Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

19/10/2020

19.10.2020 Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωὴλ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωὴλ.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα  2:14-21

Ἐν  ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, σταθεὶς ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς· Ἄνδρες ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες ῾Ιερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. Οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου ᾿Ιωήλ· «Καὶ ἔσται» ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, «ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται· καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου», καὶ προφητεύσουσι. «Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται».

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

14 Σηκώθηκε τότε ὁ Πέτρος καί στάθηκε σέ κάποιο κατάλληλο σημεῖο μαζί μέ τούς ἄλλους ἕντεκα ἀποστόλους· ὕψωσε τή φωνή του, γιά νά ἀκούγεται καλά ἀπό ὅλο τό πλῆθος, καί ἐμπνευσμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα τούς εἶπε: Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καί σεῖς ὅλοι πού κατοικεῖτε στήν Ἱερουσαλήμ, μάθετε καλά αὐτό πού θά σᾶς πῶ, κι ἀκοῦστε προσεκτικά τά λόγια μου αὐτά, διότι θά σᾶς δώσω τήν ἀληθινή ἐξήγηση γιά τά ὅσα βλέπετε.

15 Ἡ ἀντίληψη πού σχηματίσατε γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς εἶναι λανθασμένη. Δέν εἶναι μεθυσμένοι, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Διότι εἶναι ἡ τρίτη ὥρα ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, δηλαδή ἐννέα τό πρωί, καί λόγῳ τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις τῶν μεγάλων ραββίνων μας δέν ἐπιτρέπεται πρίν ἀπό τό μεσημέρι, ἤ τουλάχιστον πρίν ἀπό τίς δέκα τό πρωί, νά βάλουμε στό στόμα μας τίποτε.

16 Ἀλλά αὐτό πού βλέπετε εἶναι ἡ ἐπαλήθευση καί ἡ πραγματοποίηση ἐκείνου πού εἶπε ὁ Θεός διαμέσου τοῦ προφήτου Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος προφήτευσε τά ἑξῆς:

17 Στήν τελευταία χρονική περίοδο, πού θά ἀρχίσει ὅταν ἔλθει ὁ Μεσσίας, λέει ὁ Θεός ὅτι θά συμβεῖ αὐτό: Θά ἐκχύσω τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματός μου καί θά τά διαμοιράσω σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κι ἔτσι θά προφητεύσουν οἱ γιοί σας καί οἱ κόρες σας, καί οἱ νέοι σας θά δοῦν ὑπερφυσικές ὀπτασίες, καί οἱ γέροντες θά δοῦν στόν ὕπνο τους θεϊκά ἀποκαλυπτικά ὄνειρα.

18 Ἀκόμη καί στούς δούλους καί στίς δοῦλες μου, πού οἱ ἄνθρωποι τούς κατατάσσουν στήν κατώτερη κοινωνική τάξη, θά τούς μεταδώσω τίς μέρες ἐκεῖνες πάρα πολλά χαρίσματα ἀπό τό Πνεῦμα μου καί θά προφητεύσουν.

19 Θά κάνω καταπληκτικά θαύματα πάνω στόν οὐρανό καί ἀποδεικτικά σημεῖα τῆς δυνάμεώς μου κάτω στή γῆ· καταστροφές μεγάλες κι ἐρημώσεις· αἱματοχυσίες καί πυρκαγιές καί σύννεφο καπνοῦ, πού θ’ ἀνεβαίνει ἀπ’ τίς πόλεις καί τά χωριά πού θά καίγονται.

20 Ὁ ἥλιος θά ὑποστεῖ ἔκλειψη καί θά μεταστραφεῖ σέ σκοτάδι, καί ἡ σελήνη θά πάρει τό χρῶμα τοῦ αἵματος, προτοῦ νά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καί περίβλεπτη, τότε πού θά ἔλθει ὁ Κύριος ἔνδοξος γιά νά κρίνει τούς ἐχθρούς του. Τέτοιες καταστροφές βέβαια καί θεομηνίες θά γίνουν καί τώρα πού ὁ Κύριος μέ δικαιοσύνη θά πατάξει ὅσους Ἰουδαίους ἐπιμείνουν στήν ἀπιστία· θά ἐπαναλαμβάνονται καί κάθε φορά πού θά ξεσπᾶ μέσα στούς αἰῶνες ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τῶν ἀποστατῶν· ἀλλά θά πραγματοποιηθοῦν καί τελικῶς πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου.

21 Καί θά συμβεῖ τό ἑξῆς: Ὅποιος ἐπικαλεσθεῖ μέ πίστη καί εὐλάβεια τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, θά σωθεῖ καί θά ἀπολαύσει τά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσία.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:24-29, 2:1 Ἀδελφοί, νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ια΄ 14 - 23 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27 - 39)

Ἱερή ἐπιθυμία καί ἅγιος πόθος βλάστησε μέσα στήν ψυχή τοῦ θεραπευμένου Γεργεσηνοῦ, γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ εὐαγγελική μας περικοπή. Γεμᾶτος εἰρήνη καί χάρη Θεοῦ, μέ εὐγνώμονα ἀφοσίωση στόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

29.10.2020

29 Οκτωβρίου

1940          Την νύχτα 29-30, όλα τα προκαλυπτικά ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications