Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

07/07/2020

07.07.2020 ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ιβ΄ 14 - 17,22 - 30

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συμβούλιον ἐποίησαν οἱ Φαρισαῖοι κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 15 Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν· καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν ποιήσωσιν αὐτὸν. Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν. 23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς Δαυῒδ; 24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 30 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

14 Κι ἀφοῦ βγῆκαν ἀπό τή συναγωγή οἱ Φαρισαῖοι, ἔκαναν σύσκεψη ἐναντίον του γιά νά ἀποφασίσουν μέ ποιόν τρόπο θά τόν θανατώσουν.

15 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἔμαθε τά σχέδιά τους καί ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ. Καί τόν ἀκολούθησαν πολλά πλήθη λαοῦ, κι αὐτός θεράπευσε ὅλους ὅσους ἦταν ἀσθενεῖς.

16 Καί τούς ἔδωσε ἔντονη προσταγή νά μήν τόν διαφημίσουν ὅτι κάνει τόσα καί τέτοια θαύματα· 

17 γιά νά πραγματοποιηθεῖ καί ἐπαληθευθεῖ ἐκεῖνο πού εἶχε προφητεύσει ὁ Ἡσαΐας λέγοντας:

22 Τότε τοῦ ἔφεραν ἕνα δαιμονισμένο, πού ἦταν συγχρόνως τυφλός καί κουφός. Καί τόν θεράπευσε, ὥστε ὁ τυφλός καί κουφός νά μιλάει καί νά βλέπει.

23 Κι ὅλα τά πλήθη τοῦ λαοῦ ἐκπλήσσονταν κι ἔλεγαν: Μήπως εἶναι αὐτός ὁ ἀναμενόμενος ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ, ὁ Μεσσίας;

24 Ὅμως οἱ Φαρισαῖοι, ὅταν ἄκουσαν τί ἔλεγε ὁ λαός, φθόνησαν τή δόξα τοῦ Χριστοῦ, καί γιά νά ἐξουδετερώσουν τήν ἐντύπωση πού προκαλοῦσαν τά θαύματά του, εἶπαν: Αὐτός δέν βγάζει τά δαιμόνια παρά μόνο μέ τή βοήθεια καί τή δύναμη τοῦ Βεελζεβούλ, πού εἶναι ὁ ἄρχοντας τῶν δαιμονίων.

25 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως, ἐπειδή κατάλαβε τίς ἀπόκρυφες σκέψεις τους, τούς εἶπε: Κάθε βασίλειο πού χωρίστηκε σέ ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, ὥστε μέ ἐμφύλιο πόλεμο νά στραφεῖ ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, καταλήγει σέ τέλεια ἐρήμωση. Καί κάθε πόλη ἤ οἰκία πού διαιρέθηκε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ της δέν θά σταθεῖ, ἀλλά θά πέσει καί θά ἐξαφανισθεῖ. 

26 Κι ἄν ὁ σατανάς, ὁ ἄρχοντας τῶν δαιμονίων, βγάζει μέ τή βία τόν σατανά, διαιρέθηκε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του. Πῶς λοιπόν θά σταθεῖ καί δέν θά πέσει ἡ βασιλεία του;

27 Κι ἄν ἐγώ μέ τή σύμπραξη τοῦ Βεελζεβούλ βγάζω τά δαιμόνια, οἱ μαθητές καί τά πνευματικά σας τέκνα πού ἐξορκίζουν δαιμόνια, μέ ποιανοῦ τή δύναμη τά βγάζουν; Γι’ αὐτό ἐκεῖνοι τούς ὁποίους δέν κατηγορεῖτε, ἀλλά ἀφήνετε ἐλεύθερα νά ἐξορκίζουν, θά εἶναι δικαστές, οἱ ὁποῖοι θά καταδικάσουν τήν ὑποκρισία καί τό φθόνο σας.

28 Ἐάν ὅμως ἐγώ βγάζω τά δαιμόνια μέ τή δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, τότε ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὑπερφυσικό αὐτό γεγονός ὅτι κατέφθασε ἐπάνω σας ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

29 Ἤ – ἄν δέν σᾶς πείθει ἡ ἀπόδειξη αὐτή – σᾶς ρωτῶ: Πῶς μπορεῖ κάποιος νά μπεῖ στό σπίτι τοῦ δυνατοῦ διαβόλου καί νά ἁρπάξει τούς δαιμονισμένους, πού τούς κατέχει σάν ἄψυχα σκεύη, ἐάν δέν κατανικήσει καί δέν δέσει πρωτύτερα τόν ἰσχυρό; Καί τότε θά διαρπάσει τό σπίτι του. Ἡ δύναμη τοῦ διαβόλου λοιπόν ὄχι μόνο δέν ἔχει καμία σχέση μ’ ἐμένα, ἀλλά ἀντίθετα κατανικήθηκε καί ἐκμηδενίστηκε ἀπό τή δύναμή μου.

30 Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξη τοῦ διαβόλου δέν δέχομαι. Ἐκεῖνος πού δέν εἶναι μαζί μου εἶναι ἐναντίον μου. Κι ἐκεῖνος πού δέν μαζεύει μαζί μ’ ἐμένα τά πνευματικά πρόβατά μου, αὐτός σάν λύκος τά σκορπίζει.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία στή κουφάλα ἑνός δένδρου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2020]

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/07/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2020]

Χειροτονία νέου κληρικοῦ στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/07/2020]

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020 (Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. ιδ’ 14 - 22)

Πλουσιότατα παρατέθηκαν τά ὑλικά ἀγαθά στήν πρόχειρη ἐκείνη ὑπαίθρια συνεστίαση, τήν ὁποία περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθῦς ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

03.08.2020

3 Αυγούστου

1582          Οι Μανιάτες ζητούν την βοήθεια του ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications