Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

26/09/2015

Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας κυκλοφόρησε τό νέο ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιό της γιά τό ἔτος 2016, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τήν ἐφιαλτική γιά τήν Ἀνατολική Μακεδονία περίοδο τῆς Β΄Βουλγαρικῆς κατοχῆς (1916-1918), πού εἶχε τή μορφή γενοκτονίας, μέ θύματα πάνω ἀπό 45.000 Ἕλληνες, καί στόχευε στήν ἐξαφάνιση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν Ἀνατολική Μακεδονία.

            Ἡ Β΄ Βουλγαρική Κατοχή ἦταν καρπός τῶν ἐπεκτατικῶν βλέψεων τῆς Βουλγαρίας πρός τό Αἰγαῖο καί τῶν διπλωματικῶν μεθοδεύσεων καί πολεμικῶν ἐνεργειῶν τῶν Ἀγγλογάλλων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά τήν ἐξαναγκάσουν νά ἐμπλακεῖ στό Β΄Παγκόσμιο πόλεμο ὡς σύμμαχός τους. Ἦταν, ὅμως, καρπός καί τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ πού ἔπληττε τότε τήν Ἑλλάδα.

Τό Ἡμερολόγιο ἀφιερώνεται «εἰς τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἀμώμων θυμάτων τῆς Β΄Βουλγαρικῆς κατοχῆς εἰς τήν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν (1916-1918)» τά ὁποῖα βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο μέ ξυλοδαρμούς, ἐκτελέσεις, πείνα, βιασμούς, καταταναγκαστικά ἔργα καί ἐκτοπίσεις σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Βουλγαρίας.

 

 

 

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

        Ἡ Ἀνατολική Μακεδονία ὑπέστη τά πάνδεινα κατά τήν ἀπαισίου μνήμης Β΄ Βουλγαρικήν κατοχήν, ἐπισυμβᾶσαν κατά τά ἔτη 1916-1918. Ἡ ὀδυνηρά αὕτη περίοδος, πλήρης αἱμάτων, δηώσεων, λιμοκτονιῶν καί ὁμηριῶν, δυστυχῶς πολύ ὀλίγον εἶναι γνωστή εἰς τούς Ἕλληνας, τούς Ἀνατολικομακεδόνας καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς νέους.

            Οὔτε μία ἐκδήλωσις ὑπό τῆς πολιτείας, οὐδέ ἕν μνημόσυνον ἐπιτελεῖται διά τάς χιλιάδας τῶν θυμάτων, οὔτε μία ἀφιερωματική στήλη ἤ μνημεῖον ἐστήθη εἰς τάς πρωτευούσας πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, διά νά ὑπενθυμίζει τήν θυσίαν τῶν πατέρων μας. 

            Ἡ σκληρά, ὀδυνηρά καί ἀπάνθρωπος αὕτη περίοδος χαρακτηρίζεται :

            α) Ἀπό τήν ἀνεπανόρθωτον πολιτιστικήν καταστροφήν πού ὑπέστη ἡ περιοχή διά τῆς καταληστεύσεως τῶν ἀμυθήτου πνευματικῆς καί ὑλικῆς ἀξίας θησαυρῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν, ἰδίᾳ δέ τῶν Ἱερῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τά πλεῖστα τῶν ἱερωτάτων τούτων κειμηλίων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους παραμένουν εἰσέτι εἰς τάς προθήκας καί ἀποθήκας μουσείων καί ἱδρυμάτων ἐν Σόφιᾳ τῆς Βουλγαρίας καί ἀλλαχοῦ ὑπό τήν προκλητικήν ἀστοργίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους διαχρονικῶς.

            β) Ἀπό τάς χιλιάδας τῶν θανάτων συνεπείᾳ τῆς προσχεδιασμένης λιμοκτονίας τῶν κατοίκων καί τῆς ἐκτοπίσεως χιλιάδων ἐν Βουλγαρίᾳ, ὅπου οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν λόγῳ τῆς ἀπανθρώπου μεταχειρίσεώς των εἰς στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί τῆς ἐργασίας εἰς καταναγκαστικά ἔργα «ἐξεμέτρησαν τό ζῆν». Μόνον τοπικά μοιρολόγια διασώζουν τό δρᾶμα των.

            γ) Τόν ἐκτοπισμόν συνόλου σχεδόν τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἰς τά ἀνωτέρω στρατόπεδα, ἐπειδή παρέμειναν πιστοί εἰς τήν κανονικήν Ἐκκλησίαν  τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Ἑλληνικήν ἐθνικότητά των. Αἰωνία καί ἀγήρως ἡ μνήμη αὐτῶν. 

            Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Δράμας ἐπιθυμοῦσα νά γνωσθῇ καί τιμηθῇ κατά τήν διετίαν ταύτην ἡ θυσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἀφιεροῖ τό ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον τοῦ σωτηρίου ἔτους 2016 εἰς τήν ἱεράν μνήμην τῶν θυμάτων τῆς Β΄ Βουλγαρικῆς κατοχῆς, εἰς τά ἄμωμα θύματα τῆς μαρτυρικωτάτης ἐπαρχίας Δράμας καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.  

 

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†   Ο ΔΡΑΜΑΣ    Π Α Υ Λ Ο Σ

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/11/2020]

16.11.1916 Τό σεφκιέτ τοῦ θανάτου τῆς Τριπόλεως τοῦ Πόντου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/11/2020]

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  4:9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

30.11.2020 Τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 35 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)

  Κυριακή  29  Νοεμβρίου 2020 (ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιη’ 18 - 27)      Ἐκτίμησε καί συμπάθησε ὁ Κύριος, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τόν νέο ἐκεῖνο πού ἀπό μικρός καλλιεργοῦσε τίς ἀρετές ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

30.11.2020

30 Νοεμβρίου

1822          Παράδοση από τους τούρκους στον Θεόδωρο ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications