Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

14/10/2019

Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)

Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)

(Τίτ. γ’ 8-15)

 

Ἡ σημερινή Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν  μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Σύνοδου καὶ ὀνομάζεται Κυριακή του Σπορέως, γιατί τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμά της εἶναι ἡ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ Σπορέως.

Μία παραβολὴ ταιριαστὴ πολὺ μὲ τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέρων, ποὺ ἐπιμελήθηκαν ἰδιαιτέρως τὸ ἔργο τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ἄλλωστε ἀντιμετώπισαν καὶ συνέτριψαν τὶς μανιώδεις αἱρέσεις, ὅπως τῆς Εἰκονομαχίας, πού τὴν κατέβαλαν στὴ Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Ἐξίσου ταιριαστὸ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ νοήματα εἶναι ἀναμφιβόλως καὶ τὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρὸς Τίτο Ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Σ’ αὐτὸ ὁ φλογερὸς Ἀπόστολος παροτρύνει τὸν ἀγαπημένο του μαθητή Τίτο, τὸν ὁποῖο εἶχε χειροτονήσει Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης, νὰ εἶναι βεβαιωμένος πρωτίστως ὁ ἴδιος ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι λόγος «πιστός», ἀξιόπιστος, καὶ μὲ αὐτὴ τὴν βεβαιότητα νὰ τὸ κηρύττει καὶ στοὺς πιστούς. Νὰ τοὺς τὸ κηρύττει, γιὰ νὰ παρακινοῦνται νὰ πρωτοστατοῦν στὰ καλὰ ἔργα πού εὶναι καὶ ὠφέλιμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.

Στὴ συνέχεια τοῦ συνιστᾶ νὰ ἀποφεύγει τὶς ἀνόητες συζητήσεις γιὰ τὶς γενεαλογίες τῶν εἰδωλολατρικῶν θεῶν καὶ τὶς διαμάχες γιὰ τὰ ζητήματα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Νόμου, πού εἶναι ἄχρηστες καὶ ἀνωφελεῖς. Μάλιστα τὸν προτρέπει νὰ παρατᾶ καὶ νὰ ἀποφεύγει κάθε αἱρετικὸ τὸν ὁποῖο συμβούλευσε ἐπανειλημμένως, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. Νὰ τὸν ἐγκαταλείπει, διότι αὐτὸς πλέον παρουσιάζεται διεστραμμένος καὶ ἁμαρτάνει ἐν ἐπιγνώσει καὶ ἄρα δὲν δέχεται διόρθωση.

Κατόπιν παραγγέλλει στὸν Τίτο ὁ Ἀπόστολος νὰ φροντίσει, μόλις τοῦ ἀποστείλει τὸν Ἀρτεμᾶ ἢ τὸν Τυχικό, νὰ σπεύσει σὲ συνάντησή του στὴν Νικόπολη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος εἶχε ἀποφασίσει νὰ παραχειμάσει. Τοῦ τονίζει ἐπίσης νὰ φροντίσει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια νὰ προπέμψει ἀπὸ τὴν Κρήτη τὸν νομοδιδάσκαλο Ζηνὰ καὶ τὸν Ἀπολλώ, ὥστε νὰ μὴ τοὺς λείψει τίποτε στὸ ταξίδι.

Μία δεύτερη παρότρυνση τοῦ Ἀποστόλου γιὰ τὸ ἴδιο θέμα μᾶς ἐντυπωσιάζει. Προτρέπει νὰ παραδειγματιστοῦν ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ ἰδίου τοῦ Τίτου οἱ πιστοὶ καὶ νὰ φροντίσουν νὰ πρωτοποροῦν στὰ καλὰ ἔργα, ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀνάγκη, γιά νὰ μὴ εἶναι ἄκαρποι.

Τέλος κλείνει τήν Ἐπιστολή ὀ ἀπόστολος Παῦλος μὲ τοὺς χαιρετισμοὺς τῶν συνεργατῶν τοῦυ πρὸς τὸν Τίτο καὶ τὴν παραγγελία νὰ μεταφέρει θερμὸ χαιρετισμὸ σὲ ὅλους τους πιστοὺς πού τὸν ἀγαποῦν. Εὔχεται νὰ εἶναι πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου μὲ ὅλους του.

Ὁ Ἀπόστολος συνιστᾶ νὰ πρωτοστατοῦν οἱ πιστοὶ στὰ καλὰ ἔργα. Καὶ σημειώνει πώς ὀφείλουν αὐτὸ νὰ τὸ κάνουν, γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἄκαρποι πνευματικά, ἀλλὰ νὰ ἔχουν πλούσια πνευματικὴ καρποφορία.

Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ πνευματικὴ καρποφορία; Τὰ καλά ἔργα, τονίζει ὁ Ἀπόστολος. Ἐδῶ ὅμως πολλοὶ κάνουν τό λάθος νά θεωροῦν ὅτι καλὰ ἔργα εἶναι ἁπλῶς οἱ διάφορες φιλανθρωπίες ἢ ἄλλες καλοσύνες. Ὅμως κάθε ἔργοπού φαίνεται καλὸ δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε πραγματικὰ καλό. Ὑπάρχουν «καλὰ ἔργα» πού καταντοῦν νὰ εἶναι ἁμαρτωλά, διότι εἴτε γίνονται γιὰ ἐπίδειξη εἴτε ἐπιδιώκουν ἰδιοτελεῖς σκοπούς.

 «Τὸ καλὸν οὐ καλόν, ἐὰν μὴ καλῶς γένηται», τονίζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ καλὸ δὲν εἶναι καλό, ἂν δὲν γίνει μὲ καλὸ τρόπο.

Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ καλὸς τρόπος; Ὁ καλὸς τρόπος εἶναι τὸ νὰ γίνεται τὸ καλὸ ἔργο ταπεινά, ἀφανῶς. «Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Μάτθ. ς’ 3)! Ἂς μὴ γνωρίζει οὔτε τὸ ἀριστερό σου χέρι τί καλὸ κάνεις μὲ τὸ δεξί.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ξεκάθαρη παραγγελία τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καί ἡ αἰώνια παρακαταθήκη τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ἐκεῖνοι ἔτσι καρποφόρησαν στὴν ζωή τους. Ἔτσι ἀγωνίστηκαν. Καὶ ἔτσι ἀντιμετώπισαν τὶς μανιώδεις ἐπιθέσεις τῶν αἱρετικῶν. Ἔζησαν καὶ ἐργάστηκαν ταπεινά, ἀφανῶς, κατὰ τρόπο εὐαγγελικό. Μὲ τὸ φῶς  τῆς ἁγίας ζωῆς τους καὶ τῆς γνήσιας διδασκαλίας τους κατέδειξαν τὸ σκοτάδι τῶν αἱρετικῶν ψευδοδιδασκαλιῶν. Ἔγιναν ὁδηγοί μας γιὰ πάντα. Καὶ αὐτὸ τὸ παράδειγμα μᾶς ἄφησαν ὡς ὑπερπολύτιμη πατρικὴ παρακαταθήκη. Γιὰ νὰ ἐμπνεόμαστε ἀπ’ αὐτό. Καὶ νὰ μὴ μένουμε ἄκαρποι, ἀλλὰ νὰ φέρουμε ὅλοι μας «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα»!

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

Τιμή στούς ἥρωες τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/10/2019]

Μνήμη ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Βαλαβάνη στή Πετρούσα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/10/2019]

Ἐκδημία ἱερέως π. Ἰωάννου Καραπάντζου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/10/2019]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/10/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

14.11.2019 Τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 44 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

   Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου 2019 (ΚΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Γαλ. β’ 16-20)    Ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου προέρχεται τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

14.11.2019

14 Νοεμβρίου

1800          Οι τούρκοι απαγχονίζουν τον αγιορείτη νεομάρτυρα ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications