Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

31/07/2019

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019 (ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019 (ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

(Ρωμ. ιβ’ 6-14)

 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ θεανθρώπινη κοινωνία μέσα στήν ὁποία διαχέεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί μεταβάλλει τά μέλη της, τούς πιστούς, σέ προνομιούχους χαρισματούχους. Μέσα σ’ αὐτήν τήν τέλεια κοινωνία, τήν Ἐκκλησία, κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμα καί ὁ πιό μικρός καί ἄσημος, προικίζεται μέ κάποιο ἀπό τά ποικίλα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τά χαρίσματα αὐτά οἱ πιστοί τά λαμβάνουμε ἐν σπέρματι κατά τό Βάπτισμά μας καί μάλιστα μέ τό ἱερό Μυστήριο τοῦ ἁγίου Χρίσματος, τό ὁποῖο τελεῖται ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα.

Ποιά εἶναι τά χαρίσματα αὐτά; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μερικά στό Ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα. Τά ἀναφέρει καί ὑποδεικνύει πῶς πρέπει αὐτά νά ἀσκοῦνται καί μέ ποιόν τρόπο θά γίνει κατορθωτή ἡ σωστή χρησιμοποίησή τους.

Ποικίλα, λέει, εἶναι τά χαρίσματα. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα νά προφητεύει τό μέλλον, καί τό χάρισμα αὐτό τοῦ δόθηκε ἀναλόγως μέ τήν πίστη του. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα νά διακονεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὀφείλει νά φροντίζει  τό χάρισμά του. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου καί πρέπει νά τό καλλιεργεῖ. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα τῆς παρακλήσεως, νά παρηγορεῖ δηλαδή καί νά ἐνισχύει τούς ἄλλους, καί ἔχει χρέος νά τό ἐπιμελεῖται μέ φροντίδα μεγάλη. Ἄλλος ἔχει λάβει τό χάρισμα νά μοιράζει τά ἀγαθά του στούς πτωχούς καί ὀφείλει νά ἀσκεῖ τό χάρισμα μέ ἁπλότητα καί χωρίς ἐπίδειξη. Ἐκεῖνος πάλι πού ἔλαβε τό χάρισμα νά προΐσταται καί νά ἐπιβλέπει, ἄς τό ἐνεργεῖ μέ κάθε ἐπιμέλεια καί φροντίδα. Ὁ προικισμένος μέ τό χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης ἄς ἐλεεῖ μέ ἁπλοχεριά καί χαρά.

Πῶς θά πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτά; Ὁ Ἀπόστολος ὑποδεικνύει τώρα καί τόν τρόπο τῆς σωστῆς ἀσκήσεωςς τῶν χαρισμάτων μέσα στήν Ἐκκλησία. Καί βέβαια αὐτός ὁ τρόπος πρωτίστως καί κατ’ ἐξοχήν δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἁγνή καί ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη, λοιπόν, ὀφείλει νά εἶναι εἰλικρινής καί ἀπαλλαγμένη ἀπό τήν ὑποκρισία, καί αὐτοί πού τήν ἀσκοῦν ὀφείλουν νά ἀποστρέφονται ἐντελῶς τά πονηρά πράγματα καί νά προσκολλῶνται στό καλό. Ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά φροντίζουν νά εἶναι φιλόστοργοι μεταξύ τους καί νά συναγωνίζονται στό νά τιμοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη γιά νά ἐφαρμοστεῖ, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν σπουδή καί ἐπιμέλεια αὐτοῦ πού τήν ἀσκεῖ. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος ζητεῖ ἀπό τούς πιστούς νά εἶναι δραστήριοι καί ὄχι ὀκνηροί, νά εἶναι ἡ ψυχή τους γεμάτη θεϊκό ζῆλο καί νά μή λησμονοῦν ὅτι μέ ὅσα κάνουν δέν ὑπηρετοῦν ἀνθρώπους μόνο, ἀλλά οὐσιαστικά τόν ἴδιο τόν Κύριο.

Τήν διακονία αὐτή οἱ πιστοί ὀφείλουν νά τήν ἀσκοῦν μέ χαρά. Χαρά  πού προέρχεται ἀπό τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτόν τόν λόγο θά πρέπει νά δείχνουν ὑπομονή στίς θλίψεις καί ἐπιμονή στήν προσευχή, νά συμμετέχουν προθύμως στίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων πιστῶν, ἐπιδιώκοντας νά προσφέρουν φιλοξενία σ’ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τέλος ὁ Ἀπόστολος προτρέπει τούς πιστούς νά εἶναι συγχωρητικοί πρός τούς ἐχθρούς καί διῶκτες τους, νά λένε καλά λόγια γι’ αὐτούς καί ποτέ νά μή τούς καταρῶνται.

Ὅλοι μας συνήθως ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τούς πολύ χαρισματούχους ἀνθρώπους μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀπό αὐτούς πού ἔχουν τό προφητικό ἤ τό διορατικό χάρισμα ἤ ἀπό αὐτούς πού κοσμοῦνται ἀπό τό χάρισμα τοῦ λόγου καί τῆς διδασκαλίας καί καταθέλγουν μέ αὐτά τούς ἀκροατές τους. Ὅμως ὁ Ἀπόστολος ὑπογραμμίζει ἐδῶ τήν ἀλήθεια ὅτι ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν μεγάλη ἀξία. Ὅλα! Ἀκόμη καί αὐτά πού δέν φαίνονται καί πού οἱ κάτοχοί τους θεωροῦνται μή χαρισματοῦχοι.

Δέν ὑπάρχουν μή χαρισματοῦχοι μέσα στήν Ἐκκλησία. Τά χαρίσματα τῶν μή χαρισματούχων συχνά μπορεῖ νά ἔχουν πολύ μεγαλύτερη ἀξία καί ἀπό τά πλέον ἐντυπωσιακά χαρίσματα τῶν χαρισματούχων. Ἕνας πού ἔχει τό χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης καί τό ἀσκεῖ μυστικά μπορεῖ νά εἶναι πολύ πιό εὐάρεστος στόν Θεό καί εὐεργετικός στήν Ἐκκλησία ἀπό κάποιον ἱκανό καί θελκτικό ἱεροκήρυκα ἤ καί ἀπό κάποιον διορατικό ἀσκητή.

Ἀλλά καί αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε νά τονίσουμε, ὅτι ὅλοι  εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τό ἄν ἀσκοῦμε τό χάρισμα ἤ τά χαρίσματα πού μᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ Θεός καί ἄν τά ἀσκοῦμε σωστά. Καί αὐτό ὀφείλουμε νά τό προσέξουμε πολύ ὅλοι μας.

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία στή κουφάλα ἑνός δένδρου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2020]

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/07/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2020]

Χειροτονία νέου κληρικοῦ στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/07/2020]

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:31-34;12:1-6 Ἀδελφοί, εἰ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

03.08.2020 ΔΕΥΤΕΡΑ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020 (Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. ιδ’ 14 - 22)

Πλουσιότατα παρατέθηκαν τά ὑλικά ἀγαθά στήν πρόχειρη ἐκείνη ὑπαίθρια συνεστίαση, τήν ὁποία περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθῦς ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

03.08.2020

3 Αυγούστου

1582          Οι Μανιάτες ζητούν την βοήθεια του ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications