Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

15/03/2020

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)

 

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)

(Μαρκ. β’ 1-12)

 

Ἐλεγκτικό εἶναι τό ἐρώτημα καί τό βλέμμα τοῦ Κυρίου πρός τούς Φαρισαίους στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. «Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;»Εἶναι σάν νά τούς λέει: «Πῶς ἐπιτρέπετε νά καλλιεργηθοῦν στό νοῦ σας λογισμοί κατακρίσεως καί ταραχῆς; Δέν ἀντιλαμβάνεστε ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ζημιώνετε τήν ψυχή σας; Ἤ μήπως νομίζετε ὅτι εἶναι κάτι ἀδιάφορο τό νά σκέφτεστε ἄσχημα πράγματα;»

Τό θέμα τῶν λογισμῶν, ἀδελφοί, ἐνδιαφέρει ὅλους μας. Ἄς ἐξετάσουμε πρῶτον ποιά εἶναι ἡ βαρύτητα τῶν κακῶν λογισμῶν καί στή συνέχεια πῶς πρέπει νά τούς ἀντιμετωπίζουμε.

Οἱκακοί λογισμοί εἶναι ἐπικίνδυνοι!Ἄν ἐγκαίρως δέν τούς προσέξουμε, μποροῦν νά δημιουργήσουν σοβαρά ρήγματα στό ἐσωτερικό μας καί νά βάλουν σέ κίνδυνο τήν ψυχή μας.

Βέβαια δέν εἶναι ὁλοκληρωμένες πράξεις καί ἑπομένως δέν ἔχουν τήν ἠθική βαρύτητα τῶν πράξεων. Μπορεῖ ὅμως νά ὁδηγήσουν σέ αὐτές. Ἐφόσον χρονίσουν στή διάνοια καί μείνουν ἀπολέμητοι, ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά γίνουν ἔργα. Καί αὐτό, γιατί καθώς ἀνακυκλώνονται μέσα στο μυαλό, ζυμώνονται, καί τελικά κυριεύουν τήν καρδιά. Κατόπιν εἶναι ἀδύνατον νά συγκρατηθεῖ ὁ ἄνθρωπος.

Τήν ἀλήθεια αὐτή ἀποδεικνύουν πολύ δυνατά τά γεγονότα γύρω ἀπό τήν πώληση τοῦ πάγκαλου Ἰωσήφ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ. Οἱ ἀδελφοί του, καθώς μᾶς ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή, εἶχαν κυριευθεῖ ἀπό σκέψεις φθόνου ἐναντίον του. Δέν τίς πολέμησαν. Καί δέν ἄργησε νά ἔρθει ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτόν». Δηλαδή, κυριεύτηκαν ἀπό χειρότερες σκέψεις καί βασάνιζαν τό μυαλό τους τί τρόπο νά βροῦν γιά νά τόν σκοτώσουν! Καί θά διέπρατταν πράγματι τό φοβερό ἔγκλημα, ἄν ὁ συνετός Ρουβήμ δέν προλάβαινε νά τούς συγκρατήσει!

Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη δέν φτάσει κανείς σέ τόσο μεγάλη κατάπτωση, ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι καί αὐτή καθεαυτή ἡ ἁμαρτωλή σκέψη, ἄν ριζώσει στόν νοῦ, μᾶς μολύνει καί μᾶς κάνει ἀποκρουστικούς ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος ὅλα τά βλέπει. Τό ἀπέδειξε ἄλλωστε σαφῶς στούς Φαρισαίους μέ τόν ἔλεγχο πού τούς ἔκανε. Ἑπομένως βλέπει καί τούς δικούς μας λογισμούς. Τούς γνωρίζει, ὅπως ἀκριβῶς ἄν τούς ἀνακοινώναμε μεγαλόφωνα. Τολμοῦμε, λοιπόν, νά σκεφτόμαστε ἁμαρτωλά ἐνώπιον τοῦ Κυρίου;

Πῶς, λοιπόν, πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τούς κακούς λογισμούς;

Πρωτίστως μέ τήν ἐπαγρύπνηση. Ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πού θέλουμε νά εἴμαστε, δέν εἶναι δυνατόν ν’ ἀδιαφοροῦμε γιά τό τόσο νευραλγικό σημεῖο τῆς πνευματικῆς μας ὑποστάσεως. Ὅπως ἐλέγχουμε τίς πράξεις καί τούς λόγους μας, ὥστε νά εἶναι θεάρεστοι, κατά τόν ἴδιο τρόπο νά φροντίζουμε καί γιά τίς σκέψεις μας. Νά μήν εἶναι «ξέφραγο ἀμπέλι» ὁ νοῦς μας.

Βεβαίως θά ἔρθουν στιγμές πού θά μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ κακοί λογισμοί. Θά εἶναι σκέψεις ὀλιγοπιστίας, κατακρίσεως, μίσους, ἐκδικητικότητας, φθόνου, φιλοδοξίας ἤ ρυπαρότητας. Ποικίλους τρόπους χρησιμοποιεῖ ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς μας, γιά νά μᾶς ταλαιπωρήσει. Χρησιμοποιεῖ καί τούς πονηρούς λογισμούς. Ἐφόσον, ὅμως, δέν τούς δεχόμαστε, ἄς μή τούς φοβόμαστε. Οὔτε νά ἀγωνιοῦμε. Δέν ἁμαρτάνουμε. Ἀρκεῖ, εἴπαμε, νά ἐπαγρυπνοῦμε! Καί τό συντομότερο νά ἐξορίζουμε τούς λογισμούς αὐτούς ἀπό τό νοῦ μας! Ἀπότομα, ἔντονα νά ἀποκρούουμε τήν ἐπίθεση τοῦ πονηροῦ καί νά λέμε ὅπως ὁ Χριστός: «Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ»! (Ματθ. δ’  10).

Πολύ θά μᾶς βοηθάει,  ὥστε νά μή βρίσκει τόπο ἐκεῖ τό κακό. Κάποιο ρητό τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κάποιο τροπάριο συντελοῦν πολύ στό νά εἶναι ὁ νοῦς μας ὀχυρωμένος καί ἀπρόσβλητος ἀπό τό κακό.

Τό σπουδαιότερο ὅμως εἶναι νά προσευχόμαστε, νά λέμε τήν εὐχή, καί νά ζητοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. «Τούς λογισμούς διόρθωσον, τάς ἐννοίας κάθαρον»,νά τόν παρακαλοῦμε.  Νά προσερχόμαστε τακτικά καί στά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας, γιά νά λαμβάνουμε θεία ἐνδυνάμωση καί νά βγαίνουμε νικητές.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς καλεῖ νά κάνουμε ἔργο βάθους. Σ’ αὐτό πρωτίστως ἐντάσσεται καί ὁ ἔλεγχος τῶν λογισμῶν.

Ἄλλωστε καί ὁ ἅγιος που τιμοῦμε σήμερα, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἰδιατέρως ἀσκήθηκε στόν τομέα αὐτόν καί διακρίθηκεγιά τόν πειθαρχημένο καί φωτεινό νοῦ του.

Ἄς ξεκινήσουμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς τόν ἀγώνα. Μέ ἐνθουσιασμό, ἐπαγρύπνηση καί δυναμισμό! Εἶναι τόσο σπουδαῖο τό θέμα! Νά κρατήσουμε τή σκέψη μας καθαρή, ἱερή, οὐράνια! Ὥστε καί ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας νά γίνει εἰρηνική, φωτεινή, ἐξαγιασμένη, πραγματικά εὐλογημένη!

 

 

 


 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

13.07.2020 Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

 Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα    2:2-10 Ἀδελφοί, εἰ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

13.07.2020 Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Σύναξις τοῦ Ἀρχιστρατήγου Γαβριήλ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ι΄ 16 - 21 Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 12 Ἰουλίου 2020 (Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. η’ 28 - θ’ 1)

Δέν εἶχε προλάβει νά πατήσει τό πόδι του καλά – καλά ὁ Κύριος στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, καί νά, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς τόν ἀποκρούουν. Ζητοῦν νά φύγει ἀπό ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

13.07.2020

13 Ἰουλίου

1878 (ν. ἤμ.)   Μεταξύ Ἀγγλίας, Γερμανίας, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications