Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

02/12/2020

02.12.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:18-20, 2:8-15

Τέκνον Τιμόθεε, ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι  κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· ὧν ἐστιν ῾Υμέναιος καὶ ᾽Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. Ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾿ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα· καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε· σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

18 Αὐτή τήν ἐντολή σοῦ ἐμπιστεύομαι καί σοῦ ἀναθέτω νά φυλάξεις ἀκριβῶς, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες πού λέχθηκαν γιά σένα καί μέ ὁδήγησαν νά σέ ἐκλέξω συνεργάτη μου. Σοῦ παραγγέλλω δηλαδή τώρα παρακινημένος ἀπό τίς προφητεῖες αὐτές νά στρατεύεσαι τήν καλή στρατεία,

19 γεμάτος μέ πίστη καί συνείδηση πού νά δίνει ἀγαθή μαρτυρία καί νά εἶναι ἐλεύθερη ἀπό κάθε τύψη. Μερικοί ἀπώθησαν καί κατέπνιξαν τίς τύψεις καί τίς διαμαρτυρίες τῆς συνειδήσεώς τους, καί γι’ αὐτό κατέληξαν σέ ναυάγιο τῆς πίστεώς τους.

20 Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς εἶναι καί ὁ Ὑμέναιος καί ὁ Ἀλέξανδρος, τούς ὁποίους ἀπέκοψα ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τούς παρέδωσα στό σατανά. Καί πῆρα τό μέτρο αὐτό γιά νά σωφρονισθοῦν μέ τήν παιδαγωγία αὐτή καί νά μή διδάσκουν βλάσφημες διδασκαλίες.

8 (Συνεχίζω τώρα τό λόγο μου γιά τήν προσευχή). Θέλω λοιπόν νά προσεύχονται οἱ ἄνδρες σέ κάθε τόπο καί νά σηκώνουν πρός τόν οὐρανό χέρια καθαρά ἀπό κάθε μολυσμό, ἐλεύθεροι ἀπό ὀργή καί δισταγμό ὀλιγοπιστίας.

9 Τό ἴδιο θέλω καί οἱ γυναῖκες νά προσεύχονται μέ ἐνδυμασία σεμνή, νά στολίζουν τόν ἑαυτό τους μέ συστολή καί σωφροσύνη καί ὄχι μέ τά φιλάρεσκα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν τους ἤ μέ χρυσά ἤ μαργαριταρένια κοσμήματα ἤ μέ πολυτελή ροῦχα,

10 ἀλλά μέ ὅ,τι ταιριάζει σέ γυναῖκες πού στά μάτια ὅλων παρουσιάζονται ὡς θεοσεβεῖς. Θέλω δηλαδή οἱ γυναῖκες νά στολίζονται μέ καλά ἔργα. 

11 Ἡ γυναίκα στίς συνάξεις τῶν πιστῶν ἄς μαθαίνει τή σωτηριώδη γνώση τοῦ Εὐαγγελίου ἥσυχα, χωρίς νά δημιουργεῖ θόρυβο μέ τήν πολυλογία ἤ τίς ἀντιρρήσεις της, ἀλλά νά δείχνει πλήρη ὑποταγή.

12 Δέν ἐπιτρέπω σέ γυναίκα νά διδάσκει στίς συνάξεις τῆς λατρείας, οὔτε νά ἐξουσιάζει καί νά γίνεται τό ἀφεντικό στόν ἄνδρα της, ἀλλά νά μένει ἥσυχη, χωρίς νά ἀντιμιλᾶ ἤ νά προκαλεῖ θόρυβο.

13 Δέν πρέπει ἡ γυναίκα νά ἐξουσιάζει τόν ἄνδρα της, διότι ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε πρῶτος κι ἔπειτα πλάσθηκε ἡ Εὔα, γιά νά εἶναι βοηθός τοῦ ἄνδρα.

14 Καί ἐπιπλέον ὁ Ἀδάμ δέν ἐξαπατήθηκε ἀπό τό φίδι, ἀλλά ἡ γυναίκα ἐξαπατήθηκε ἀπό τή συμβουλή τοῦ φιδιοῦ καί ἔπεσε στήν παράβαση.

15 Θά σωθεῖ ὅμως κάθε γυναίκα μέ τή γέννηση καί τήν ἀνατροφή παιδιῶν, ἀρκεῖ αὐτές νά μείνουν πιστές στούς ἄνδρες τους, δείχνοντάς τους πάντοτε ἀγάπη καί διαφυλάττοντας μέ σωφροσύνη τόν ἁγιασμό τῆς ἁγνότητός τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2021]

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 1991

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [04/01/2021]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2021]

Χειροτονία διακόνου στή Μητρόπολή μας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/12/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθείς, ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:18-23 Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω, διὰ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθέν (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κβ΄ 35 - 46 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2021 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ) Ἑβρ. ιγ' 17 - 21      Ἡ σημερινή Κυριακή συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Πρός τιμήν του ἀναγινώσκεται ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.01.2021

21 Ιανουαρίου

1830          Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications