Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

24/01/2020

24.01.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΕ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον

στ΄ 45 - 53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασε ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον· 46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν· ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς· καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς. 49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἔδοξαν φάντασμα εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν· 50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν· καὶ εὐθέως ἐλάλησε μετ' αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 51 καὶ ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον. 52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ' ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη. 53 Καὶ διαπεράσαντες ῆλθον ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρὲτ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

45 Κι ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς, γιά νά μήν παρασυρθοῦν οἱ μαθητές ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τοῦ λαοῦ πού ἤθελε νά τόν ἀνακηρύξει βασιλιά, τούς ἀνάγκασε νά μποῦν στό πλοῖο καί νά περάσουν πρίν ἀπ’ αὐτόν στήν ἀπέναντι ὄχθη τῆς λίμνης, στή Βηθσαϊδά, μέχρι νά διαλύσει ὁ ἴδιος τά πλήθη τοῦ λαοῦ.

46 Κι ἀφοῦ τούς ἀποχαιρέτισε, ἀνέβηκε στό βουνό γιά νά προσευχηθεῖ.

47 Κι ὅταν βράδιασε καλά, τό πλοῖο ἦταν στή μέση τῆς λίμνης, κι αὐτός ἦταν μόνος του στή στεριά.

48 Καί τούς εἶδε νά βασανίζονται μέ τά κύματα καθώς κωπηλατοῦσαν. Καί βασανίζονταν διότι ὁ ἄνεμος ἦταν ἀντίθετος. Καί στό τέταρτο καί τελευταῖο τρίωρο τῆς νύχτας ἔρχεται κοντά τους ὁ Ἰησοῦς περπατώντας πάνω στή θάλασσα σάν νά ἦταν στεριά. Καί ἤθελε νά τούς προσπεράσει. 

49 Αὐτοί ὅμως, ὅταν τόν εἶδαν νά περπατάει πάνω στή θάλασσα, νόμισαν ὅτι αὐτό τό πρωτοφανές πού ἔβλεπαν εἶναι φάντασμα. Κι ἔβγαλαν κραυγή τρόμου.

50 Κι ἔβγαλαν ὅλοι τήν κραυγή αὐτή, διότι ὅλοι τόν εἶδαν καί ταράχθηκαν. Ἀμέσως τότε ὁ Ἰησοῦς τούς μίλησε καί τούς εἶπε: Ἔχετε θάρρος. Ἐγώ εἶμαι. Μή φοβάστε.

51 Κι ἀνέβηκε μαζί τους στό πλοῖο καί ἀκαριαῖα ἡσύχασε ὁ ἄνεμος. Τότε οἱ μαθητές κυριεύθηκαν μέσα τους ἀπό ὑπερβολική ἔκσταση, ὥστε νά μήν μποροῦν νά ἐκφράσουν ὅ,τι αἰσθάνονταν. Καί θαύμαζαν, παρόλο πού ὁ Ἰησοῦς πρίν ἀπό λίγο εἶχε κάνει καί τό ἄλλο καταπληκτικό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καί τῶν ψαριῶν. 

52 Θαύμαζαν ὅμως τώρα πάρα πολύ, διότι δέν εἶχαν καταλάβει τί εἶχε γίνει μέ τά ψωμιά καί δέν εἶχαν ἐκτιμήσει βαθιά τό θαῦμα ἐκεῖνο. Ἔπρεπε βέβαια νά τό εἶχαν καταλάβει. Ἀλλά ἡ διάνοιά τους ἦταν πωρωμένη καί βραδυκίνητη, ἐπειδή δέν εἶχαν δεχθεῖ ἀκόμη τό φωτισμό τοῦ Πνεύματος.

53 Κι ἀφοῦ διέσχισαν τή λίμνη, ἦλθαν στή χώρα Γεννησαρέτ κι ἀγκυροβόλησαν ἐκεῖ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/02/2020]

Ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν προστατῶν τῆς Παιδείας -2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/01/2020]

Θεοφάνεια στή Δράμα 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

26.02.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Προφητείας Ἰωὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ Β' 12-26) Τάδε λέγει Κύριος· Ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν, ἐν νηστείᾳ, καὶ ἐν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ)

   Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ) (Ματθ.  κε’ 31-46)             Μεγαλειώδης καί συγκλονιστική εἶναι ἡ εἰκόνα, πού μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ «υἱός τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός βρίσκεται ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

26.02.2020

26 Φεβρουαρίου

1575          Αποκεφαλισμός στην Κωνσταντινούπολη του νεομάρτυρα Ιωάννη ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications