Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

26/09/2015

Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας κυκλοφόρησε τό νέο ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιό της γιά τό ἔτος 2016, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τήν ἐφιαλτική γιά τήν Ἀνατολική Μακεδονία περίοδο τῆς Β΄Βουλγαρικῆς κατοχῆς (1916-1918), πού εἶχε τή μορφή γενοκτονίας, μέ θύματα πάνω ἀπό 45.000 Ἕλληνες, καί στόχευε στήν ἐξαφάνιση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν Ἀνατολική Μακεδονία.

            Ἡ Β΄ Βουλγαρική Κατοχή ἦταν καρπός τῶν ἐπεκτατικῶν βλέψεων τῆς Βουλγαρίας πρός τό Αἰγαῖο καί τῶν διπλωματικῶν μεθοδεύσεων καί πολεμικῶν ἐνεργειῶν τῶν Ἀγγλογάλλων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά τήν ἐξαναγκάσουν νά ἐμπλακεῖ στό Β΄Παγκόσμιο πόλεμο ὡς σύμμαχός τους. Ἦταν, ὅμως, καρπός καί τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ πού ἔπληττε τότε τήν Ἑλλάδα.

Τό Ἡμερολόγιο ἀφιερώνεται «εἰς τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἀμώμων θυμάτων τῆς Β΄Βουλγαρικῆς κατοχῆς εἰς τήν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν (1916-1918)» τά ὁποῖα βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο μέ ξυλοδαρμούς, ἐκτελέσεις, πείνα, βιασμούς, καταταναγκαστικά ἔργα καί ἐκτοπίσεις σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Βουλγαρίας.

 

 

 

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

        Ἡ Ἀνατολική Μακεδονία ὑπέστη τά πάνδεινα κατά τήν ἀπαισίου μνήμης Β΄ Βουλγαρικήν κατοχήν, ἐπισυμβᾶσαν κατά τά ἔτη 1916-1918. Ἡ ὀδυνηρά αὕτη περίοδος, πλήρης αἱμάτων, δηώσεων, λιμοκτονιῶν καί ὁμηριῶν, δυστυχῶς πολύ ὀλίγον εἶναι γνωστή εἰς τούς Ἕλληνας, τούς Ἀνατολικομακεδόνας καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς νέους.

            Οὔτε μία ἐκδήλωσις ὑπό τῆς πολιτείας, οὐδέ ἕν μνημόσυνον ἐπιτελεῖται διά τάς χιλιάδας τῶν θυμάτων, οὔτε μία ἀφιερωματική στήλη ἤ μνημεῖον ἐστήθη εἰς τάς πρωτευούσας πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, διά νά ὑπενθυμίζει τήν θυσίαν τῶν πατέρων μας. 

            Ἡ σκληρά, ὀδυνηρά καί ἀπάνθρωπος αὕτη περίοδος χαρακτηρίζεται :

            α) Ἀπό τήν ἀνεπανόρθωτον πολιτιστικήν καταστροφήν πού ὑπέστη ἡ περιοχή διά τῆς καταληστεύσεως τῶν ἀμυθήτου πνευματικῆς καί ὑλικῆς ἀξίας θησαυρῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν, ἰδίᾳ δέ τῶν Ἱερῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τά πλεῖστα τῶν ἱερωτάτων τούτων κειμηλίων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους παραμένουν εἰσέτι εἰς τάς προθήκας καί ἀποθήκας μουσείων καί ἱδρυμάτων ἐν Σόφιᾳ τῆς Βουλγαρίας καί ἀλλαχοῦ ὑπό τήν προκλητικήν ἀστοργίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους διαχρονικῶς.

            β) Ἀπό τάς χιλιάδας τῶν θανάτων συνεπείᾳ τῆς προσχεδιασμένης λιμοκτονίας τῶν κατοίκων καί τῆς ἐκτοπίσεως χιλιάδων ἐν Βουλγαρίᾳ, ὅπου οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν λόγῳ τῆς ἀπανθρώπου μεταχειρίσεώς των εἰς στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί τῆς ἐργασίας εἰς καταναγκαστικά ἔργα «ἐξεμέτρησαν τό ζῆν». Μόνον τοπικά μοιρολόγια διασώζουν τό δρᾶμα των.

            γ) Τόν ἐκτοπισμόν συνόλου σχεδόν τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἰς τά ἀνωτέρω στρατόπεδα, ἐπειδή παρέμειναν πιστοί εἰς τήν κανονικήν Ἐκκλησίαν  τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Ἑλληνικήν ἐθνικότητά των. Αἰωνία καί ἀγήρως ἡ μνήμη αὐτῶν. 

            Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Δράμας ἐπιθυμοῦσα νά γνωσθῇ καί τιμηθῇ κατά τήν διετίαν ταύτην ἡ θυσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἀφιεροῖ τό ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον τοῦ σωτηρίου ἔτους 2016 εἰς τήν ἱεράν μνήμην τῶν θυμάτων τῆς Β΄ Βουλγαρικῆς κατοχῆς, εἰς τά ἄμωμα θύματα τῆς μαρτυρικωτάτης ἐπαρχίας Δράμας καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.  

 

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†   Ο ΔΡΑΜΑΣ    Π Α Υ Λ Ο Σ

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/11/2023]

ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΟΙΔΙΜΕ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [29/11/2023]

Προετοιμασία για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/11/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [27/11/2023]

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δράμα.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/11/2023]

Ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [14/11/2023]

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/10/2023]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Χ-Εκδηλώσεις Ενοριακές [29/10/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Μνήμη τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  5:22-6:2 Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.12.2023 Τοῦ Ὀσiου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 27 - 30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά

ΙΔ΄ Κυριακή Λουκά  (ιη΄ 35-43) 3.12.2023   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τή θεραπεία ἑνός τυφλοῦ μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Χριστός περνᾶ ἀπό τό δρόμο τοῦ τυφλοῦ κι ἐκεῖνος κραυγάζει: “Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Δαβίδ, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.12.2023

5 Δεκεμβρίου

1403          Οι Μογγόλοι, υπό τον Ταμερλάνο, νικούν ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications