Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

20/09/2023

20.09.2023 ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

δ΄ 1 - 15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον 2 ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ὕστερον ἐπείνασε. 3 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν λέγων· Γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου· 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν· 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σοῦ πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ γέγραπται γὰρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 9 Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσόλυμα, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· 10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 13 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν, γεμάτος ἀπό Πνεῦμα Ἅγιον, ἐπέστρεψε ἀπό τόν Ἰορδάνη. Καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τόν ὁδηγοῦσε μέ ἐσωτερική παρακίνηση στήν ἔρημο,

2 ὅπου ἐπί σαράντα ἡμέρες ἀντιμετώπιζε τούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος μάταια ζητοῦσε νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τίς ἀφοσιωμένες σκέψεις του στό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Καί τίς ἡμέρες ἐκεῖνες δέν ἔφαγε τίποτε. Ὅταν ὅμως πέρασαν οἱ ἡμέρες αὐτές, ὕστερα πείνασε. 

3 Καί τότε τοῦ εἶπε ὁ διάβολος: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θε­οῦ, ὅπως μαρτύρησε ἡ φωνή πού ἀκούστηκε στόν Ἰορ­δάνη, ἀπόδειξέ το μέ θαῦμα. Πές σ’ αὐτή τήν πέτρα νά γίνει ψωμί.

4 Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: Εἶναι γραμμένο στό Δευτερονόμιο ὅτι δέν διατηρεῖται στή ζωή ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τόν ἄρτο, ἀλλά μέ κάθε προσταγή πού βγαίνει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ Θεός διατάξει, ζεῖ ὁ ἄνθρωπος καί χωρίς ἄρτο.

5 Κι ἀφοῦ ὁ διάβολος τόν ἀνέβασε σ’ ἕνα ψηλό βουνό, τοῦ ἔδειξε πανοραμικά σέ μιά χρονική στιγμή (πράγμα τό ὁποῖο καθιστᾶ τόν πειρασμό ἰσχυρότερο) ὅλα τά βασίλεια τῆς κατοικημένης γῆς μέ τά πλούτη τους καί τήν ἀπατηλή μεγαλοπρέπειά τους.

6 Καί τοῦ εἶπε ὁ διάβολος: Θά σοῦ δώσω ὅλα αὐτά τά κράτη πού ἐξουσιάζονται ἀπό μένα, κι ὅλη τή δόξα τους· θά σοῦ τά δώσω, διότι μοῦ ἀνήκουν. Μοῦ τά ἔχουν παραδώσει οἱ βασιλιάδες τους καί οἱ λαοί τους, διότι μέ τήν ἁμαρτία ὑποτάχθηκαν σέ μένα. Εἶναι λοιπόν δικά μου καί τά δίνω σέ ὅποιον ἐγώ θέλω. Καί ἀνυψώνω ἐγώ μέ τά ὄργανά μου σέ μεγάλα ἀξιώματα ἐκείνους πού παραδίδονται σέ μένα.

7 Ἐάν λοιπόν ἐσύ μέ προσκυνήσεις ἐδῶ μπροστά μου καί μέ ἀναγνωρίσεις ὡς κύριό σου, ὅλη αὐτή ἡ ἐξουσία καί ἡ δόξα θά εἶναι δική σου.

8 Ὁ Ἰησοῦς τότε τοῦ ἀπάντησε: Φύγε ἀπό μπροστά μου, σατανά. Δέν μπορῶ νά σέ ἀκούω, διότι εἶναι γραμμένο: Τόν Κύριο καί Θεό σου νά προσκυνᾶς καί αὐτόν μόνο νά λατρεύεις.

9 Τότε ὁ διάβολος τόν πῆρε καί τόν ὁδήγησε στήν Ἱερουσαλήμ διασχίζοντας τόν ἀέρα· καί τόν ἔστησε ὄρθιο ψηλά στό γεῖσο τῆς στέγης τοῦ ναοῦ καί τοῦ εἶπε: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ, ρίξε τόν ἑαυτό σου ἀπό ἐδῶ κάτω, γιά νά φανεῖ ξεκάθαρα σέ ὅλους ἡ ἀγάπη καί ἡ προστασία τοῦ Πατρός σου πρός ἐσένα.

10 Διότι ἔχει γραφεῖ στούς Ψαλμούς ὅτι ὁ Θεός θά δώσει ἐντολή γιά σένα στούς ἀγγέλους του νά σέ διαφυλάξουν, ὥστε νά μήν πάθεις κανένα κακό.

11 Καί ἀκόμη ἔχει γραφεῖ ὅτι οἱ ἄγγελοι θά σέ σηκώσουν στά χέρια τους, μήν τυχόν χτυπήσεις τό πόδι σου σέ καμιά πέτρα.

12 Ὁ Ἰησοῦς τότε τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἔχει πεῖ ὁ Θεός: Δέν πρέπει νά ἐκθέσεις τόν ἑαυτό σου σέ κίνδυνο, γιά νά δοκιμάσεις τόν Κύριο καί Θεό σου καί νά δεῖς μέσα ἀπό τά πράγματα ἄν θά σέ προστατεύσει. 

13 Κι ἀφοῦ τελείωσε ὁ διάβολος κάθε εἴδους πειρασμό, ἀπομακρύνθηκε προσωρινά ἀπό τόν Ἰησοῦ, μέχρι τότε πού θά τοῦ δινόταν ἄλλη κατάλληλη εὐκαιρία νά τόν πειράξει καί πάλι. 

14 Καί ὁ Ἰησοῦς γύρισε πίσω στή Γαλιλαία γεμάτος μέ τή δύναμη τοῦ Πνεύματος, τό ὁποῖο μέ τή νίκη του κατά τοῦ διαβόλου τόν ἐνίσχυε πιό αἰσθητά. Καί ἐξαιτίας τῶν θαυμάτων του διαδόθηκε σέ ὅλα τά περίχωρα τῆς Γαλιλαίας ἡ φήμη ὅτι εἶναι θαυματουργός προφήτης, ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Θεό.

15 Καί αὐτός δίδασκε μέσα στίς συναγωγές τους, καί ὅλοι τόν δόξαζαν καί τόν ἐπαινοῦσαν.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)


 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [17/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/06/2024]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

Η άγρια ομορφιά της Φύσης στη Δράμα

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [07/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/06/2024]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΛΟΓΛΗΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΑΜΑΣ κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/06/2024]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ Ι.Μ. ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/05/2024]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου

Κυριακή Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (16.06.2024) Κατά Ἰωάννην ιζ΄ 1-13   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! πλησιάζουμε πρός τό τέλος τῆς περιόδου μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅπου γιά σαράντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν στούς μαθητές Του. ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications