Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

04/01/2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2008

ΠΑΥΛΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐλογημένους χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐχὴν καὶ εὐλογίαν.
 
«Τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰω. 16,22).
 
Ἀνέτειλε σήμερον τὸ νέον ἔτος. Ἕνας νέος σταθμὸς εἰς τὴν ζωήν μας. Τί μᾶς ἐπιφυλάσσει εἶναι ἄγνωστον. Τὸ διανυθὲν ἔτος κατέλειπεν εἰς ἡμᾶς τὰ στίγματά του. Ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας παραμένοντας ὡς ἀνάμνησις ἀλλὰ καὶ ὡς συνέπεια καθοριστικὴ τοῦ βίου μας.
 
Κάθε παρερχομένη χρονικὴ περίοδος μᾶς φέρει ἐγγύτερον πρὸς τὸν τερματισμὸν καὶ τὴν ἁπαρχὴν μιᾶς ἄλλης καταστάσεως.
 
Ὁ χρόνος ὑπάρχει διὰ τὰ δημιουργηθέντα ἀπὸ τὸν Θεὸν λογικὰ πλάσματα, ἐνῶ διὰ τὸν προαιώνιον δημιουργὸν δὲν ὑπάρχει χρόνος, χθές, σήμερον, αὔριον, παρελθόν, μέλλον ἀλλὰ ἕνα αἰώνιο παρόν. Δέσμιος τοῦ χρόνου ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἐναγώνιος ἐκζητητὴς τῆς εὐτυχίας, τῆς χαρᾶς. Ἐπιθυμία του ἡ εὐτυχία. Εὐχὴ του ἡ εὐτυχία. Εὐτυχὲς τὸ νέον ἔτος εὐχόμεθα πρὸς ἀλλήλους. Ὅμως περιγράφεται ἡ εὐτυχία; Ἔχει ἐξωτερικὰ γνωρίσματα; Προσφέρουν ἄραγε τὴν εὐτυχίαν τὰ πλούτη, οἱ ἐπιτυχίες, ἡ καταξίωσις;
 
Πασιφανὲς εἶναι ὅτι τὰ χρήματα φέρουν εὐτυχία μεμιγμένην μὲ ἄγχος. Ἡ ἐπιτυχία συνοδεύεται ἀπὸ τὸν φόβον, ἡ καταξίωσις ἀπὸ τὸν φθόνον. Κυρίαρχον συναίσθημα εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁ φόβος διὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς εὐθραύστου εὐτυχίας. Ἡ συνειδητοποίησις ὅτι οὐδὲν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ διατηρήσει ἀκέραιον, ἀλλὰ προβάλλει ἔμπροσθέν του ἀναποφεύκτως ἡ φθορά, ὁ θάνατος, ὁ τερματισμὸς τῆς προσκαίρου εὐτυχίας, προκαλεῖ θλίψιν καὶ τὴν ἐσφαλμμένην κυνικὴν θεώρησιν: «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν».
 
Ἡ μήτηρ ἡμῶν, ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, προσφέρει τὴν ἰδικὴν της παρήγορον ἑρμηνείαν διὰ τὸν ἄνθρωπον: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»(Β΄Κορ.6,2). Χωρὶς τὸ ἀσφαλὲς θεμέλιον τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, οὔτε ἄνθρωπος εὐτυχής δύναται νὰ ὑπάρξη, οὔτε κοινωνία εὐημεροῦσα νὰ οἰκοδομηθῆ.
 
Ἡ ἀγαθότης τοῦ Κυρίου ἐπέτρεψεν ν’ ἀντικρύσωμεν τὸ νέον ἔτος τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ. Πρέπει νὰ γίνῃ δεκτὸ ἀπὸ ἡμᾶς ὡς ἔτος σωτήριον, κατὰ τὸ ὁποῖον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναπτύξη, εἰς τάς καρδίας μας, τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας ἡμῶν. Τὸ τέρμα τῶν ἀψύχων ὄντων εἶναι ἡ ἀνυπαρξία. Τὸ τέρμα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι ἡ διάνοιξις τῶν θυρῶν τοῦ  Οὐρανοῦ. Διὰ τοῦτο ὅ,τι ἐν χρόνῳ πράττωμεν, ἔχῃ ἀμετακλήτους συνεπείας διὰ τὴν ἄχρονον αἰωνιότητα.
 
Μόνον ὁ Χριστὸς δωρίζει τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν χαράν. Μόνον ὁ Χριστὸς δύναται ν’ ἀποσβέση τὴν δίψαν τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς χαρᾶς. Τὴν ἐν Χριστῷ εὐτυχίαν καὶ χαράν, οὐδεὶς δύναται νὰ ἀφαιρέσει. Εἶναι δώρημα πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἄνωθεν καταβαῖνον.
 
«Τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν».
 
Ἂς μὴν ἀφήσωμεν τὴν ψυχήν μας νὰ τὴν ξηράνῃ καὶ ἀφανίσῃ ὁ λίβας τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας, ἀλλά, ὁ στόχος μας κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἂς εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκζήτησις τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα.
 
Ὁλοκαρδίως εὔχομαι πρὸς πάντας ὑμᾶς, ὅπως τὸ νέον ἔτος εἶναι εὐλογημένον, πλῆρες θεοσδότου χαρᾶς, πνευματικῆς προόδου καὶ εὐτυχίας.
 
Διάπυρος ὑπὲρ πάντων ὑμῶν εὐχέτης πρὸς Κύριον.
 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/02/2020]

Ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν προστατῶν τῆς Παιδείας -2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/01/2020]

Θεοφάνεια στή Δράμα 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/01/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

26.02.2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Προφητείας Ἰωὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ Β' 12-26) Τάδε λέγει Κύριος· Ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν, ἐν νηστείᾳ, καὶ ἐν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ)

   Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 (ΑΠΟΚΡΕΩ) (Ματθ.  κε’ 31-46)             Μεγαλειώδης καί συγκλονιστική εἶναι ἡ εἰκόνα, πού μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ «υἱός τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός βρίσκεται ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

26.02.2020

26 Φεβρουαρίου

1575          Αποκεφαλισμός στην Κωνσταντινούπολη του νεομάρτυρα Ιωάννη ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications