Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

11/06/2024

11.06.2024 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   11:19-30

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ Ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν  πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ΄ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς Ἐκκλησίας τῆς  ἐν Ἰεροσολύμοις περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν  τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῇ καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. Καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ΄ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

19 Ἀλλά προτοῦ συμβοῦν αὐτά μέ τόν Κορνήλιο, στούς Χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων ἐπικρατοῦσε ἡ προκατάληψη ὅτι οἱ ἐθνικοί δέν εἶχαν τά ἴδια δικαιώματα μέ τούς Ἰουδαίους στή σωτηρία πού χαρίζει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνοι λοιπόν πού εἶχαν φύγει ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί εἶχαν διασκορπισθεῖ λόγῳ τοῦ διωγμοῦ πού εἶχε γίνει ἐξαιτίας τοῦ Στεφάνου, ἔφθασαν μέχρι τή Φοινίκη καί τήν Κύπρο καί τήν Ἀντιόχεια. Καί σέ κανέναν ἄλλο δέν κήρυτταν τό λόγο τοῦ Θεοῦ παρά μόνο στούς Ἰουδαίους.

20 Μερικοί μάλιστα ἀπ’ αὐτούς ἦταν βέβαια Ἰουδαῖοι στήν καταγωγή, ἀλλά εἶχαν γεννηθεῖ ἄλλοι στήν Κύπρο καί ἄλλοι στήν Κυρηναϊκή Λιβύη. Αὐτοί, ὅταν ἦλθαν στήν Ἀντιόχεια, δίδασκαν τούς Ἰουδαίους πού εἶχαν γεννηθεῖ μακριά ἀπό τήν Παλαιστίνη καί εἶχαν πλέον μητρική τους γλώσσα τήν ἑλληνική, καί τούς κήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας πού χαρίζει ὁ  Ἰησοῦς Χριστός.

21 Καί ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου ἦταν μαζί τους. Ἔτσι, μέ τή συνέργεια καί τήν ἐνίσχυση τῆς δυνάμεως αὐτῆς ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀπ’ αὐτούς τούς Ἰουδαίους Ἑλληνιστές πίστεψε καί ἐπέστρεψε στόν Κύριο.

22 Ἔφθασε λοιπόν ἡ φήμη τῶν θαυμαστῶν αὐτῶν γεγονότων στά αὐτιά τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, καί ἀποφάσισαν νά στείλουν τόν Βαρνάβα νά πάει μέχρι τήν Ἀντιόχεια.

23 Αὐτός, ὅταν ἦλθε καί εἶδε τά ἔργα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού φανερωνόταν ἀπό τό πλῆθος αὐτῶν πού εἶχαν πιστέψει καί ἀπό τή ζωή τους, χάρηκε καί προέτρεπε ὅλους νά μένουν ἀφοσιωμένοι καί προσηλωμένοι στόν Κύριο μέ ὅλη τή διάθεση τῆς ψυχῆς τους.

24 Χάρηκε λοιπόν ὁ Βαρνάβας καί στήριζε τούς νέους αὐτούς μαθητές, διότι ἦταν ἄνθρωπος ἀγαθός καί γεμάτος Πνεῦμα Ἅγιον καί πίστη. Γι’ αὐτό ἐξάλλου καί μποροῦσε νά στηρίζει καί νά παρηγορεῖ. Κι ἀπό τή δράση αὐτή τοῦ Βαρνάβα μεγάλο πλῆθος λαοῦ προστέθηκε στούς πιστούς τοῦ Κυρίου. 

25 Ὁ Βαρνάβας μάλιστα πῆγε καί στήν Ταρσό γιά νά ἀναζητήσει τόν Σαῦλο καί νά τόν πάρει βοηθό του στό ἔργο τῆς διδασκαλίας καί τῆς ἐνισχύσεως τοῦ πλήθους αὐτοῦ τῶν Χριστιανῶν. Κι ὅταν τόν βρῆκε, τόν ἔφερε στήν Ἀντιόχεια.

26 Ἐκεῖ λοιπόν γιά ἕνα ὁλόκληρο χρόνο οἱ δύο αὐτοί ἀπόστολοι συμμετεῖχαν στίς συνάξεις τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία καί δίδαξαν πλῆθος πολύ. Ἔτσι στήν Ἀντιόχεια οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἐξαιτίας τοῦ πλήθους τους ὀνομάσθηκαν γιά πρώτη φορά ≪Χρι­στιανοί≫.

27 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες κατέβηκαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Ἀντιόχεια μερικοί προφῆτες.

28 Ἕνας ἀπό αὐτούς, πού λεγόταν Ἄγαβος, σηκώθηκε στή σύναξη τῶν πιστῶν, καί φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀπεκάλυψε ὅτι θά ἔπεφτε μεγάλη πείνα σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη. Πράγματι ἡ πείνα αὐτή συνέβη ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Κλαύδιος Καίσαρ.

29 Μετά λοιπόν ἀπό τήν προφητεία αὐτή, οἱ μαθητές, ἀνάλογα μέ τούς πόρους καί τά μέσα πού διέθετε ὁ καθένας, ἀποφάσισαν νά στείλουν καθένας ἀπ’ αὐτούς τή συνδρομή του γιά νά βοηθήσουν καί νά ὑπηρετήσουν τούς ἀδελφούς πού κατοικοῦσαν στήν Ἰουδαία.

30 Καί πραγματικά αὐτό ἔκαναν· ἔστειλαν τήν εἰσφορά τους στούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων μέ τά χέρια τοῦ Βαρνάβα καί τοῦ Σαύλου.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/06/2024]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

Η άγρια ομορφιά της Φύσης στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΛΟΓΛΗΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΑΜΑΣ κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ Ι.Μ. ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/05/2024]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (16.06.2024) Κατά Ἰωάννην ιζ΄ 1-13   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! πλησιάζουμε πρός τό τέλος τῆς περιόδου μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅπου γιά σαράντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν στούς μαθητές Του. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications