς. Αὐτοί ἀγρυπνοῦν γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν σας, γιατί θά δώσουν λόγο στόν Χριστό γιά τίς ψυχές σας. Νά τούς ὑπακοῦτε, γιά νά ἐνθαρρύνονται μέ τήν ὑπακοή σας, ὥστε νά ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους αὐτό μέ χαρά καί ὄχι μέ δυσφορία. Τό νά στενάζουν ἐξαιτίας σας οἱ πνευματικοί σας προεστοί δέν σᾶς συμφέρει, γιατί μπορεῖ νά πάθετε μεγάλη ζημιά ἀπό τήν ἀνυπακοή σας.

    Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ἁγίου ἀποστόλου μᾶς βοηθᾶ, ὥστε νά  βλέπουμε τήν ὑπακοή στόν πνευματικό μας πατέρα ὄχι ὡς πίεση ἤ καταναγκασμό, ἀλλά ὡς τό ἀληθινό μας συμφέρον. Ἡ ὑπακοή δέν εἶναι δουλική ὑποταγή σέ κάποιον τύραννο, ἀλλά ἐλεύθερη παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ μας στόν φιλάνθρωπο Κύριο καί τό θέλημά του, στό ὁποῖο ἐκεῖνος μᾶς κατευθύνει μέσῳ τοῦ πνευματικοῦ μας. Ὅταν, λοιπόν, κάνω ὑπακοή στόν πνευματικό μου, σημαίνει ὅτι ἐμπιστεύομαι τόν ἄνθρωπο πού ἐπέλεξα ἐλεύθερα καί ὑπεύθυνα, γιά νά μέ καθοδηγεῖ στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

    Ἀλήθεια, ἔχουμε ἀναλογιστεῖ τί μεγάλη εὐλογία εἶναι νά ἔχουμε πνευματικούς πατέρες, οἱ ὁποῖοι μέ συναίσθηση εὐθύνης μᾶς καθοδηγοῦν στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή καί ἐργάζονται ἄοκνα γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας; Εἶναι αὐτοί πού χαίρονται μέ τήν πρόοδό μας, ἀλλά καί ἀνησυχοῦν μέ τήν ἀμέλεια καί τήν ὑποβάθμιση τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. Εἶναι αὐτοί πού σηκώνουν τό φορτίο τῶν προβλημάτων πού μᾶς ταλανίζουν, καί μᾶς συμπονοῦν στίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες μας. Ἄνθρωποι πλημμυρισμένοι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μεταγγίζουν αὐτή τή χάρη σέ καθέναν πού τούς πλησιάζει καί ζητᾶ στήριγμα καί ἐνίσχυση.

    Τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ Μέγας Ἀντώνιος, γι' αὐτό καί ὁ κόσμος ἔτρεχε νά τόν συναντήσει - κι ἄς ἦταν στήν ἔρημο - καί νά ζητήσει συμβουλές καί καθοδήγηση. Μάλιστα, πολλοί ἦταν αὐτοί πού θέλησαν νά τόν ἀκολουθήσουν στή μοναχική του πολιτεία. Γι' αὐτό καί στό ἀπολυτίκιό του χαρακτηρίζεται «οἰκιστής τῆς ἐρήμου», ὁ ὁποῖος στήριξε μέ τίς προσευχές του ὅλη τήν οἰκουμένη. Κι ἐμεῖς σήμερα μελετοῦμε τόν ἀσκητικό βίο καί τά σοφά ἀποφθέγματα τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, γιά νά εὐθυγραμμίζουμε καί τή δική μας ζωή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως κι ἐκεῖνος τό τηροῦσε μέ ἀκρίβεια.

     Αὐτή τήν ἀκρίβεια προβάλλει ὁ ἅγιος ἀπόστολος στή συνέχεια τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς. Νά προσεύχεσθε γιά μᾶς, λέει. Καί ἔχουμε τό θάρρος νά ζητήσουμε τίς προσευχές σας, γιατί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ συνείδησή μας δέν μᾶς τύπτει σέ τίποτε, ἀλλά μᾶς δίνει ἀγαθή συμμαρτυρία, ἀφοῦ πάντοτε καί σέ ὅλα θέλουμε νά συμπεριφερόμαστε καλά.

     Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά τό κάνετε αὐτό περισσότερο γιά μένα, γιά νά μπορέσω νά ἔλθω ξανά κοντά σας τό συντομότερο. Καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς τόν μεγάλο ποιμένα τῶν πνευματικῶν προβάτων, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, προκειμένου νά εἰσέλθει στόν οὐρανό καί νά προσφέρει ἐκεῖ ὡς ἐξιλαστήρια θυσία τό αἷμα του, μέ τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε αἰώνια διαθήκη, εὔχομαι νά σᾶς τελειοποιήσει σέ κάθε ἀγαθό ἔργο, ὥστε νά κάνετε τό θέλημά του. Αὐτός νά ἐνεργήσει στό ἐσωτερικό σας ὅ,τι εἶναι εὐάρεστο σ' αὐτόν διά τῆς μεσιτείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα στούς ἀπέραντους αἰῶνες.

    Γιά τόν πνευματικό μας καταρτισμό καί τή σωτηρία μας χρειάζεται προσωπικός ἀγώνας ἀπό τόν καθένα μας. Ὡστόσο αὐτός δέν ἀρκεῖ. Εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ θεία χάρη, γιά νά ἐπιτελέσει αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο. Ἐφόσον θέσουμε τόν ἑαυτό μας στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος θά ἀναλάβει νά μᾶς δώσει χάρη καί δύναμη, γιά νά ἐφαρμόσουμε τό θέλημά του. Δέν εἶναι εὔκολο τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό  θέλημα τοῦ ἐμπαθοῦς ἑαυτοῦ μας, ἀλλά καί μέ τή νοοτροπία τοῦ κόσμου, πού κηρύττει τήν ἀσύδοτη ἐλευθερία. Καί βέβαια ὑπάρχει καί ὁ πόλεμος πού κηρύττει ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας διάβολος. Ὡστόσο ὁ παντοδύναμος Κύριος, ὁ Θεός τῆς εἰρήνης εἶναι μαζί μας. Αὐτός χαρίτωσε τόν Μέγα Ἀντώνιο καί τόν ἀξίωσε νά ἐπιτύχει θαυμαστές νίκες στόν πόλεμο κατά τοῦ διαβόλου. Αὐτός ἐνισχύει τόν κάθε πιστό χριστιανό καί τόν ὁδηγεῖ στό δρόμο πρός τήν πνευματική πρόοδο καί τελειότητα.


 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑ 1821-2021

Ὁμιλίες Κείμενα [14/02/2021]

Οἱ ὑποθῆκες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/02/2021]

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στόν Καλό Ἀγρό

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/02/2021]

Χειροτονία νέου Διακόνου στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/02/2021]

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/02/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Β΄Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα    1:1-13 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ιε΄ 20, 22, 25, 33 - 41 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

  Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)        Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, μιᾶς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.03.2021

5 Μαρτίου

1770          Φάλαγγα Μανιατών ενισχυμένη και από Ρώσους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications