Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

14/08/2009

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κ ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2009

ΠΑΥΛΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας,
πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς καί εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,
 
Ὅταν ὁ σοφός βασιλεύς Σολομών οἰκοδόμησε τόν ὑπερθαύμαστον ναόν εἰς τήν πόλιν Ἱερουσαλήμ, καί ἠθέλησεν νά μεταθέση ἐκ τοῦ ὄρους Σιών εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τήν Κιβωτόν τῆς Διαθήκης, ἐσυνάθροισεν ὅλον τόν λαόν τοῦ Ἰσραήλ καί μέ προπομπήν καί δόξαν ὑπερβολικήν μετέθηκαν τήν Κιβωτόν καί τά ἐν αὐτῇ μαρτύρια, εἰς τόν τόπον αὐτῆς εἰς τό Δαβείρ, εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὑπό τάς πτέρυγας τῶν Χερουβίμ,  (γ΄ Βασιλ. η΄, 1-6). 
Ἐάν, ὅταν ἔμελλε νά μετατεθῆ ἡ ἄψυχος ἐκείνη καί τυπική κιβωτός, ἔγινε συνάθροισις καί προπομπή τοῦ λαοῦ, ἄξιον καί δίκαιον εἶναι σήμερον νά συναχθοῦν τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων διά νά ἑορτάσουν χαρμοσύνως τήν πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἀληθινῆς καί ἐμψύχου Κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ.  
Σήμερον ὁ τῆς σοφίας χορηγός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἠθέλησε νά παραλάβη τήν Παναγίαν Μητέρα του, καί νά μεταθέση αὐτήν εἰς τά ἐν Οὐρανοῖς ἀχειροποίητα Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἵνα ὅπου ἐστίν ὁ Υἱός ἐκεῖ εὑρίσκεται καί ἡ Μήτηρ, καί ὅπου βασιλεύει ὁ Υἱός, ἐκεῖ νά συμβασιλεύῃ καί ἡ τοῦτον γεννήσασα.
Μητρός Θεοῦ κοίμησιν ἑορτάζομεν σήμερον. Μητρός Θεοῦ  κατάπαυσιν. Μητρός Θεοῦ μετάστασιν, ἀνάβασιν, ἔπαρσιν. 
Εἰς τό δεύτερον τροπάριον τοῦ πρώτου κανόνος τῆς ἑορτῆς ὁ Ἱεράρχης καί ὑμνῳδός Κοσμᾶς ὁ μελῳδός διασαλπίζει τήν κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων πεποίθησιν ὅτι ἡ Θεοτόκος : «... θνήσκουσα, σύν τῷ Υἱῷ ἐγείρῃ διαιωνίζουσα».
Καθώς ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος ὑπέκυψεν εἰς τούς νόμους τῆς φύσεως καί ἀπέθανε, ὑπέρ φύσιν ὅμως μετά τρεῖς ἡμέρας ἀνέστη ἀπό τοῦ μνήματος ̇  οὕτω καί ἡ Θεοτόκος ὑπέκυψεν εἰς τούς νόμους τῆς φύσεως καί ἀπέθανεν. Ὑπέρ φύσιν ὅμως μετά τρεῖς ἡμέρας, ἠνώθη πάλιν ἡ ἁγιωτάτη ψυχή Αὐτῆς μετά τοῦ παναχράντου σώματος Αὐτῆς καί ἀνελήφθη εἰς τούς Οὐρανούς σύσσωμος συνδοξαζομένη αἰωνίως μετά τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς. Ἅπαντες οἱ θεῖοι τῆς Ἐκκλησίας πατέρες εἰς τούς ἐγκωμιαστικούς πρός τήν Θεομήτορα λόγους αὐτῶν ἀπεριφράστως ὁμιλοῦν περί τοῦ γεγονότος τούτου. Ὁ δέ ἅγιος Μᾶρκος ὁ εὐγενικός εἰς ἕν τροπάριον αὐτοῦ χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει : « Νέκρωσιν ἡ τῆς ζωῆς Μήτηρ δέχεται, καί τάφῳ τεθεῖσα, μετά τριττήν ἡμέραν εὐκλεῶς ἐξανίσταται, εἰς αἰῶνας τῷ Υἱῷ συμβασιλεύουσα, καί αἰτοῦσα τῶν πταισμάτων ἡμῶν ἄφεσιν». (Τροπ. στ΄ Ὠδῆς  πλ. δ΄)
Δι’ αὐτό ἄν καί μετέστη τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν, οὐκ ἐμακρύνθη ἀφ’ ἡμῶν ἀλλ’ εἶναι πλησίον εἰς τούς ἐπικαλουμένους τό τίμιον Αὐτῆς ὄνομα καί εὑρίσκει τούς μετά πίστεως ἐκζητούντας Αὐτήν. Δι’ αὐτό καί ὁ ἱερός αὐτῆς μελῳδός, προσφέρει ἐκ μέρους ὅλων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὡς ἱκεσίαν τόν ὕμνον πρός τήν Θεοτόκον, καί λέγει ̇ Σύ, ὅπου ἔμεινας παρθένος μετά τόν  τόκον, καθώς ἤσουν καί πρό τόκου, Σύ, ὅπου εἶσαι ζωντανή καί μετά τόν θάνατον, Σύ, Ἀειπάρθενε, εἴθε νά σῴζῃς πάντοτε ἀπό κάθε βλάβην τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν τήν κληρονομίαν Σου, ἡμᾶς τούς χριστιανούς, τούς ὁποίους ἔλαβε ὁ Υἱός Σου κληρονομίαν παρά τοῦ Πατρός  ΑΜΗΝ.
 
 
Διάπυρος 
πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον  
ὑπέρ πάντων ὑμῶν εὐχέτης
 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ο ΔΡΑΜΑΣ   Π Α Υ Λ Ο Σ

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2021]

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 1991

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2021]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [04/01/2021]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2021

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2021]

Χειροτονία διακόνου στή Μητρόπολή μας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/12/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθείς, ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:18-23 Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω, διὰ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2021 παραληφθέν (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κβ΄ 35 - 46 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑ΄ Κυριακῆς: Α’ Τιμ. α’ 15-17)             Εἶναι συγκλονιστική, ἀδελφοί μου, ἡ ὁμολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καταγράφεται στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα πού ἀναγνώστηκε σήμερα ἀπό ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.01.2021

21 Ιανουαρίου

1830          Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications