Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

27/03/2020

27.03.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. ΙΒ', 1-7)


Εἶπε Κύριος τῷ Ἄβραμ. Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω, καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα, καὶ εὐλογήσω σε, καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένος, καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐπορεύθη Ἄβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός, καὶ ᾤχετο μετ' αὐτοῦ Λώτ, Ἄβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρράν. Καὶ ἔλαβεν Ἄβραμ Σάραν τὴν γυναίκα αὐτοῦ, καὶ Λὼτ τὸν υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, ὅσα ἐκτήσαντο, καὶ πᾶσαν ψυχήν, ἣν ἐκτήσαντο, ἐν Χαρρὰν καὶ ἐξήλθοσαν πορευθῆναι εἰς γῆν Χαναάν. Καὶ διώδευσεν Ἄβραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς, ἕως τοῦ τόπου Συχέμ, ἐπὶ τὴν δρῦν τὴν ὑψηλήν, οἱ δὲ Χαναναῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν. Καὶ ὤφθη Κύριος τῷ Ἄβραμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην. Καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστὴριον τῷ Κυρίῳ, τῷ ὀφθέντι αὐτῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου)

1.Ὁ Κύριος εἶπε στόν Ἅβραμ: «Φύγε ἀπό τήν πατρίδα σου καί τούς συγγενεῖς σου καί τόν πατρικό σου οἶκο καί πήγαινε στήν γῆ πού θά σοῦ δείξω.

2.Θά σέ κάνω μέγα ἔθνος· θά σέ εὐλογήσω καί θά δοξάσω τό ὄνομά σου. Θά εἶσαι εὐ­λογημένος.
3.Θά εὐλογήσω ὅσους σέ εὐλογοῦν καί θά καταραστῶ ὅσους σέ καταριῶνται.Καί θά εὐλογηθοῦν διά σοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς».

4.Ἔφυγε, λοιπόν, ὁ Ἅβραμ, ὅπως τοῦ εἶπε ὁ Κύριος· καί μαζί του ἔφυγε καί ὁ Λώτ. Ὅταν ὁ Ἅβραμ ἀναχώρησε ἀπό τήν Χαρράν ἦταν ἑβδομήντα πέντε ἐτῶν.

5.Πῆρε τήν γυναίκα του Σάρα, τόν Λώτ, τόν υἱό τοῦ ἀδελφοῦ του καί ὅλα τά ὑπάρχοντά τους, ὅσα εἶχαν ἀποκτήσει, καί τούς ἀνθρώπους (τούς δούλους), πού ἀπέκτησαν στήν Χαρράν καί ἔφυγαν, γιά νά πᾶνε στήν γῆ Χαναάν.
6.Ὁ Ἅβραμ διεπέρασε τήν χώρα κατά τό μῆκος της μέχρι τόν τόπο Συχέμ, μέχρι τήν τοποθεσία «ὑψηλή δρῦς»· κατοικοῦσαν δέ τότε τήν γῆ οἱ Χαναναῖοι.

7.Καί φανερώθηκε ὁ Κύριος στόν Ἅβραμ καί τοῦ εἶπε: «Τήν γῆ αὐτή θά τήν δώσω στό σπέρμα σου». Στόν τόπο ἐκεῖνο ὁ Ἅβραμ ἔκτισε θυσιαστήριο στόν Κύριο πού τοῦ φανερώθηκε.


Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. ΙΔ', 15-26)


Ἄκακος ἀνὴρ πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν. Σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ, ὁ δὲ ἄφρων, ἑαυτῷ πεποιθώς, μίγνυται ἀνόμῳ. Ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρει. Μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν, οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως. Ὀλισθήσουσι κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν, καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσι θύρας δικαίων. Φίλοι μισήσουσι φίλους πτωχούς, φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί. Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ὁ ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός. Πλανώμενοι ἄδικοι τεκταίνουσι κακά, ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί, οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν, ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς. Ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστι περισσόν. Ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται. Στέφανος σοφῶν πλοῦτος αὐτῶν, ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακή. Ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός, ἐκκαίει δὲ ψευδῆ δόλιος. Ἐν φόβῳ Κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείψει ἔρεισμα εἰρήνης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Ἰωάννου Κολιτσάρα)

15. Ὁ ἀπονήρευτος καί ἀφελής ἄνθρωπος δίδει ἐμπιστοσύνην εἰς κάθε λόγον, τόν ὁποῖον θά ἀκούση. Ὁ ἔξυπνος ὅμως καί συνετός, καί ἄν πρός στιγμήν πιστεύση ὅλα ὅσα ἀκούση, τά ἐπανεξετάζει· καί ἄν δέν τά εὔρη ὀρθά ἀλλάσσει γνώμην.

16. Ὁ συνετός καί μυαλωμένος ἄνθρωπος, ἐπειδή φοβεῖται τό κακόν καί τάς συνεπείας του, ἀποφεύγει τήν συναναστροφήν μέ τούς κακούς, ἐνῶ ὁ ἄμυαλος, ἐπειδή ἔχει αὐτοπεποίθησιν, ἐπικοινωνεῖ καί συναναστρέφεται μέ τούς καταπατοῦντας τόν θεῖον νόμον.

17. Ὁ ὀξύθυμος, ἐπειδή σκοτίζεται ἀπό τόν θυμόν καί δέν εἶναι κύριος του ἑαυτοῦ του, ἐκτρέπεται εἰς ἀπερισκέπτους πράξεις. Ὁ φρόνιμος ὅμως καί κύριος του ἑαυτοῦ του ἄνθρωπος πολλά ἀνέχεται καί ἐνεργεῖ μετά συνέσεως.

18. Μερίδιον καί κτῆμα των θά ἔχουν οἱ ἄφρονες τήν κακότητα, οἱ δέ εὐφυεῖς καί συνετοί θά ἔχουν ὡς κτῆμα των τήν ἀληθινήν γνῶσιν καί τήν ἠθικήν διάκρισιν.

19. Οἱ κακοί θά γλυστρήσουν καί θά πέσουν ἐνώπιον τῶν ἀγαθῶν ἀνθρώπων, καί οἱ ἀσεβεῖς θά γίνουν ὑπηρέται εἰς τάς θύρας τῶν δικαίων.

20. Ψευδεῖς καί ἰδιοτελεῖς φίλοι θά μισήσουν καί θά ἐγκαταλείψουν τούς φίλους των, ἐάν ἐκεῖνοι πτωχύνουν. Οἱ φίλοι ὅμως τῶν πλουσίων, δηλαδή οἱ κόλακες, εἶναι πολλοί, ἐπειδή ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐκμετάλλευσιν ἐκείνων.

21. Ὅποιος ἐξευτελίζει καί καταφρονεῖ τόν πτωχόν, διαπράττει ἁμαρτίαν, ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ τούς πτωχούς, εἶναι ἀξιομακάριστος καί ἀξιέπαινος.

22. Ἐκεῖνοι πού περπτλανῶνται στό σκότος τῆς ἁμαρτίας, καταστρώνουν πονηρά σχέδια καί παίρνουν κακάς ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν ἄλλων, ἐνῶ οἱ πράγματι ἀγαθοί ἄνθρωποι καταρτίζουν ἀγαθά σχέδια καί παίρνουν εἰλικρινεῖς ἀποφάσεις εἰς βοήθειαν τῶν ἄλλων. Οἱ σχεδιάζοντες καί ἐπιδιώκοντες τό κακόν, δέν γνωρίζουν τήν εὐσπλαγχνίαν καί τήν εὐθύτητα. Εὐσπλαγχνία ὅμως καί τιμιότης καί ἀξιοπιστία ὑπάρχουν στούς ἐργάτας τοῦ καλοῦ.

23. Εἰς κάθε ἐργατικόν καί τίμιον ἄνθρωπον ὑπάρχει πλεόνασμα ἀγαθῶν. Ὁ φιλήδονος ὅμως καί ἀναίσθητος θά εὑρίσκεται πάντοτε εἰς στέρησιν καί πτωχείαν.

24. Στέφανος τῶν σοφῶν εἶναι ὁ πλοῦτος, ὄχι μόνον ὁ ὑλικός ἀλλά καί ὁ πνευματικός, ἐνῶ ἡ ἀναστροφή καί ἐπιδίωξις τῶν ἀσυνέτων εἶναι κακή καί μέ κακάς συνεπείας.

25. Ἀπό πολλά δεινά καί ἄδικον καταδίκην ἕνας ἀξιόπιστος μάρτυς θά ἀπαλλάξη τόν ἀθῶον. Τοὐναντίον ὁ ψευδής καί δόλιος μάρτυς θά προσπαθήση νά ἀνάψη πυρκαϊάν μέ τάς ψευδολογίας του.

26. Ἐκεῖνος πού σέβεται καί φοβεῖται τόν Κύριον, ἔχει βέβαιον τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀποκτήση δύναμιν ὑλικήν καί πνευματικήν. Εἰς δέ τά τέκνα του θά ἀφήση ἀκλόνητον θεμέλιον, ὥστε καί ἐκεῖνα νά προοδεύσουν. 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

10.07.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:1-16 Ἀδελφοί, συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

10.07.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιγ΄ 3 - 9 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 28 Ἰουνίου 2020 (Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. στ’ 22 - 33)

Μία εἰκόνα τῆς ἐποχῆς του χρησιμοποίησε ὁ Κύριος στήν εὐαγγελική περικοπή, γιά νά τονίσει πόσο ἀσυμβίβαστοι πρέπει νά εἴμαστε ὡς πρός τήν φιλοχρηματία καί γενικότερα ὡς πρός τήν ὁποιαδήποτε ἁμαρτία. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

10.07.2020

10 Ιουλίου

 685           Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ' ο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications