Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

10/07/2020

10.07.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:1-16

Ἀδελφοί, συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολλῶν ἐγεννήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ. ᾿Ασπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργοὺς μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν)· καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. Ἀσπάσασθε ᾿Επαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας εἰς Χριστόν. Ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς, ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ ᾿Ιουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ. Ἀσπάσασθε ᾿Αμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ. Ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. Ἀσπάσασθε ᾿Απελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλου. Ἀσπάσασθε ῾Ηρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου, ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ. Ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ. Ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ. Ἀσπάσασθε ῾Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. Ἀσπάσασθε ᾿Ασύγκριτον, Φλέγοντα, ῾Ερμᾶν, Πατρόβαν, ῾Ερμῆν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. Ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Σᾶς συστήνω τή Φοίβη, τήν ἐν Χριστῷ ἀδελφή μας, ἡ ὁποία εἶναι διακόνισσα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κεγχρεῶν,

2 γιά νά τή δεχθεῖτε ὅπως ὁ Κύριος θέλει, μέ τόν τρόπο πού πρέπει νά ὑποδέχεται κανείς Χριστιανούς, καί νά σταθεῖτε κοντά της γιά νά τήν συμπαρασταθεῖτε καί νά τή βοηθήσετε σ’ ὅ,τι σᾶς ἔχει ἀνάγκη· διότι κι αὐτή ἔγινε προστάτιδα πολλῶν Χριστιανῶν καί προστάτευσε καί μένα τόν ἴδιο.

3 Χαιρετῆστε ἐγκάρδια τήν Πρίσκιλλα καί τόν Ἀκύλα, οἱ ὁποῖοι εἶναι συνεργάτες μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

4 Αὐτοί, γιά νά σώσουν τή ζωή μου, ἔβαλαν τόν τράχηλό τους κάτω ἀπό τό μαχαίρι καί κινδύνευσαν νά σφαγοῦν. Σ’ αὐτούς δέν εἶμαι μόνο ἐγώ εὐγνώμων, ἀλλά καί ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τῶν ἐθνῶν. Χαιρετῆστε καί τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα τῆς Ρώμης πού συναθροίζεται στό σπίτι τους.

5 Χαιρετῆστε τόν ἀγαπητό μου Ἐπαίνετο, ὁ ὁποῖος ἀνάμεσα στούς πρώτους ἀπό τήν Ἀχαΐα πίστεψε καί ἀφιερώθηκε στό Χριστό.

6 Χαιρετῆστε τή Μαριάμ, πού ὑποβλήθηκε σέ πολλούς κόπους γιά μᾶς.

7 Χαιρετῆστε τούς συμπατριῶτες μου Ἀνδρόνικο καί Ἰουνία, οἱ ὁποῖοι καί καταδιώχθηκαν καί φυλακίσθηκαν μαζί μου καί εἶναι διακεκριμένοι ἀνάμεσα σ’ ἐκείνους πού ἀσκοῦν τήν ἀποστολή τοῦ κηρύγματος, καί μάλιστα προσῆλθαν στό Χριστό πρίν ἀπό μένα.

8 Χαιρετῆστε τόν Ἀμπλία, πού μοῦ ἔγινε ἀγαπητός λόγῳ τῆς ἀγάπης μέ τήν ὁποία ὁ Κύριος συνδέει αὐτούς πού εἶναι ἑνωμένοι μαζί του.

9 Χαιρετῆστε τόν Οὐρβανό, τό συνεργάτη μας στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, καί τόν ἀγαπητό μου Στάχυ.

10 Χαιρετῆστε τόν Ἀπελλῆ, ὁ ὁποῖος εἶναι δοκιμασμένος καί γνήσιος Χριστιανός. Χαιρετῆστε αὐτούς πού πίστεψαν ἀπό τό σπιτικό τοῦ Ἀριστόβουλου.

11 Χαιρετῆστε τόν συμπατριώτη μου Ἡρωδίωνα. Χαιρετῆστε τούς πιστούς μαθητές τοῦ Κυρίου ἀπό τό σπιτικό τοῦ Νάρκισσου.

12 Χαιρετῆστε τήν Τρύφαινα καί τήν Τρυφώσα, οἱ ὁποῖες κοπιάζουν στή διακονία τοῦ Κυρίου. Χαιρετῆστε τήν Περσίδα τήν ἀγαπητή, ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε σέ πολλούς κόπους στή διακονία τοῦ Κυρίου.

13 Χαιρετῆστε τόν Ροῦφο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκλεκτός Χριστιανός, καί τή μητέρα του, ἡ ὁποία εἶναι καί δική μου μητέρα.

14 Χαιρετῆστε τόν Ἀσύγκριτο, τόν Φλέγοντα, τόν Ἑρμᾶ, τόν Πατρόβα, τόν Ἑρμῆ καί τούς ἀδελφούς πού εἶ­ναι μαζί τους.

15 Χαιρετῆστε τόν Φιλόλογο καί τήν Ἰουλία, τόν Νηρέα καί τήν ἀδελφή του, τόν Ὀλυμπᾶ καί ὅλους τούς πιστούς πού μένουν μαζί τους.

16 Χαιρετῆστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ φίλημα ἅγιο. Σᾶς χαιρετοῦν οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία στή κουφάλα ἑνός δένδρου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2020]

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/07/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2020]

Χειροτονία νέου κληρικοῦ στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/07/2020]

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020 (Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. ιδ’ 14 - 22)

Πλουσιότατα παρατέθηκαν τά ὑλικά ἀγαθά στήν πρόχειρη ἐκείνη ὑπαίθρια συνεστίαση, τήν ὁποία περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθῦς ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

03.08.2020

3 Αυγούστου

1582          Οι Μανιάτες ζητούν την βοήθεια του ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications