Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

08/12/2019

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

ιγ΄ 10 - 17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δὲ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

10 Κάποιο Σάββατο ὁ Ἰησοῦς δίδασκε πάλι σέ μία ἀπό τίς συναγωγές.

11 Ἐκεῖ βρισκόταν καί μία γυναίκα πού ὑπέφερε δεκαοκτώ χρόνια ἀπό μιά ἀσθένεια ἐξαιτίας κάποιου πονηροῦ πνεύματος. Καί γι’ αὐτό ἦταν σκυμμένη διαρκῶς μέ κυρτωμένο τό σῶμα της καί δέν μποροῦσε καθόλου νά σηκώσει ὄρθιο τό κεφάλι της. 

12 Ὅταν λοιπόν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τῆς φώναξε καί τῆς εἶπε: Γυναίκα, εἶσαι λυμένη καί ἐλευθερωμένη ἀπό τήν ἀρρώστια σου.

13 Κι ἔβαλε πάνω της τά χέρια του. Τήν ἴδια στιγμή ἐκείνη ἐπανέκτησε τήν ὄρθια στάση τοῦ σώματός της καί δόξαζε τόν Θεό γιά τή θεραπεία της.

14 Τότε ὁ ἀρχισυνάγωγος, γεμάτος ἀγανάκτηση πού ὁ Ἰησοῦς ἔκανε τή θεραπεία αὐτή μέρα Σάββατο, στράφηκε στό πλῆθος τοῦ λαοῦ κι ἔλεγε: Ἕξι ἡμέρες ἔχουμε στή διάθεσή μας νά ἐργαζόμαστε, καί μόνο μέσα σ’ αὐτές δικαιούμαστε καί πρέπει νά τό κάνουμε αὐτό. Τίς ἐργάσιμες αὐτές ἡμέρες λοιπόν νά ἔρχεστε καί νά θεραπεύεσθε, καί ὄχι τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. 

15 Τότε λοιπόν ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: Ὑποκριτή, κάτω ἀπό τό πρόσχημα τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου κρύβεις φθόνο καί μοχθηρία. Ὁ καθένας σας τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου δέν λύνει τό βόδι του ἤ τό γαϊδούρι ἀπό τό παχνί καί δέν τό πηγαίνει νά τό ποτίσει; Καί τό κάνει αὐτό χωρίς νά θεωρεῖται παραβάτης τῆς ἐντολῆς τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου, σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τῆς ἐντολῆς αὐτῆς πού εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τήν παράδοση.

16 Αὐτή ὅμως, πού εἶναι κόρη καί ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ καί τήν ἔδεσε ὁ σατανάς μέ τέτοια ἀρρώστια, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά σηκωθεῖ ὄρθια δεκαοκτώ ὁλόκληρα χρόνια, δέν ἦταν σωστό καί ἐπιβεβλημένο νά λυθεῖ ἀπ’ τά μακροχρόνια αὐτά καί ὀδυνηρά δεσμά της τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου; 

17 Κι ἐνῶ τά ἔλεγε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, ντροπιάζονταν ὅλοι οἱ ἀντίθετοί του. Κι ὅλος ὁ λαός χαιρόταν γιά ὅλα τά λαμπρά καί θαυμαστά ἔργα πού διαρκῶς ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεοφάνεια στή Δράμα 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2020]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/01/2020]

Πρωτοχρονιἀ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

24.01.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα   2:1-13 ᾽Αδελφοί, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

24.01.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΕ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον στ΄ 45 - 53 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασε ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 19 Ἰανουαρίου 2020 (ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιζ’ 12-19)

Συγκινητική,ἀδελφοί,εἶναι ἡ εἰκόνα, πού μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ ἕνας ἀπό τούς δέκα λεπρούς πού θεράπευσε ὁ Κύριος, πλήρης χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, μέ ἰσχυρή φωνή διακηρύσσει τό θαῦμα, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

24.01.2020

24 Ιανουαρίου

1827          Δύναμη από 2.000 Έλληνες ατάκτους και ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications