Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

24/02/2021

24.02.2021 Μνήμη α΄καὶ β΄ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια΄ 2 - 15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Ἰησοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γὰρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

2 Ὁ Ἰωάννης στό μεταξύ, ὅταν ἄκουσε μέσα ἀπό τή φυλακή τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἔστειλε δύο ἀπό τούς δικούς του μαθητές

3 καί τοῦ εἶπε: Ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας, πού ἀσφαλῶς ἀπό ὥρα σέ ὥρα πρόκειται νά ἔλθει στόν κόσμο, ἤ πρέ­πει νά περιμένουμε ἄλλον; Κι ἔκανε τήν ἐρώτηση αὐτή ὁ Ἰωάννης γιά νά στηριχθοῦν μέ τήν ἀπάντησή του οἱ κλονισμένοι μαθητές του στήν πίστη πρός τόν Χριστό.

4 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Πηγαίνετε καί διηγηθεῖ­­τε στόν Ἰωάννη ἐκεῖνα πού ἀκοῦτε καί βλέπετε.

5 Ὅ,τι προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας γιά τή δράση τοῦ Μεσσία πραγματοποιεῖται τώρα μέ ἀκρίβεια. Τυφλοί δηλαδή ἀποκτοῦν ξανά τό φῶς τους καί κουτσοί περπατοῦν ἐλεύθερα, λεπροί καθαρίζονται ἀπό τή λέπρα καί κουφοί ἀκοῦν, νεκροί ἀνασταίνονται καί περιφρονημένοι φτωχοί καί ἄσημοι ἀκοῦν τό χαροποιό ἄγγελμα τῆς οὐράνιας βασιλείας, ἡ ὁποία θά τούς φέρει τήν εὐτυχία καί τή δόξα.

6 Κι εὐτυχισμένος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θά πέσει πνευματικά καί δέν θά σκληρυνθεῖ παίρνοντας ὡς ἀφορμή τό ἐξωτερικό φαινόμενο τῆς ταπεινώσεως, στήν ὁποία ὑποβλήθηκα γιά νά σώσω τόν ἄνθρωπο.

7 Μόλις αὐτοί ἀναχώρησαν, ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά λέ­ει στά πλήθη τοῦ λαοῦ γιά τόν Ἰωάννη: Τί βγήκατε νά δεῖτε στήν ἔρημο τήν ἐποχή πού κήρυττε ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης; Μή­πως βγήκατε νά δεῖτε κανέναν ἄνθρωπο ἄστατο, σάν τό καλάμι πού σαλεύεται ἀπό κάθε φύσημα τοῦ ἀέρα; Ὄχι βέβαια.

8 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κανέναν ἄνθρωπο ντυμένο μέ ἁπαλά φορέματα, μαλθακό καί ὄχι σκληραγωγημέ­νο; Αὐτοί πού φοροῦν τά μαλακά, νάτοι, μέσα στά ἀνά­κτορα τῶν βασιλιάδων μένουν ὡς αὐλικοί τους.

9 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Προφήτη; Ναί, σᾶς πληρο­φορῶ, καί περισσότερο ἀπό προφήτη· διότι αὐ­τός ἀ-

ξιώθηκε νά δεῖ τόν προφητευόμενο Μεσσία, καί ἐπι­πλέον προφητεύθηκε καί ἡ δική του δράση καί ἀπο­­­στολή.

10 Διότι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν ὁποῖο ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν προφήτη Μαλαχία: Ἰδού, ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιοφόρο μου λίγο πρίν ἀπό σένα, ὁ ὁποῖος θά προετοιμάσει τό δρόμο σου μπροστά ἀπό σένα, καί θά προετοιμάσει τίς ψυχές νά σέ δεχθοῦν.

11 Ἀληθινά σᾶς λέω, δέν ἔχει ἀναφανεῖ μεταξύ τῶν ἀν­θρώπων πού γεννήθηκαν μέχρι τώρα ἀπό γυναῖκες ἄλλος μεγαλύτερος ὡς πρός τήν ἀξία ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε κι αὐτό: ὅτι ὁ τε­­­λευταῖος καί περισσότερο ταπεινός κι ἄσημος στή βα­­σιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ ὁποία θεμελιώνεται ἀπό μέ­να στή γῆ (δηλαδή τό τελευταῖο μέλος τῆς Ἐκκλησίας μου), εἶναι ἀπό τήν ἄποψη τῶν θείων χαρισμάτων καί τῆς σωτηριώδους γνώσεως, τά ὁποῖα ἀπολαμβάνει μέ­σα στήν Ἐκκλησία, μεγαλύτερος ἀπό τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δέν ἀπόλαυσε τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

12 Νέοι χρόνοι ἦλθαν τώρα. Ἄλλη ἡ ἐποχή πρίν ἀπό τόν Ἰωάννη καί ἄλλη ἡ σημερινή ἐποχή. Ἀπό τήν ἐποχή πού ἄρχισε τό κήρυγμά του ὁ Ἰωάννης ἕως τώρα ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τήν ὁποία δέν μποροῦσε κανείς νά ἀποκτήσει, κερδίζεται μέ τή βία, κι ἐκεῖνοι πού μεταχειρίζονται σπουδή καί βία πάνω στόν ἑαυτό τους τήν ἁρπάζουν γρήγορα, πρίν τούς φύγει, καί τήν κρατοῦν σφιχτά.

13 Ναί· ἄρχισε ἄλλη ἐποχή ἀπό τίς ἡμέρες τοῦ Ἰωάννη. Διότι ὅλοι οἱ προφῆτες καί ὁ νόμος προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη, τώρα ὅμως οἱ προφητεῖες αὐτές ἀρχίζουν νά πραγματοποιοῦνται.

14 Κι ἄν ἔχετε καλή διάθεση νά τό παραδεχθεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού σύμφωνα μέ τήν προφητεία τοῦ Μαλαχία ἔμελλε νά ἔλθει πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Τόσο μεγάλη, τόσο ἔνδοξη εἶναι ἡ νέα αὐτή ἐποχή.

15 Ἐκεῖνος πού ἔχει πνευματικά αὐτιά γιά νά ἀκούει μέ ἐνδιαφέρον καί κατανόηση αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει καί ἄς κατανοεῖ ὅτι ὁ Μεσσίας ἦλθε. 

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨») 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑ 1821-2021

Ὁμιλίες Κείμενα [14/02/2021]

Οἱ ὑποθῆκες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/02/2021]

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στόν Καλό Ἀγρό

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [10/02/2021]

Χειροτονία νέου Διακόνου στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/02/2021]

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα)

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/02/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Καθολικῆς Β΄Ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ Ἀνάγνωσμα    1:1-13 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

05.03.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ιε΄ 20, 22, 25, 33 - 41 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

  Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)        Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, μιᾶς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

05.03.2021

5 Μαρτίου

1770          Φάλαγγα Μανιατών ενισχυμένη και από Ρώσους ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications