Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

01/12/2021

01.12.2021 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΔ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΔ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς  Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:1-12

Ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ᾿ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. Οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν, τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. Οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾿ ἐν ἁγιασμῷ. Τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ῞Αγιον εἰς ὑμᾶς. Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν· αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ἀπομένει τώρα νά σᾶς κάνουμε καί μερικές ἄλλες συστάσεις. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, καί σᾶς προτρέπουμε μέ τό κύρος πού μᾶς δίνει ἡ κοινωνία μας μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ, ὅπως μέ τήν προφορική διδασκαλία μας παραλάβατε καί μάθατε πῶς πρέπει νά συμπεριφέρεστε καί νά εὐαρεστεῖτε στό Θεό, ἔτσι ἀκριβῶς νά προοδεύετε ὅσο τό δυνατόν περισσότερο στή χριστιανική τελειότητα.  

2 Δέν σᾶς χρειάζεται ἄλλη διδασκαλία γι’ αὐτό τό θέμα. Διότι γνωρίζετε ποιές ὁδηγίες σᾶς δώσαμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

3 Καί γιά νά σᾶς τό ἐξηγήσω πιό συγκεκριμένα, αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός σας· δηλαδή ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί νά ἁγιάζετε τούς ἑαυτούς σας μέ τήν ἁγνότητα καί νά ἀπέχετε ἀπό τήν πορνεία.

4 Πρέπει νά γνωρίζει ὁ καθένας σας νά συγκρατεῖ τό σῶμα του κάτω ἀπό τήν κυριαρχία καί τόν ἔλεγχό του καί νά τό διατηρεῖ πάντοτε ἁγιασμένο καί τιμημένο.

5 Κανείς ἀπό σᾶς νά μήν εἶναι αἰχμάλωτος ὁποιασδήποτε ἐμπαθοῦς καί ἀκόλαστης ἐπιθυμίας, ὅπως εἶναι οἱ ἐθνικοί, πού δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό. 

6 Στό θέμα αὐτό γιά τό ὁποῖο μιλοῦμε, πρέπει νά γνωρίζει ὁ καθένας σας νά μήν ἐξαπατᾶ καί ἀτιμάζει τόν ἀδελφό του μέ τή μοιχεία, θέλοντας νά ὑπερέχει ἀπ’ αὐτόν. Διότι, σύμφωνα καί μέ ὅσα σᾶς εἴπαμε καί σᾶς ὑπογραμμίσαμε ἔντονα ὅταν ἤμασταν στήν πόλη σας, ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος τιμωρός γιά ὅλες αὐτές τίς πράξεις τῆς ἀκαθαρσίας.

7 Διότι δέν μᾶς κάλεσε ὁ Θεός γιά νά ριχνόμαστε στήν ἀκαθαρσία, ἀλλά γιά νά ζοῦμε σέ κατάσταση ἁγιασμοῦ.

8 Συνεπῶς ὅποιος τά παραβαίνει αὐτά, δέν ἀθετεῖ ἐντολές ἀνθρώπου, ἀλλά ἀθετεῖ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σᾶς ἔδωσε καί τό Πνεῦμα του τό Ἅγιον γιά νά διατηρεῖστε μέ τή χάρη του στήν ἁγνότητα καί τόν ἁγιασμό.

9 Γιά τήν ἀγάπη τώρα πρός τούς ἀδελφούς σας Χριστιανούς δέν ἔχετε ἀνάγκη νά σᾶς γράψουμε, διότι ἐσεῖς μόνοι σας ἔχετε διδαχθεῖ ἀπό τόν Θεό νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

10 Καί ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης σας αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐφαρμόζετε τήν ἀρετή αὐτή πρός ὅλους τούς ἀδελφούς σας Χριστιανούς πού βρίσκονται σ’ ὅλη τή Μακεδονία. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, νά ἀσκεῖτε τήν ἀρετή αὐτή μέ ἀκόμη περισσότερο ζῆλο

11 καί νά προσπαθεῖτε μέ φιλοτιμία νά ζεῖτε εἰρηνικά, χωρίς ἀναταραχές. Ὁ καθένας σας νά ἀσχολεῖται μόνο μέ τίς δικές του ὑποθέσεις καί νά ἐργάζεστε μέ τά ἴδια σας τά χέρια, ὅπως προφορικά σᾶς εἴχαμε διδάξει.

12 Ἐφαρμόστε τίς προτροπές μας αὐτές, γιά νά συμπεριφέρεστε μέ εὐπρέπεια πρός τούς ἀπίστους, πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί νά μήν ἔχετε ἀνάγκη ἀπό τίποτε, ἀφοῦ θά τά προμηθεύεστε ὅλα μέ τή δική σας ἐργασία.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εὐχαριστήριον Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/01/2022]

Ἐκδημία ἱερέως π. Βασιλείου Παπαεμμανουήλ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/01/2022]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

Ποιμαντική Διακονία - Διάφορα [09/01/2022]

Ἐκδημία ἱερέως π. Χαραλάμπους Ἀναστασιάδη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/01/2022]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 5.1.2022.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [05/01/2022]

Πρωτοχρονιά 2022

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2022]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

23.01.2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑ΄ Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   1:15-17 Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾽Ιησοῦς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

23.01.2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιη΄ 35 - 43 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 16 Ἰανουαρίου 2022 (ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ)

  Κυριακή 16 Ἰανουαρίου 2022  (ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιζ΄ 12 - 19)   Θαῦμα μεγάλο καὶ πολλαπλὸ  ἀκούσαμε στὴ  σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή,  τὴ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν. Οἱ ταλαίπωροι αὐτοὶ ἄνθρωποι ὑπέφεραν πραγματικὰ. Ὅταν ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

23.01.2022

23 Ιανουαρίου

1480          Η Βενετία συμμαχεί με τους Τούρκους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications