Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

18/10/2020

18.10.2020 Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Πρὸς Κολασσαεῖς  Ἐπιστολῆς Παύλου  4:5-11, 14-18

Ἀδελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. Τὰ κατ᾿ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμαλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, - καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν· καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾿ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ· βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ῾Η χάρις μεθ᾿ ὑμῶν· ἀμήν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

5 Νά συμπεριφέρεστε μέ σύνεση στούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἔξω ἀπ’ τήν Ἐκκλησία, ἀξιοποιώντας τίς εὐκαιρίες πού σᾶς παρουσιάζονται γιά νά κάνετε τό καλό.

6 Ὁ λόγος σας νά εἶναι πάντοτε χαριτωμένος, ἀρτυμένος μέ τό ἁλάτι τῆς συνέσεως, ὥστε νά εἶναι βέβαια εὐχάριστος, ὄχι ὅμως καί βρώμικος· νά ξέρετε πῶς πρέπει νά ἀποκρίνεσθε στόν καθένα.

7 Τίς εἰδήσεις γιά μένα θά σᾶς τίς γνωστοποιήσει ὅλες ὁ Τυχικός, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος καί σύνδουλός μου ἐν Κυρίῳ.

8 Σᾶς τόν ἔστειλα ἀκριβῶς γι’ αὐτό, γιά νά μάθει πῶς εἶστε καί νά παρηγορήσει τίς καρδιές σας.

9 Σᾶς τόν ἔστειλα μαζί μέ τόν Ὀνήσιμο, τόν πιστό καί ἀγαπητό ἀδελφό, ὁ ὁποῖος εἶναι συμπολίτης σας, ἀπ’ τίς Κολασσές κι αὐτός. Αὐτοί θά σᾶς δώσουν πληροφορίες γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ.

10 Σᾶς ἀσπάζεται ὁ Ἀρίσταρχος, ὁ ὁποῖος μέ συντροφεύει καί μέ ὑπηρετεῖ κι ἔγινε ἔτσι αἰχμάλωτος μαζί μου στή φυλακή, καθώς κι ὁ Μάρκος ὁ ἀνεψιός τοῦ Βαρνάβα, γιά τόν ὁποῖο πήρατε ὁδηγίες· ἐάν ἔλθει σέ σᾶς, φι­λο­ξενῆστε τον. 

11 Σᾶς ἀσπάζεται καί ὁ Ἰησοῦς πού λέγεται καί Ἰοῦστος. Εἶναι καί οἱ τρεῖς Χριστιανοί ἀπό τούς περιτμημένους. Κι αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι ἀπ’ τούς Ἰουδαίους Χριστιανούς πού εἶναι ἐδῶ συνεργάτες μου γιά τή διάδοση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν καί ἡ παρηγοριά μου.

14 Σᾶς ἀσπάζεται ὁ ἀγαπητός μου ἰατρός Λουκᾶς, καί ὁ Δημᾶς.

15 Ἀσπασθεῖτε ἐκ μέρους μου τούς ἀδελφούς στή Λαοδίκεια καί τόν Νυμφᾶ καί τήν ἐκκλησία τῶν πιστῶν πού συναθροίζονται στό σπίτι του.

16 Καί ὅταν διαβάσετε τήν ἐπιστολή μου αὐτή, φροντίστε νά διαβασθεῖ καί στήν Ἐκκλησία τῶν Λαοδικέων. Καί τήν ἐπιστολή πού θά σᾶς στείλουν ἀπ’ τή Λαοδίκεια νά τή διαβάσετε κι ἐσεῖς.

17 Καί πεῖτε στόν Ἄρχιππο: Πρόσεχε! Τή διακονία πού παρέλαβες μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου νά τήν ἐκπληρώνεις τέλεια.

18 Σᾶς στέλνω ἐγώ ὁ Παῦλος ἀσπασμό γραμμένο μέ τό ἴδιο μου τό χέρι. Νά θυμάστε τά δεσμά μου. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας νά εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:24-29, 2:1 Ἀδελφοί, νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ια΄ 14 - 23 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27 - 39)

Ἱερή ἐπιθυμία καί ἅγιος πόθος βλάστησε μέσα στήν ψυχή τοῦ θεραπευμένου Γεργεσηνοῦ, γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ εὐαγγελική μας περικοπή. Γεμᾶτος εἰρήνη καί χάρη Θεοῦ, μέ εὐγνώμονα ἀφοσίωση στόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

29.10.2020

29 Οκτωβρίου

1940          Την νύχτα 29-30, όλα τα προκαλυπτικά ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications