Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

30/05/2020

30.05.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ          

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιδ΄ 10 - 21

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαὐτοῦ Μαθηταῖς· Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, 13 καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένει μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτὸ· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. 20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

10 Δέν πιστεύεις ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀχώριστα ἑνωμένος μέ τόν Πατέρα μου, καί γι' αὐτό εἶμαι καί μένω μέσα στόν Πατέρα, καί ὁ Πατέρας εἶναι καί μένει μέσα μου; Εἶμαι ἀδιάσπαστα καί ἀπόλυτα ἑνωμένος μέ τόν Πατέρα μου, καί γι' αὐτό τά λόγια πού ἐγώ σᾶς λέω καί σᾶς διδάσκω, δέν τά λέω ἀπό μόνος μου. Ἀλλά ὁ Πατέρας μου, πού μένει μέσα μου, αὐτός ἐνεργεῖ τά ὑπερφυσικά ἔργα· καί ἐπιβεβαιώνει μ’ αὐτά ὅτι εἴμαστε ἀχώριστοι καί ὅτι ἡ διδασκαλία πού διδάσκω δέν εἶναι δική μου, ἀλλά προέρχεται ἀπό τή δική του σοφία.

11 Νά πιστεύετε σέ μένα, ὅταν σᾶς λέω ὅτι ἐγώ εἶμαι μέσα στόν Πατέρα μου καί ὁ Πατέρας εἶναι μέσα σέ μένα. Διότι ἐγώ κι ἐκεῖνος, ἐνῶ διακρινόμαστε σέ ξεχωριστά πρόσωπα, εἴμαστε συγχρόνως ἕνας Θεός. Εἰδάλλως, ἐάν δέν πιστεύετε στά λόγια μου αὐτά, τουλάχιστον πιστέψτε σέ μένα γιά τά ὑπερφυσικά ἔργα πού ἐνεργῶ.

12 Ἄλλωστε δέν ἐνεργῶ μόνο ἐγώ τά ὑπερφυσικά αὐτά ἔργα, ἀλλά καί στούς ἄλλους μπορῶ νά μεταδώσω τή δύναμη μέ τήν ὁποία τά ἐπιτελῶ. Ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού πιστεύει σέ μένα, τά ὑπερφυσικά ἔργα πού ἐγώ ἐνεργῶ θά τά κάνει κι ἐκεῖνος, ἀλλά καί μεγαλύτερα ἀπʼ αὐτά θά κάνει. Διότι θά θεραπεύει καί θά ἀνασταίνει ψυχές καί θά συντελεῖ θαυμαστές ἀλλοιώσεις στήν ἐσωτερική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Καί θά τά πραγματοποιεῖ ὅλα αὐτά μέ τή δική μου ἐπενέργεια. Διότι ἐγώ πηγαίνω στόν ἐπουράνιο Πατέρα μου γιά νά συμβασιλεύσω μαζί του,

13 καί κάθε τι πού θά ζητήσετε μέ τήν προσευχή, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομά μου καί διατελώντας σέ στενή κοινωνία καί ἕνωση μέ μένα, θά τό πραγματοποιήσω, γιά νά δοξασθεῖ ὁ Πατήρ διαμέσου τοῦ Υἱοῦ.

14 Ἐάν ζητήσετε κάτι ἐπικαλούμενοι μέ πίστη ζωντανή τό ὄνομά μου, ἐγώ θά τό πραγματοποιήσω, ἐπειδή ἔχω κάθε ἐξουσία καί δύναμη κοντά στόν Πατέρα μου.

15 Ἀλλά γιά νά εἰσακούονται τά αἰτήματά σας ἀπό μένα καί γιά νά λάβετε μεγάλες δωρεές ἀπό τόν Πατέρα μου, πρέπει νά μέ ἀγαπᾶτε. Κι ἄν μέ ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τίς ἐντολές μου καί δεῖξτε ἔτσι ὅτι ἡ ἀγάπη σας πρός ἐμένα εἶναι ἀληθινή καί εἰλικρινής.

16 Κι ὅταν ἐσεῖς μέ ἀγαπᾶτε καί τηρεῖτε τίς ἐντολές μου, ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα, κι αὐτός θά σᾶς δώσει καί ἄλλον βοηθό, ὁδηγό καί παρηγορητή, γιά νά μένει μαζί σας αἰωνίως.

17 Θά σᾶς δώσει τό Ἅγιον Πνεῦμα, πού φανερώνει καί διδάσκει τήν ἀλήθεια στίς καλοδιάθετες ψυχές. Αὐτό δέν μπορεῖ νά τό λάβει ὁ κόσμος τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό· διότι ἔχει μόνο τά αἰσθητά μάτια, καί μʼ αὐτά δέν τό βλέπει καί γι’ αὐτό δέν γνωρίζει τήν ἀξία του καί δέν τό ζητᾶ. Ἐσεῖς ὅμως πού παρακολουθήσατε τά θαύματά μου καί τή διδασκαλία μου τό γνωρίζετε. Διότι τώρα μέν μένει κοντά σας, ἐπειδή κατοικεῖ ὁλοκληρωτικά μέσα σέ μένα πού εἶμαι κοντά σας· μετά τήν Πεντηκοστή ὅμως θά κατοικήσει καί ἀνάμεσά σας, ἀλλά καί μέσα στίς ψυχές σας.

18 Δέν θά σᾶς ἀφήσω λοιπόν ὀρφανούς καί μόνους σας. Θά ἔλθω πάλι κοντά σας μετά ἀπό λίγο διαμέσου τοῦ ἄλλου αὐτοῦ Παρακλήτου, πού θά κατοικήσει μέσα σας καί θά σᾶς ἑνώσει μαζί μου ὡς μέλη δικά μου.

19 Ἀκόμη λίγο χρόνο, καί ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό δέν θά μέ βλέπει πιά, διότι δέν θά εἶμαι σωματικῶς στή γῆ, ὅπως εἶμαι τώρα. Ἐσεῖς ὅμως θά μέ βλέπετε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς σας καί θά μέ αἰσθάνεσθε. Διότι ἐγώ, ἐνῶ μετά ἀπό λίγο θά σταυρωθῶ καί θά πεθάνω, θά ἐξακολουθῶ νά ζῶ. Καί σεῖς θά ζήσετε μιά νέα, πνευματική ζωή, πού θά ἀποκτήσετε ἀπό μένα.

20 Τήν ἡμέρα ἐκείνη πού θά λάβετε τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ νέος αὐτός Παράκλητος θά ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς σας γιά νά μέ βλέπετε. Καί θά μάθετε τότε ἀπό τήν ἐσωτερική σας πείρα ὅτι ἐγώ ὑπάρχω τελείως μέσα στόν Πατέρα μου ὡς φυσικός Υἱός του, καί σεῖς μέ τή χάρη τοῦ Παρακλήτου θά εἶστε ἐνσωματωμένοι σέ μένα κι ἐγώ θά ἔχω σχηματισθεῖ μέσα σας. Κι ἔτσι ἐγώ κι ἐσεῖς θά εἴμαστε ἀχώριστοι καί θά ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα.

21 Ἀλλά γιά νά σᾶς μεταδοθεῖ ἡ νέα αὐτή ζωή, πού θά σᾶς κάνει ἕνα μαζί μου, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά μέ ἀγαπᾶτε. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐκεῖνος πού ἐγκολπώθηκε τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, ἐκεῖνος καί μόνο μέ ἀγαπᾶ. Κι ὅποιος μέ ἀγαπᾶ, θά ἀγαπηθεῖ στοργικά ἀπό τόν Πατέρα μου. Κι ἐγώ θά τόν ἀγαπήσω καί θά τοῦ φανερώσω τόν ἑαυτό μου μέ τόν ἐσωτερικό πνευματικό φωτισμό καί τή νέα ζωή πού θά τοῦ μεταδώσω.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

04.07.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:11-17 Ἀδελφοί, οὕτως ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

04.07.2020 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον η΄ 14 - 23 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 28 Ἰουνίου 2020 (Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. στ’ 22 - 33)

Μία εἰκόνα τῆς ἐποχῆς του χρησιμοποίησε ὁ Κύριος στήν εὐαγγελική περικοπή, γιά νά τονίσει πόσο ἀσυμβίβαστοι πρέπει νά εἴμαστε ὡς πρός τήν φιλοχρηματία καί γενικότερα ὡς πρός τήν ὁποιαδήποτε ἁμαρτία. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

04.07.2020

4 Ιουλίου

 362 π.Χ.   Ο Επαμεινώνδας νικά στην Μαντίνεια ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications