Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

01/08/2020

01.08.2020 Τῶν Ἁγίων ἑπτά Παίδων τῶν Μακκαβαίων, τῆς μητρός αὐτῶν Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου

Τῶν Ἁγίων ἑπτά Παίδων τῶν Μακκαβαίων, τῆς μητρός αὐτῶν Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου.

ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ι΄ 16 - 22

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· 16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 19 ὅταν δὲ παραδῶσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε· 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· 22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

16 Νά λοιπόν, ἐγώ ὁ Κύριός σας σᾶς ἀποστέλλω γιά νά εἶστε σάν πρόβατα ἥμερα ἀνάμεσα σέ αἱμοβόρους λύκους, μέ τούς ὁποίους μοιάζουν οἱ ἐχθροί τοῦ εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι κυριευμένοι ἀπό τά ἄγρια πάθη τῆς σάρκας. Ἀφοῦ λοιπόν τόσο δεινή θά εἶναι ἡ θέση σας, φροντίστε νά εἶστε φρόνιμοι σάν τά φίδια, ὥστε νά μήν ἐκθέτετε τόν ἑαυτό σας σέ ἀνωφελεῖς καί ἀνόητους κινδύνους, καί ἄκακοι κι ἁπλοί σάν τά περιστέρια.

17 Ἔχοντας ὡς μόνο ὅπλο τή φρόνηση καί τήν ἀκακία αὐτή νά προφυλάγεσθε ἀπ’ τούς ἀνθρώπους. Διότι θά σᾶς παραδώσουν σέ συνέδρια γιά νά καταδικασθεῖτε ἀπ’ αὐτά, καί στίς συναγωγές τους, καί θά σᾶς μαστιγώσουν μπροστά στό λαό.

18 Θά σᾶς σύρουν ἀκόμη μπροστά σέ ἡγεμόνες καί σέ βασιλεῖς ὡς κατηγορούμενους γιά μένα, γιά νά δώσετε μαρτυρία γιά τό πρόσωπό μου πού νά τήν ἀκούσουν καί αὐτοί καί οἱ ἐθνικοί, ὥστε νά μήν προφασίζονται ὕστερα ὅτι δέν ἄκουσαν τό κήρυγμά σας.

19 Ὅταν λοιπόν σᾶς παραδώσουν γιά νά προσαχθεῖτε σέ δικαστήρια ἤ σέ βασιλεῖς, μή ζαλισθεῖτε ἀπό ἀγωνιώδη φροντίδα γιά τό πῶς θά μιλήσετε ἤ τί θά πεῖτε. Διότι ἐκείνη τήν ὥρα τῆς ἀπολογίας σας θά σᾶς δώσει ὁ Θεός φωτισμό τί νά πεῖτε.

20 Καί θά σᾶς φωτίσει ὁ Θεός τί νά πεῖτε, διότι δέν θά εἶστε σεῖς πού θά μιλᾶτε τότε, ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά χάριν Πατέρας σας. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ θά μιλάει ἔχοντας ἐσᾶς ὡς ὄργανά του. 

21 Καί δέν θά εἶναι μόνον οἱ ξένοι ἐναντίον σας, ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ σας. Θά παραδώσει σέ θάνατο ὁ ἄπιστος ἀδελφός τόν ἀδελφό του πού πίστεψε στό εὐαγγέλιο, κι ὁ ἄπιστος πατέρας τό παιδί του πού πίστεψε, καί θά ἐπαναστατήσουν τά ἄπιστα παιδιά ἐναντίον τῶν πιστῶν γονέων τους γιά νά τούς θανατώσουν.

22 Καί θά σᾶς μισοῦν διαρκῶς ὅλοι γιά χάρη μου. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τέλους στίς δοκιμασίες αὐτές, αὐτός θά σωθεῖ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία στή κουφάλα ἑνός δένδρου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2020]

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/07/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2020]

Χειροτονία νέου κληρικοῦ στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/07/2020]

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020 (Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. ιδ’ 14 - 22)

Πλουσιότατα παρατέθηκαν τά ὑλικά ἀγαθά στήν πρόχειρη ἐκείνη ὑπαίθρια συνεστίαση, τήν ὁποία περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθῦς ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

03.08.2020

3 Αυγούστου

1582          Οι Μανιάτες ζητούν την βοήθεια του ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications