Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

19/09/2023

19.09.2023 ΤΡΙΤΗ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

γ΄ 23 - 38,δ΄ 1

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν, ὡς ἐνομίζετο, υἱός Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλί, 24 τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ Ἰωσήφ, 25 τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἑσλίμ, τοῦ Ναγγαί, 26 τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεΰ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωδᾶ, 27 τοῦ Ἰωαννάν, τοῦ Ρησᾶ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, 28 τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἢρ, 29 τοῦ Ἰωσῆ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, 30 τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνᾶ, τοῦ Ἐλιακείμ, 31 τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ, 32 τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών, 33 τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, τοῦ Ἰωράμ, τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 34 τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 35 τοῦ Σερούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλᾶ, 36 τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 37 τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἑνώχ, τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, 38 τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ. Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

23 Καί αὐτός ὁ Ἰησοῦς, στόν ὁποῖο ἀναφέρονται τά θαυμαστά αὐτά σημεῖα, ἦταν περίπου τριάντα ἐτῶν ὅταν ἄρχιζε τό ἔργο του. Καί ἦταν, ὅπως νόμιζαν οἱ Ἰουδαῖοι, γιός τοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Ἡλί,

24 πού ἦταν γιός τοῦ Ματθάν, πού ἦταν γιός τοῦ Λευΐ, πού ἦταν γιός τοῦ Μελχί, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωαννᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήφ,

25 πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθίου, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀμώς, πού ἦταν γιός τοῦ Ναούμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐσλίμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ναγγαί,

26 ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Μαάθ, πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθίου, πού ἦταν γιός τοῦ Σεμεΰ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωδᾶ,

27 πού εἶχε πατέρα τόν Ἰωαννάν, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός τοῦ Ρησᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ζοροβάβελ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλαθιήλ, πού ἦταν γιός τοῦ Νηρί,

28 πού ἦταν γιός τοῦ Μελχί, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀδδί, πού ἦταν γιός τοῦ Κωσάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλμωδάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἤρ,

29 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσῆ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλιέζερ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωρείμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ματθάτ, πού ἦταν γιός τοῦ Λευΐ,

30 πού ἦταν γιός τοῦ Συμεών, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰούδα, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωσήφ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωνᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐλιακείμ,

31 πού ἦταν γιός τοῦ Μελεᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Μαϊνάν, πού ἦταν γιός τοῦ Ματταθᾶ, πού ἦταν γιός τοῦ Νάθαν, πού ἦταν γιός τοῦ Δαβίδ,

32 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰεσσαί, πού ἦταν γιός τοῦ Ὠβήδ, πού ἦταν γιός τοῦ Βοόζ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλμών, πού ἦταν γιός τοῦ Ναασσών,

33 πού ἦταν γιός τοῦ Ἀμιναδάβ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀράμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰωράμ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐσρώμ, πού ἦταν γιός τοῦ Φαρές, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰούδα,

34 πού ἦταν γιός τοῦ Ἰακώβ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰσαάκ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀβραάμ, πού ἦταν γιός τοῦ Θάρα, πού ἦταν γιός τοῦ Ναχώρ,

35 πού ἦταν γιός τοῦ Σερούχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ραγαῦ, πού ἦταν γιός τοῦ Φάλεκ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἔβερ, πού ἦταν γιός τοῦ Σαλᾶ,

36 πού ἦταν γιός τοῦ Καϊνάν, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀρ­φαξάδ, πού ἦταν γιός τοῦ Σήμ, πού ἦταν γιός τοῦ Νῶε, πού ἦταν γιός τοῦ Λάμεχ,

37 πού ἦταν γιός τοῦ Μαθουσάλα, πού ἦταν γιός τοῦ Ἐνώχ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἰάρεδ, πού ἦταν γιός τοῦ Μαλελεήλ, πού ἦταν γιός τοῦ Καϊνάν,

38 πού ἦταν γιός τοῦ Ἐνώς, πού ἦταν γιός τοῦ Σήθ, πού ἦταν γιός τοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος δέν γεννήθηκε ἀπό κάποιον ἄνθρωπο, ἀλλά τόν ἔπλασε κατευθείαν ὁ Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν, γεμάτος ἀπό Πνεῦμα Ἅγιον, ἐπέστρεψε ἀπό τόν Ἰορδάνη. Καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τόν ὁδηγοῦσε μέ ἐσωτερική παρακίνηση στήν ἔρημο.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [22/09/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 4/9/2023 ΕΩΣ 12/11/2023

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/09/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ε΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ε’  1 - 11)   Ἀπό σήμερα, τελευταία Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου, μέχρι σχεδόν τά Χριστούγεννα ἀναγινώσκονται στήν ἐκκλησία περικοπές ἀπό τό κατά Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Σήμερα ἀκούσαμε ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

24.09.2023

24 Σεπτεμβρίου

1180          Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός. ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications