Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

17/09/2020

17.09.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον

στ΄ 30 - 45

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποιήσαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον· ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 32 καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον ἐν πλοίῳ κατ' ἰδίαν. 33 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτοὺς πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοὺς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν. 34 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 35 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή· 36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρτους· τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν; 38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε καὶ ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσι· Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40 καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. 42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, 43 καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

30 Ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπό τήν περιοδεία τους οἱ Ἀπόστολοι, συγκεντρώθηκαν κοντά στόν Ἰησοῦ καί τοῦ ἀνέφεραν τά πάντα, ὅσα δηλαδή ἔργα καί θαύματα ἔκαναν κι ὅσα δίδαξαν.

31 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Πηγαίνετε ἰδιαιτέρως μό­νοι σας σέ κάποιον ἐρημικό καί ἥσυχο τόπο καί ξεκουραστεῖτε ἐκεῖ γιά λίγο. Καί τούς συνέστησε νά τό κάνουν αὐτό, διότι ἦταν πολλοί αὐτοί πού πηγαινοέρχονταν, καί γι’ αὐτό ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του δέν εὐκαιροῦσαν οὔτε νά φᾶνε.

32 Ἔτσι ἔφυγαν μέ τό πλοῖο σέ ἐρημικό τόπο μόνοι τους, χωρίς νά ποῦν τίποτε στά πλήθη τοῦ λαοῦ.

33 Καθώς ὅμως ἀναχωροῦσαν, τούς εἶδαν πολλοί καί τούς ἀναγνώρισαν. Κι ἔτρεξαν μαζί ἐκεῖ ἀπ’ ὅλες τίς γύρω πόλεις, κι ἀφοῦ διέτρεξαν μέ τά πόδια τόν γύρο τῆς λίμνης καί πέρασαν τόν Ἰορδάνη, ἔφθασαν τούς μαθητές καί μαζεύτηκαν γύρω ἀπό τόν Ἰησοῦ.

34 Κι ὅταν βγῆκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό ἐρημικό μέρος πού ἦταν, εἶδε πολύ λαό καί τούς σπλαχνίσθηκε, διότι ἦταν ἐγκαταλελειμμένοι καί χωρίς πνευματική καθοδήγηση, σάν πρόβατα πού δέν ἔχουν ποιμένα. Κι ἄρχισε νά τούς διδάσκει καί νά τούς λέει πολλά.

35 Κι ἀφοῦ πέρασε πλέον πολλή ὥρα, τόν πλησίασαν οἱ μαθητές καί τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ τόπος εἶναι ἐρημικός καί ἡ ὥρα εἶναι πλέον περασμένη.

36 Δῶσ’ τους ἐντολή νά φύγουν καί νά πᾶνε στίς ἀγροτικές κατοικίες καί τά χωριά πού εἶναι τριγύρω, ν’ ἀγοράσουν ψωμιά γιά νά φᾶνε. Διότι δέν ἔχουν τί νά φᾶνε.

37 Ἐκεῖνος ὅμως τούς ἀποκρίθηκε: Δῶστε τους ἐσεῖς νά φᾶνε. Κι αὐτοί τοῦ εἶπαν: Νά πᾶμε ἐμεῖς ν’ ἀγοράσουμε ψωμιά ἀξίας διακοσίων δηναρίων καί νά τούς δώσουμε νά φᾶνε; Ποῦ νά βροῦμε τόσο πολλά χρήματα;

38 Αὐτός ὅμως τούς εἶπε: Πόσα ψωμιά ἔχετε; Πηγαίνετε νά δεῖτε. Εἶδαν τί εἶχαν καί τοῦ εἶπαν: Ἔχουμε πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια.

39 Τούς διέταξε τότε νά τούς βάλουν ὅλους νά καθίσουν πάνω στό χλωρό χορτάρι παρέες-παρέες.

40 Καί κάθισαν κατά ὁμάδες, πού πάνω στήν πρασινάδα ἔμοιαζαν μέ φυτεμένα τετράγωνα κήπων. Καί ἦταν ὁμάδες ἀπό ἑκατό καί ἀπό πενήντα ἀνθρώπους ἡ καθεμιά.

41 Τότε πῆρε τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια, ἔστρε­ψε τά μάτια του στόν οὐρανό κι εὐχαρίστησε καί ἐπικαλέστηκε τόν Θεό Πατέρα. Κατόπιν ἔκοψε σέ κομμάτια τά ψωμιά καί τά ἔδινε στούς μαθητές του νά τά βάλουν μπροστά τους. Ἐπίσης μοίρασε σέ ὅλους καί τά δύο ψάρια.

42 Κι ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν.

43 Καί μάζεψαν τά κομμάτια πού περίσσεψαν, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Καί μάζεψαν καί τά περισσεύματα ἀπό τά ψάρια.

44 Κι αὐτοί πού ἔφαγαν τά ψωμιά ἦταν πέντε χιλιάδες ἄνδρες.

45 Κι ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς, γιά νά μήν παρασυρθοῦν οἱ μαθητές ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τοῦ λαοῦ πού ἤθελε νά τόν ἀνακηρύξει βασιλιά, τούς ἀνάγκασε νά μποῦν στό πλοῖο καί νά περάσουν πρίν ἀπ’ αὐτόν στήν ἀπέναντι ὄχθη τῆς λίμνης, στή Βηθσαϊδά, μέχρι νά διαλύσει ὁ ἴδιος τά πλήθη τοῦ λαοῦ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (12-13/9/2020)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/09/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Θεμιστοκλέους Κοκκίνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/09/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Καθολικῆς Α’ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:12-19 Θεὸν οὐδεὶς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ιθ΄ 25 - ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ) (Μαρκ. η’ 34 - θ’ 1)

Σπουδαιότατη εἶναι ἡ διακήρυξη πού ὁ Κύριος ἀπηύθυνε πρός τούς μαθητές του. «Ὅποιος εἰλικρινά θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, εἶπε, αὐτός πρέπει προηγουμένως νά ἀπαρνηθεῖ καί νά ἀποξενωθεῖ τελείως ἀπό τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

26.09.2020

26 Σεπτεμβρίου

1687   Οἱ ἐνετοί, ὑπό τόν Μοροζίνι, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications