Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

04/01/2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2008

ΠΑΥΛΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐλογημένους χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐχὴν καὶ εὐλογίαν.
 
«Τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰω. 16,22).
 
Ἀνέτειλε σήμερον τὸ νέον ἔτος. Ἕνας νέος σταθμὸς εἰς τὴν ζωήν μας. Τί μᾶς ἐπιφυλάσσει εἶναι ἄγνωστον. Τὸ διανυθὲν ἔτος κατέλειπεν εἰς ἡμᾶς τὰ στίγματά του. Ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας παραμένοντας ὡς ἀνάμνησις ἀλλὰ καὶ ὡς συνέπεια καθοριστικὴ τοῦ βίου μας.
 
Κάθε παρερχομένη χρονικὴ περίοδος μᾶς φέρει ἐγγύτερον πρὸς τὸν τερματισμὸν καὶ τὴν ἁπαρχὴν μιᾶς ἄλλης καταστάσεως.
 
Ὁ χρόνος ὑπάρχει διὰ τὰ δημιουργηθέντα ἀπὸ τὸν Θεὸν λογικὰ πλάσματα, ἐνῶ διὰ τὸν προαιώνιον δημιουργὸν δὲν ὑπάρχει χρόνος, χθές, σήμερον, αὔριον, παρελθόν, μέλλον ἀλλὰ ἕνα αἰώνιο παρόν. Δέσμιος τοῦ χρόνου ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἐναγώνιος ἐκζητητὴς τῆς εὐτυχίας, τῆς χαρᾶς. Ἐπιθυμία του ἡ εὐτυχία. Εὐχὴ του ἡ εὐτυχία. Εὐτυχὲς τὸ νέον ἔτος εὐχόμεθα πρὸς ἀλλήλους. Ὅμως περιγράφεται ἡ εὐτυχία; Ἔχει ἐξωτερικὰ γνωρίσματα; Προσφέρουν ἄραγε τὴν εὐτυχίαν τὰ πλούτη, οἱ ἐπιτυχίες, ἡ καταξίωσις;
 
Πασιφανὲς εἶναι ὅτι τὰ χρήματα φέρουν εὐτυχία μεμιγμένην μὲ ἄγχος. Ἡ ἐπιτυχία συνοδεύεται ἀπὸ τὸν φόβον, ἡ καταξίωσις ἀπὸ τὸν φθόνον. Κυρίαρχον συναίσθημα εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁ φόβος διὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς εὐθραύστου εὐτυχίας. Ἡ συνειδητοποίησις ὅτι οὐδὲν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ διατηρήσει ἀκέραιον, ἀλλὰ προβάλλει ἔμπροσθέν του ἀναποφεύκτως ἡ φθορά, ὁ θάνατος, ὁ τερματισμὸς τῆς προσκαίρου εὐτυχίας, προκαλεῖ θλίψιν καὶ τὴν ἐσφαλμμένην κυνικὴν θεώρησιν: «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν».
 
Ἡ μήτηρ ἡμῶν, ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, προσφέρει τὴν ἰδικὴν της παρήγορον ἑρμηνείαν διὰ τὸν ἄνθρωπον: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»(Β΄Κορ.6,2). Χωρὶς τὸ ἀσφαλὲς θεμέλιον τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, οὔτε ἄνθρωπος εὐτυχής δύναται νὰ ὑπάρξη, οὔτε κοινωνία εὐημεροῦσα νὰ οἰκοδομηθῆ.
 
Ἡ ἀγαθότης τοῦ Κυρίου ἐπέτρεψεν ν’ ἀντικρύσωμεν τὸ νέον ἔτος τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ. Πρέπει νὰ γίνῃ δεκτὸ ἀπὸ ἡμᾶς ὡς ἔτος σωτήριον, κατὰ τὸ ὁποῖον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναπτύξη, εἰς τάς καρδίας μας, τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας ἡμῶν. Τὸ τέρμα τῶν ἀψύχων ὄντων εἶναι ἡ ἀνυπαρξία. Τὸ τέρμα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι ἡ διάνοιξις τῶν θυρῶν τοῦ  Οὐρανοῦ. Διὰ τοῦτο ὅ,τι ἐν χρόνῳ πράττωμεν, ἔχῃ ἀμετακλήτους συνεπείας διὰ τὴν ἄχρονον αἰωνιότητα.
 
Μόνον ὁ Χριστὸς δωρίζει τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν χαράν. Μόνον ὁ Χριστὸς δύναται ν’ ἀποσβέση τὴν δίψαν τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς χαρᾶς. Τὴν ἐν Χριστῷ εὐτυχίαν καὶ χαράν, οὐδεὶς δύναται νὰ ἀφαιρέσει. Εἶναι δώρημα πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἄνωθεν καταβαῖνον.
 
«Τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν».
 
Ἂς μὴν ἀφήσωμεν τὴν ψυχήν μας νὰ τὴν ξηράνῃ καὶ ἀφανίσῃ ὁ λίβας τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας, ἀλλά, ὁ στόχος μας κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἂς εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκζήτησις τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα.
 
Ὁλοκαρδίως εὔχομαι πρὸς πάντας ὑμᾶς, ὅπως τὸ νέον ἔτος εἶναι εὐλογημένον, πλῆρες θεοσδότου χαρᾶς, πνευματικῆς προόδου καὶ εὐτυχίας.
 
Διάπυρος ὑπὲρ πάντων ὑμῶν εὐχέτης πρὸς Κύριον.
 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τά ἐλευθέρια τῆς Δράμας - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2020]

Ἐκδημία ἱερέως π. Κωνσταντίνου Χατζηδημητριάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/06/2020]

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/06/2020]

Λήξη ἀνδρικῶν κύκλων

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/05/2020]

Μάιος 1993 Πλατεία Ἀμάσειας.

Φωτογραφικό Υλικό [20/05/2020]

Μνήμη γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/05/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2020 ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   14:9-18 Ἀδελφοί, εἰς τοῦτο Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

07.07.2020 ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιβ΄ 14 - 17,22 - 30 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συμβούλιον ἐποίησαν οἱ Φαρισαῖοι κατὰ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 28 Ἰουνίου 2020 (Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. στ’ 22 - 33)

Μία εἰκόνα τῆς ἐποχῆς του χρησιμοποίησε ὁ Κύριος στήν εὐαγγελική περικοπή, γιά νά τονίσει πόσο ἀσυμβίβαστοι πρέπει νά εἴμαστε ὡς πρός τήν φιλοχρηματία καί γενικότερα ὡς πρός τήν ὁποιαδήποτε ἁμαρτία. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

07.07.2020

7 Ιουλίου

1686          Πελοποννήσιοι, Ζακυνθινοί και Βενετοί απελευθερώνουν την ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications