Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

20/12/2014

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Π Α Υ Λ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

πρός

τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς καί εὐλογημένους χριστιανούς τῆς μαρτυρικῆς Ἐπαρχίας ταύτης, εὐχήν καί εὐλογίαν παρά τοῦ τεχθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

«Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, ̇Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου».

 

    Ὅλο τό μυστήριο τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, συνοψίζεται στό ἐξαιρετικό γεγονός πού εὐαγγελίζεται στόν κόσμο ἡ Καινή Διαθήκη ὅτι :  «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμόθ. 3,16). Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Ὅλα τά δικά Του, ἔγιναν δικά μας. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνῃ ὁ ἄνθρωπος Θεός. Ὄχι κατά φύσιν, ἀλλά κατά χάριν. Σύμφωνα μέ τόν Μέγα Βασίλειο : «ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ὄν, πού ἔλαβε τήν ἐντολή νά γίνῃ Θεός».

    Ἀπό τή στιγμή πού ἐνανθρώπησε ὁ Θεός, στό πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου μποροῦμε νά ἀτενίζουμε τόν Θεάνθρωπο. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκώνεται διαρκῶς μέσα στήν ἱστορία, στόν κάθε ἄνθρωπο. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται τί μορφή ὁρατή καί συγκεκριμένη θά πάρει στό φθαρτό σῶμα μας. Αὐτό διδάσκει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν ἔλεγε : «ἐγώ γάρ τά στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» (Γαλ. 6,17).

    Ὁ Θεός χωρίς νά χάσει αὐτό πού ἦταν, δηλαδή τήν θεότητα, ἔλαβε αὐτό πού δέν ἦταν, δηλαδή τήν ἀνθρωπότητα, καί ἔτσι ὡς τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, δηλαδή ὡς Θεάνθρωπος, πραγματοποίησε τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Οἱ δωρεές τοῦ Θεοῦ πού ἀποκτήθηκαν μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγαλύτερες ἀπ’ ὅ,τι ἔχασε ὁ γενάρχης Ἀδάμ διά τῆς πτώσεως, ἀλλά καί ὅσα ἔπρεπε νά κατορθώσει στόν παράδεισο διά τῆς τηρήσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ἔχασε μέ τήν πτώση του, ὁ Θεάνθρωπος τοῦ χάρισε μέ τό λυτρωτικό του ἔργο. Ἔγινε τό ἀντίδοτο γιά νά θεραπευθεῖ ἡ ἀσθένεια τῆς ἁμαρτίας, ἡ πύλη διά τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος περνᾶ ἀπό τή ζωή τῆς ἁμαρτίας στή ζωή τῆς χάριτος, ἀπό τήν πτώση στή νίκη, ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία.

    Κατά τή διδασκαλία τῶν πατέρων τό ἔργο τῆς σωτηρίας πραγματώνεται σύμφωνα μέ τό νόμο πού ὁρίζει ὅτι : «τό ὅμοιο μέ τό ὅμοιο ἀνακαθαίρεται» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38, 9, PG 36, 633 C). Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε, ἄνθρωπος ἔπρεπε νά τελέσει τό ἔργο τῆς λύτρωσης ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἁπλός ὅμως ἄνθρωπος ἦταν ἀδύνατον νά τό πράξει αὐτό, γιατί θά ἦταν ἀδύνατον αὐτός πού ἦταν ἔνοχος γιά τήν ἁμαρτία νά χαρίσει τήν ἄφεση, αὐτός πού ἦταν ὑποταγμένος στά πάθη νά χαρίσει τήν ἀπάθεια, αὐτός πού ἦταν ὑποταγμένος στή φθορά νά χαρίσει τήν ἀφθαρσία καί τή  θέωση. 

    Ἐνανθρώπησε λοιπόν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί, ἀφοῦ ἔγινε τέλειος καί ἀληθινός ἄνθρωπος, ἦλθε στή γῆ ὡς Θεάνθρωπος, ὥστε «τό ὅμοιο μέ τό ὅμοιο νά ἐπανακτήσει», δηλαδή νά σώσει. Τό θεανθρώπινο ὄνομά Του, Ἰησοῦς σημαίνει Σωτήρας. Σωτήρας ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τό θάνατο. Ἔσωσε – λύτρωσε τόν ἄνθρωπο ἐλευθερώνοντάς τον ἀπό τήν ἁμαρτία πού τοῦ κληροδότησε ὁ Ἀδάμ μέ τήν παρακοή, καί τοῦ χάρισε ἐκεῖνο πού ὁ Ἀδάμ τοῦ στέρησε μέ τήν πτώση του, τόν παράδεισο. Γι’ αὐτό ψάλλουμε σήμερα : «Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ἀπό τά ἐμπορευματοποιημένα, ὑλιστικά, εἰδωλολατρικά Χριστούγεννα πού κυριαρχοῦν στόν κόσμο μας πρέπει νά ψάξουμε νά βροῦμε τά ἀληθινά Χριστούγεννα.  

    Κανείς δέν μᾶς ἀναγκάζει νά λεγόμαστε πιστοί, οὔτε ἀκόμη Χριστιανοί. Μπροστά μας ὅλοι οἱ δρόμοι εἶναι ἀνοικτοί. Ἄν ὅμως πραγματικά μᾶς ἐνδιαφέρει νά συγκαταλεγόμαστε μέ τούς πιστούς τότε πρέπει νά ξέρουμε ὅτι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος ταπεινώνεται καί ἀφήνεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τόσο ὁ Θεός χαμηλώνει, νηπιάζει, σαρκώνεται, ἐνανθρωπεῖ γιά νά θεώσει τόν ἄνθρωπο.  

    Ἄν μέ τήν παρακοή ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἀπό υἱός τοῦ Θεοῦ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, σημαίνει ὅτι αὐτό πού ἔχασε εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὁ Χριστός μᾶς τήν χάρισε διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του.

    Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ἐλευθερία  «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. 5,1) πού ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ; Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία δέν εἶναι δικαιώματα ἀλλά καθήκοντα. Ὁ πρῶτος Ἀδάμ, διεκδικώντας δικαίωμα, ἅρπαξε γιά νά χορτάσει καί βρῆκε τόν θάνατο. Ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, «οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο τό εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών ... γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου ...» (Φιλ. 2, 6-8). Ὁ κόσμος καί ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου προβάλλουν τό ἀτομικό δικαίωμα. Ὁ Χριστός διδάσκει τό χαρισματικό καθῆκον. Γι’ αὐτό εἶναι πηγή ζωῆς καί ζωῆς χορηγός. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βιώνει τήν κατά Χριστόν ἐλευθερία αἰσθάνεται μέσα του μιά πληρότητα πού τόν προκαλεῖ μέ εὐγνωμοσύνη νά ἀναφωνήσει στόν Κύριό του : «τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;» (Ψαλμ. 116, 3).

    Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης βίωσε τήν κατά Χριστόν ἐλευθερία καί μᾶς λέει ὅτι : «Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν τήν ἐλευθερία, γιά νά κάνουν ὅ,τι θέλουν. Αὐτό ὅμως, δέν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλά ἡ ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας πάνω τους. Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἔγκειται στό νά μήν ἁμαρτάνεις, στό νά ἀγαπᾷς τόν Κύριο καί τόν πλησίον σου μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί ὅλη τή δύναμή σου. Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ἡ διαρκής διαμονή ἐν τῷ Θεῷ».

    Ὅπου ὑπάρχει ἄφεση ἁμαρτιῶν, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί ἡ ἀγάπη.

    Γιά νά ἀπολαύσουμε τή δωρεά τῆς ἐν Χριστῷ υἱοθεσίας πρέπει νά ἀποτινάξουμε τήν τυραννία τοῦ ἰδίου θελήματος, ὁδηγώντας τό βηματισμό μας στή φάτνη τῶν ἀλόγων ὅπου ἀνεκλίθη γιά τή σωτηρία μας ὁ νηπιάσας Χριστός μέ τή βεβαιότητα ὅτι : «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία» (Πράξ. 4,12). ΑΜΗΝ. 

        

Διάπυρος πρός τόν ἐν τῷ Θεοδέγμονι Σπηλαίῳ

τεχθέντα Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη τῶν ἀγωνιστων τῆς ἐποποιΐας τοῦ ᾽40

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/10/2020]

Ἔναρξη κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2020]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:24-29, 2:1 Ἀδελφοί, νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

29.10.2020 ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ια΄ 14 - 23 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27 - 39)

Ἱερή ἐπιθυμία καί ἅγιος πόθος βλάστησε μέσα στήν ψυχή τοῦ θεραπευμένου Γεργεσηνοῦ, γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ εὐαγγελική μας περικοπή. Γεμᾶτος εἰρήνη καί χάρη Θεοῦ, μέ εὐγνώμονα ἀφοσίωση στόν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

29.10.2020

29 Οκτωβρίου

1940          Την νύχτα 29-30, όλα τα προκαλυπτικά ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications