Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

29/10/2020

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

ια΄ 14 - 23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι· 15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια· 16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ' αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ. 17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα, ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ, ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ με ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια; 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν ἔσονται. 20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· 22 ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

14 Κι ἐνῶ δίδασκε, ἔβγαλε συγχρόνως κι ἀπό ἕναν ἄνθρωπο κάποιο δαιμόνιο, πού τόν εἶχε καταστήσει κουφό καί ἄλαλο. Ὅταν λοιπόν βγῆκε τό δαιμόνιο, ὁ κωφάλαλος ἄρχισε νά μιλᾶ. Καί τά πλήθη τοῦ λαοῦ ἔμειναν ἐκστατικά.

15 Μερικοί ὅμως ἀπό ἐκείνους πού ἀνῆκαν στήν τάξη τῶν γραμματέων καί Φαρισαίων εἶπαν: Μέ τή βοήθεια καί τή δύναμη τοῦ Βεελζεβούλ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμονίων, βγάζει τά δαιμόνια.

16 Ἄλλοι πάλι, θέλοντας μέ πονηρό σκοπό νά ἀποδείξουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν μπορεῖ νά κάνει μεγάλα θαύματα, ζητοῦσαν ἀπ’ αὐτόν κάποιο ἀποδεικτικό καί πειστικό θαῦμα ἀπό τόν οὐρανό, ὅπως τό πῦρ πού κατέβασε ὁ Ἠλίας ἀπό τόν οὐρανό, καί ὅπως τό μάννα, πού ἔδωσε ἄλλη φορά ὁ Θεός μέ τή μεσιτεία τοῦ Μωυσῆ.

17 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως κατάλαβε τίς ἀπόκρυφες σκέψεις τους καί τούς εἶπε: Κάθε βασίλειο πού χωρίστηκε σέ ἐχθρικές παρατάξεις καί μέ ἐμφύλιο πόλεμο στράφηκε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, καταλήγει σέ ἐρήμωση. Τότε λοιπόν καί κάθε σπίτι ἐπιτίθεται ἐχθρικά ἐναντίον τοῦ ἄλλου σπιτιοῦ. Κι ἔτσι διαλύεται μόνο του τό βασίλειο αὐτό.

18 Ἐάν λοιπόν καί ὁ σατανάς, ὁ ἄρχοντας τῶν δαιμονίων, διαιρέθηκε τώρα σέ παρατάξεις ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, πῶς θά σταθεῖ καί δέν θά ἐξαφανισθεῖ ἡ βασιλεία του; Σᾶς τά λέω αὐτά, ἐπειδή λέτε ἀπερίσκεπτα ὅτι ἐγώ μέ τή βοήθεια τοῦ σατανᾶ βγάζω τά δαιμόνια.

19 Κι ἄν ἐγώ μέ τή βοήθεια καί τή συνεργασία τοῦ Βεελζεβούλ βγάζω τά δαιμόνια, οἱ μαθητές καί τά πνευματικά σας παιδιά, τά ὁποῖα καυχῶνται ὅτι ἔχουν προστάτες καί δασκάλους τους τόν Δαβίδ καί τόν Σολομώντα, καί ἐξορκίζουν δαιμόνια, μέ ποιανοῦ τή δύναμη τά βγάζουν καί τά διώχνουν; Γι’ αὐτό οἱ μαθητές σας αὐτοί, τούς ὁποίους δέν κατηγορεῖτε ἀλλά τούς ἀφήνετε νά ἐξορκίζουν ἐλεύθερα, θά εἶναι δικαστές σας πού θά κατακρίνουν τήν ὑποκρισία καί τό φθόνο σας.

20 Ἐάν ὅμως ἐγώ μέ δάκτυλο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή μέ τή δύναμή του, βγάζω τά δαιμόνια, ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὑπερφυσικό αὐτό γεγονός ὅτι κατέφθασε καί ἔπεσε πάνω σας ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θά σᾶς κατακρίνει ἐάν δέν τήν ὑποδεχθεῖτε.

21 Καί γιά νά καταλάβετε καλύτερα αὐτά πού σᾶς λέω, σᾶς φέρνω ἕνα παράδειγμα: Ὅταν ἕνας δυνατός ὁπλιστεῖ καλά καί φυλάει τήν περιτειχισμένη αὐλή του, μένουν ἀσφαλισμένα καί ἥσυχα τά ὑπάρχοντά του καί τά ζῶα του.

22 Ὅταν ὅμως ἔλθει ἐναντίον του ὁ ἰσχυρότερός του καί τόν νικήσει, τοῦ ἀφαιρεῖ τήν ἀρματωσιά, στήν ὁποία ἐκεῖνος στηριζόταν, καί διαμοιράζει τά ὑπάρχοντά του, τά ὁποῖα κατέκτησε ὡς λάφυρα. Ἔτσι κι ἐγώ τώρα πού εἶμαι δυνατότερος ἀπό τόν σατανά, τόν κατενίκησα καί ἐλευθερώνω αὐτούς πού κατέχει σάν ζῶα ἄλογα. Καί δίνω ἐξουσία καί στούς μαθητές μου νά ἀποσποῦν ἀπ’ αὐτόν ἐκείνους πού ὥς τώρα ὅριζε ὡς δικούς του.

23 Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξη τοῦ διαβόλου δέν δέχομαι, ὅπως νομίζετε. Ἐκεῖνος πού δέν εἶναι μέ ὅλη του τήν ψυχή μαζί μου, εἶναι ἐναντίον μου. Κι ἐκεῖνος πού δέν μαζεύει μ’ ἐμένα τά πνευματικά πρόβατά μου, αὐτός σάν λύκος τά σκορπίζει.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/11/2020]

16.11.1916 Τό σεφκιέτ τοῦ θανάτου τῆς Τριπόλεως τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/11/2020]

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 35 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)

  Κυριακή  29  Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)      Ἐκτίμησε καί συμπάθησε ὁ Κύριος, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τόν νέο ἐκεῖνο πού ἀπό μικρός καλλιεργοῦσε τίς ἀρετές ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.11.2020

30 Νοεμβρίου

1822          Παράδοση από τους τούρκους στον Θεόδωρο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications