Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

04/08/2020

04.08.2020 ΤΡΙΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ιη΄ 18 - 22,ιθ΄ 1 - 2,13 - 15

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. 21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλ' ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα ἐπιθῇ αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

18 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὅσα ἁμαρτήματα δέσετε καί τά κηρύξετε ἀσυγχώρητα πάνω στή γῆ, θά εἶναι δεμένα καί ἀσυγχώρητα καί στόν οὐρανό ἀπό μένα καί τόν Πατέρα μου· καί ὅσα λύσετε καί συγχωρήσετε πάνω στή γῆ, θά εἶναι λυμένα καί συγχωρημένα στόν οὐρανό ἀπό μένα καί τόν Πατέρα μου.

19 Πάλι σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἐάν δύο ἀπό σᾶς συμφωνήσουν πάνω στή γῆ γιά κάθε πράγμα πού θά ζητήσουν στήν προσευχή τους, θά τούς τό κάνει ὁ Πατέρας μου πού εἶναι στούς οὐρανούς.

20 Διότι ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι γιά μένα καί γιά σκοπούς σύμφωνους μέ τό θέλημά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγώ μεταξύ τους, γιά νά τούς εἰσακούω, νά τούς ἐμπνέω, νά τούς ὁδηγῶ καί νά τούς προστατεύω.

21 Τότε ὁ Πέτρος τόν πλησίασε καί τοῦ εἶπε: Κύριε, πόσες φορές θά μοῦ φταίξει ὁ ἀδελφός μου καί θά τόν συγχωρήσω; Εἶναι ἀρκετό ὥς ἑπτά φορές;

22 Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντᾶ: Δέν σοῦ λέω ἕως ἑπτά φο­ρές, ἀλλά ἕως ἑβδομήντα φορές τό ἑπτά, δηλαδή ἀναρίθμητες φορές.

Κι ὅταν τελείωσε ὁ Ἰησοῦς τούς λόγους αὐτούς, ἀνα­χώρησε ἀπό τή Γαλιλαία καί ἦλθε στά σύνορα τῆς Ἰουδαίας πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη.

2 Καί τόν ἀκολούθησαν πολλά πλήθη λαοῦ, κι ἐκεῖ τούς θεράπευσε.

13 Τότε τοῦ ἔφεραν κάποιοι μικρά παιδιά, γιά νά τά εὐλογήσει βάζοντας πάνω τους τά χέρια του καί νά

προ­σευχηθεῖ γι’ αὐ­τά. Οἱ μαθητές ὅμως τούς μάλωσαν. 

14 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Ἀφῆστε τά παιδιά καί μήν τά ἐμποδίζετε νά ἔλθουν κοντά μου, διότι γι’ αὐτούς πού θά γίνουν σάν κι αὐτά εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

15 Κι ἀφοῦ ἔβαλε τά χέρια του ἐπάνω τους γιά νά τά εὐλογήσει, ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (12-13/9/2020)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/09/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Θεμιστοκλέους Κοκκίνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/09/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Καθολικῆς Α’ Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:12-19 Θεὸν οὐδεὶς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

26.09.2020 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ιθ΄ 25 - ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ) (Μαρκ. η’ 34 - θ’ 1)

Σπουδαιότατη εἶναι ἡ διακήρυξη πού ὁ Κύριος ἀπηύθυνε πρός τούς μαθητές του. «Ὅποιος εἰλικρινά θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, εἶπε, αὐτός πρέπει προηγουμένως νά ἀπαρνηθεῖ καί νά ἀποξενωθεῖ τελείως ἀπό τόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

26.09.2020

26 Σεπτεμβρίου

1687   Οἱ ἐνετοί, ὑπό τόν Μοροζίνι, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications