Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

05/09/2018

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 (ΙΔ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. κβ’ 2-14)

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 (ΙΔ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

(Ματθ. κβ’ 2-14)

 

Μεγάλη ἀγάπη καί στοργή δείχνει ὁ βασιλιάς τῆς σημερινῆς παραβολῆς πρός τούς προσκεκλημένους του, ἀδελφοί. Ἑτοιμάζει γάμους βασιλικούς καί τούς προσκαλεῖ. Τούς προσκαλεῖ κατ᾽ἐπανάληψηστήν πανευφρόσυνη αὐτή εὐτυχία. «Καί ἀπέστειλε τούς δούλους αὐτοῦ λέγων: εἴπατε τοῖς κεκλημένοις. Ἰδού τό ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροi μου καί τά σιτιστά τεθυμένα, καί πάντα ἕτοιμα, δεῦτε εἰς τούς γάμους»!

 Ἡ πρόσκληση ἦταν γιά τούς προσκεκλημένους τιμή μεγάλη καί ἐξαιρετική. Ἐκεῖνοι ὅμως ἔδειξαν ἀδιαφορία καί βρῆκαν προφάσεις, γιά νά ἀποφύγουν τούς γάμους. Ἄλλοι πῆγαν στούς ἀγρούς τους. Ἄλλοι σκέφτηκαν τό ἐμπόριό τους καί ἄλλοι, θρασεῖς καί βάρβαροι,προχώρησαν στό ἔγκλημα. «Κρατήσαντες τούς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καί ἀπέκτειναν»! Συνέλαβαν τούς δούλους, τούς ἐξύβρισαν καί τούς σκότωσαν.

Ἀλλά αὐτό ἦταν ἔγκλημα φοβερό. Προσβολή ἐναντίον τοῦ βασιλιά.Καί αὐτή ἡ προσβολή μετέβαλε τόν ἀγαθό καί φιλάνθρωπο βασιλιά σέ κριτή δίκαιο καί τιμωρό τῆς κακίας τους. Ὀργίστηκε λοιπόν ὁ βασιλιάς. «Καί πέμψας τά στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τούς φονεῖς ἐκείνους καί τήν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν». Ἔστειλε τά στρατεύματά του καί σκότωσε ἐκείνους τούς φονιάδες καί πυρπόλησε τήν πόλη τους.

Στήν παραβολή αὐτή φαίνεται ὁ πλοῦτος τῆς ἀγάπης καί τῆς χρηστότητας τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἡ δικαιοκρισία του πρός τούς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς. Οἱ βασιλικοί γάμοι τῆς σημερινῆς παραβολῆς εἶναι ἡ οὐράνια Βασιλεία. Καί ὁ ἀγαθός Θεός μᾶς προσκαλεῖ σ’αὐτήν  μέ τούς κήρυκες καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας του. "Δεῦτε εἰς τούς γάμους"μᾶς λέει. Ἄνθρωποι, ἀφῆστε τήν ματαιότητα, ἀπαρνηθεῖτε τίς κοσμικές ἐπιθυμίες. Ἀφῆστε τήν ἁμαρτία. Μετανοῆστε. Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό. Ἐργασθῆτε τήν ἀρετή. Προσέλθετε στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἁγιασθῆτε.

Αὐτή εἶναι ἡ φωνή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἐνῶ ὁ Θεός μᾶς προσκαλεῖ, ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε καί τόν περιφρονοῦμε. Ὁ νοῦς μας στρέφεται στά ἐγκόσμια, καί μέ αὐτά καί μόνο ἀπασχολεῖται. Ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι πού βρίζουν, ἐμπαίζουν καί καταδιώκουν τούς ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ. Καί τότε ἐπεμβαίνει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ Θεός γίνεται κριτής. Πατάσσει τό κακό καί ἐξολοθρεύει τόν ἀσεβῆ. Εἶχε στείλει ὁ Θεός προφῆτες καί ἀποστόλους νά καλέσουν τούς Ἰουδαίους στήν πίστη καί τή σωτηρία. Ἐκεῖνοι ὄχι μόνο δέν πίστεψαν ἀλλά καί φόνευσαν τούς προφῆτες καί τούς ἀποστόλους. Καί τότε ὁ Θεός ἔστειλε τά στρατεύματα τῆς Ρώμης καί διέλυσε τό ἔθνος τῶν Ἰουδαίων καί κατέστρεψε τήν Ἱερουσαλήμ.

Αὐτό γίνεται ἐν μέρει καί μέ μᾶς. Κρίση δεινή μᾶς πλήττει, καταστροφές, πλημμύρες καί ἀνομβρίες, σεισμοί καί τόσες ἄλλες συμφορές καί θεομηνίες. Ὅλα αὐτά τί εἶναι παρά τιμωρίες γιά τήν ἀσέβεια τῶν ἀνθρώπων καί προειδοποιήσεις γιά τήν αἰώνια τιμωρία; Εἶναι προτροπή γιά νά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός μᾶς προσκαλεῖ στή βασιλεία του τήν οὐράνια, στή χώρα τοῦ φωτός καί τῆς δόξας. Ἄς δεχθοῦμε, ἀδελφοί,  τήν εὐλογημένη πρόσκλησή του καί ἄς ἑτοιμαστοῦμε ἀντάξια τοῦ προσκαλοῦντος. Γιατί δέν ἀρκεῖ νά δεχτοῦμε τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται καί ἡ ἀνάλογη ἑτοιμασία.

Ὅταν ὁ φιλάνθρωπος βασιλιάς τῆς παραβολῆς εἶδε ὅτι οἱ προσκεκλημένοι φάνηκαν ἀνάξιοι τῆς μεγάλης πρόσκλησης, κάλεσε  τούς δούλους του καί ἔδωσε νέα ἐντολή «Πορεύεσθε πρός τάς διεξόδους τῶν ὁδῶν καί, ὅσους ἄν εὕρητε, καλέσατε εἰς τούς γάμους». Οἱ δοῦλοι ἐκτέλεσαν ἀμέσως τή διαταγή τοῦ βασιλιά. Ὅσους βρῆκαν μπροστά τους, τούς ὁδήγησαν στήν αἴθουσα τοῦ γάμου. Καί γέμισε ἡ αἴθουσα. Πλήρης ἡ χαρά!

Ἀλλά ὑπῆρξε καί μιά τραγική παραφωνία. Ἕνας ἀπό τούς προσκεκλημένους δέν εἶχε ἔνδυμα γάμου. Μπῆκε ὅπως ἦταν, λερωμένος, ἀκάθαρτος, δυσώδης. Ὅταν ὁ βασιλιᾶς εἰσῆλθε νά δεῖ τούς καλεσμένους, ἀμέσως τόν ἀνακάλυψε καί τόν ἔλεγξε δίκαια: Φίλε, πῶς μπῆκες ἐδῶ χωρίς ἔνδυμα γάμου; Γιατί δέν φρόντισες νά προμηθευτεῖς τό ἔνδυμα τοῦ γάμου;Ὁ βασιλιάς παρεῖχε τό ἔνδυμα τοῦ γάμου δωρεάν σέ ὅσους τό ζητοῦσαν. Ἀλλά ἐκεῖνος δέν φρόντισε νά τό ἀποκτήσει. Γι᾽ αὐτό τώρα ὁ βασιλιάς διατάσσει φοβερή τιμωρία:Δέστε τά χέρια και τά πόδια του και ρίξτε τον στό χειρότερο σκοτάδι. «Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων».

Τό ἀπαραίτητο ἐφόδιο λοιπόν γιά τή χαρά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν,ἀδελφοί, εἶναι τό ἔνδυμα γάμου!Καί αὐτό τό ἔνδυμα τό κατασκευάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὁ ζῆλος τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι ἡ πίστη, ἡ μετάνοια, ἡ ἀγάπη, ἡ ἁγιότητα. Κι ὅλα αὐτά μποροῦμε νά τά ἀποκτήσουμε. Δωρεάν ὁ Θεός δίνει τή χάρη του καί τή βοήθειά του. Ἄς τή ζητήσουμε λοιπόν καί ἄς τή λάβουμε. Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε τό ἔνδυμα τοῦτο τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητο γιά νά εἰσέλθουμε στή χαρά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λειτουργία στή κουφάλα ἑνός δένδρου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2020]

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/07/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/07/2020]

Χειροτονία νέου κληρικοῦ στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/07/2020]

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

04.08.2020 ΤΡΙΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   12:12-26 Ἀδελφοί, καθάπερ  τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλὰ, πάντα ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

04.08.2020 ΤΡΙΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιη΄ 18 - 22,ιθ΄ 1 - 2,13 - 15 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020 (Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. ιδ’ 14 - 22)

Πλουσιότατα παρατέθηκαν τά ὑλικά ἀγαθά στήν πρόχειρη ἐκείνη ὑπαίθρια συνεστίαση, τήν ὁποία περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθῦς ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

04.08.2020

4 Αυγούστου

1822          Ο Χασάν πασάς καταλαμβάνει και καταστρέφει ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications