Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

24/10/2020

Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27 - 39)

Ἱερή ἐπιθυμία καί ἅγιος πόθος βλάστησε μέσα στήν ψυχή τοῦ θεραπευμένου Γεργεσηνοῦ, γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ εὐαγγελική μας περικοπή. Γεμᾶτος εἰρήνη καί χάρη Θεοῦ, μέ εὐγνώμονα ἀφοσίωση στόν Χριστό, τόν Σωτήρα του, ζήτησε νά τόν ἀκολουθήσει. Νά γίνει καί ἐκεῖνος μαθητής καί Ἀπόστολός του. Νά ἐργαστεῖ καί ἐκεῖνος γιά τήν ἐξάπλωση τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Κύριος, ὅμως, τοῦ ὑπέδειξε ἄλλο, σπουδαῖο ἐπίσης ἔργο. Νά γυρίσει πίσω στό σπίτι του, καί νά φροντίσει γιά τήν ψυχική σωτηρία τῶν οἰκείων του.

Τό γεγονός αὐτό δίνει ἀφορμή νά μελετήσουμε καί τό δικό μας καθῆκον ὡς πρός τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας μας.

Εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ φροντίδα γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας μας καί δέν πρόκειται γιά μία προαιρετική ἐργασία. Εἶναι καθῆκον  μας πρωταρχικό. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ πολλή αὐστηρότητα ὑπεδείκνυε τό καθῆκον αὐτό. Εἶναι ἀκατανόητο, ἔλεγε, νά μή φροντίζει ὁ Χριστιανός «τῶν ἰδίων καί μάλιστα τῶν οἰκείων», δηλαδή τούς δικούς του ἀνθρώπους, τούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ του καί τούς συγγενεῖς του (Α΄Τιμ. ε΄ 18). Ὅπως γιά τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι αὐτονόητη ἡ φιλόστοργη φροντίδα τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας, ἔτσι καί γιά τά πνευματικά ἀγαθά ἡ μέριμνα εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Ὁ ἑκατόνταρχος Κορνήλιος, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι πρόκειται νά τόν ἐπισκεφτεῖ ὁ ἀπόστολος Πέτρος, γιά νά τόν κατηχήσει, θεώρησε χρέος του νά μαζέψει πρῶτα- πρῶτα «τούς συγγενεῖς αὐτοῦ», ὥστε νά μή χάσουν τή μεγάλη ἐκείνη εὐκαιρία καί εὐλογία (Πραξ. ι΄ 24).

Ἄλλωστε καί ὁ ἱερός σκοπός τῆς οἰκογένειας ἀπαιτεῖ αὐτή τήν φροντίδα. «Φυτώριο ἁγίων», λέει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος, καί ἐργαστήριο πολιτῶν τοῦ Παραδείσου εἶναι ἡ οἰκογένεια. Περιβάλλον ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας τῶν γονέων καί τῶν παιδιῶν (Α΄ Κορ. ζ΄ 12- 16). Μία «κατ΄ οἶκον Ἐκκλησία». Πῶς θά ἐκπληρωθοῦν καί θά ὁλοκληρωθοῦν αὐτά τά ἰδανικά χωρίς εἰδική μέριμνα τῶν μελῶν της;

Σήμερα, μάλιστα, πού ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας διέρχεται βαθειά κρίση, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή να ἐργαστοῦμε γιά αὐτήν. Πῶς, ὅμως, θά γίνει αὐτό;

Πρῶτο μέλημα καί καθῆκον μας εἶναι νά ἐπικρατεῖ στό σπίτι ἀτμόσφαιρα εἰρήνης, εὐπρέπειας καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Τό τί θά ἐκπέμπει τό ραδιόφωνο ἤ ἡ τηλεόραση, τό τί θά συζητᾶμε καί τό πῶς, νά ἔρχεται σέ πλήρη ἁρμονία μέ τό εἰκονοστάσι, τό ἀκοίμητο καντήλι καί τήν ἁπαλή ὀσμή ἀπό τό θυμίαμα, πού χαρακτηρίζει τά σπίτια τῶν εὐσεβῶν οἰκογενειῶν.

Στή συνέχεια χρειάζεται φροντίδα γιά τό κοινό τραπέζι, ὅπου σέ ἀτμόσφαιρα χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἁπλότητας θά γίνει ἡ προσευχή τῆς εὐλογίας τοῦ φαγητοῦ, θά ἀκουστοῦν εἰδήσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ καθενός, θά ἀναπτυχθεῖ κάποια συζήτηση μέ χρήσιμο γιά ὅλους πνευματικό καταστάλαγμα. Θά εἶναι ἕνα τραπέζι πού πράγματι θά ὑπενθυμίζει τό δεῖπνο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στούς Φιλίππους καί τήν «πανοικί» ἀγαλλίαση τοῦ καλοπροαίρετου δεσμοφύλακα ἐκείνης τῆς πόλης (Πραξ. ιστ΄ 34).

Ἰδιαίτερα, ὅμως, ὁ ἐκκλησιασμός τῆς οἰκογένειας καί ἡ Μυστηριακή ζωή τῶν μελῶν της πρέπει νά προσεχτεῖ. Μία μικρή προτροπή, μία βοήθεια γιά τήν ἔγκαιρη τακτοποίηση τοῦ νοικοκυριοῦ μπορεῖ πολύ εὔκολα νά συντελέσουν, ὥστε ὅλη ἡ οἰκογένεια να παρευρεθεῖ στή θεία Λειτουργία, νά βρεῖ τή θέση της στήν εὐρύτερη οἰκογένεια τῶν «οἰκείων τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β΄ 19).

Ἀλλά καί ἡ προτροπή γιά τό Κατηχητικό, ἡ παρότρυνση γιά τήν ἱερή Ἐξομολόγηση, καθώς καί ἡ ὑπόδειξη σχετικῶν πνευματικῶν βιβλίων θά προσφέρουν πολύ σημαντική βοήθεια στίς ψυχές, θά συντελέσουν πολύ στήν εἰρήνη τῶν συγγενῶν μεταξύ τους, στήν ἐξύψωση καί τήν εὐτυχία ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.

Μέ πολλή προθυμία ὁ εὐλογημένος ἐκεῖνος Γεργεσηνός ὑπάκουσε πράγματι στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου. Ἐπέστρεψε στούς δικούς του καί ἐργάστηκε γιά τήν πνευματική τους ὠφέλεια.

Καί παρά τό γεγονός ὅτι ἡ περιοχή τῶν Γεργεσηνῶν εἶχε ἀποκρούσει τόν Χριστό, ἐντούτοις μέσα ἀπό τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας διαδόθηκε καί ἐκεῖ τό σωτηριῶδες κήρυγμά του. Καί ἀσφαλῶς ὠφέλησε πολλούς.

Καί ἐμεῖς, λοιπόν, με προθυμία καί μέ συναίσθηση τῆς μεγάλης εὐθύνης μας νά ἐργαστοῦμε γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῆς οἰκογενείας μας. Πρῶτα- πρῶτα οἱ γονεῖς. Ἀλλά καί τά παιδιά. Ὅλοι νά συντελέσουμε, ὥστε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἀναδειχτεῖ τοῦ καθενός τό σπίτι χῶρος τῆς παρουσίας, τῆς εὐλογίας καί τῆς εὐδοκίας τοῦ Χριστοῦ, προθάλαμος τοῦ Παραδείσου.

 

 

 

 

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/11/2020]

16.11.1916 Τό σεφκιέτ τοῦ θανάτου τῆς Τριπόλεως τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/11/2020]

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 35 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)

  Κυριακή  29  Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)      Ἐκτίμησε καί συμπάθησε ὁ Κύριος, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τόν νέο ἐκεῖνο πού ἀπό μικρός καλλιεργοῦσε τίς ἀρετές ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.11.2020

30 Νοεμβρίου

1822          Παράδοση από τους τούρκους στον Θεόδωρο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications