Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

29/10/2020

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:24-29, 2:1

Ἀδελφοί, νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης· ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες  ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·  εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ἡμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

24 Ἡ ἀποστολική μου δράση βέβαια ἐμποδίσθηκε πρός τό παρόν, διότι εἶμαι φυλακισμένος. Ἀλλά τώρα, παρά τή φυλάκισή μου αὐτή, χαίρομαι γιά τά παθήματα πού ὑποφέρω γιά τή σωτηρία σας. Μέ τά παθήματά μου αὐτά ἀναπληρώνω τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ, καί πάσχω ἐγώ στό σῶμα μου τά ὅσα δέν πρόφθασε νά πάθει ὁ Χριστός. Καί τά ὑποφέρω γιά χάρη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

25 Τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς ἔγινα ἐγώ διάκονος καί τήν ὑπηρετῶ μέ τό ὑψηλό ἀξίωμα τοῦ οἰκονόμου τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο μοῦ δόθηκε γιά τήν ὠφέλειά σας. Μοῦ δόθηκε τό ἀξίωμα αὐτό γιά νά κηρύξω μέ πληρότητα καί τελειότητα τό λόγο τοῦ Θεοῦ.  

26 Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τό Εὐαγγέλιο, πού διακηρύττει τή σωτήρια βουλή τοῦ Θεοῦ νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι διαμέσου τοῦ Χριστοῦ. Καί τό σωτήριο αὐτό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἦταν ἕνα μυστήριο κρυμμένο ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὕπαρξης τοῦ χρόνου σ’ ὅλους τούς αἰῶνες καί τίς γενεές, φανερώθηκε ὅμως τώρα μέ τό κήρυγμα στούς ἁγίους του, τούς Χριστιανούς.

27 Σ’ αὐτούς θέλησε ὁ Θεός νά ἀποκαλύψει πόσο μεγάλος εἶναι ὁ ἔνδοξος πλοῦτος τῶν χαρισμάτων καί τῶν δωρεῶν του, πού φανερώνεται καί ἐκχύνεται μέ τό μυστήριο αὐτό τῆς σωτηρίας. Καί ἡ δόξα τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ φαίνεται πολύ περισσότερο στή σωτηρία τῶν ἐθνικῶν. Μᾶς ἀποκαλύφθηκε δηλαδή τώρα ἡ ἄγνωστη πιό πρίν ἀλήθεια, ὅτι ὁ Χριστός, τόν ὁποῖο οἱ Ἰουδαῖοι φαντάζονταν ὡς ἀποκλειστικά δικό τους σωτήρα, εἶναι ἀνάμεσά σας καί εἶναι καί δικός σας σωτήρας καί λυτρωτής. Καί διαμέσου αὐτοῦ ἐλπίζουμε ὅλοι νά ἐπιτύχουμε τήν αἰώνια δόξα. 

28 Αὐτόν λοιπόν τόν Χριστό κηρύττουμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι, συμβουλεύοντας κάθε ἄνθρωπο καί διδάσκοντας κάθε ἄνθρωπο μέ κάθε σοφία καί σύνεση, γιά νά παρουσιάσουμε κάθε ἄνθρωπο τέλειο, ὅπως τόν κάνει ἡ ἕνωσή του μέ τόν Χριστό. 

29 Γιά τό σκοπό λοιπόν αὐτό κοπιάζω καί ὑποβάλλομαι σέ ἀγῶνες καί θυσίες μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἀποτελεσματικότητα ἐνεργεῖ μέσα ἀπό μένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Σᾶς εἶπα ὅτι κοπιάζω καί ἀγωνίζομαι. Διότι θέλω νά γνωρίζετε πόσο μεγάλο ἀγώνα, τί προσευχές καί τί φροντίδες ἔχω γιά σᾶς.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”») 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/11/2020]

16.11.1916 Τό σεφκιέτ τοῦ θανάτου τῆς Τριπόλεως τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/11/2020]

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 35 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)

  Κυριακή  29  Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)      Ἐκτίμησε καί συμπάθησε ὁ Κύριος, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τόν νέο ἐκεῖνο πού ἀπό μικρός καλλιεργοῦσε τίς ἀρετές ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.11.2020

30 Νοεμβρίου

1822          Παράδοση από τους τούρκους στον Θεόδωρο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications