Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

14/08/2019

14.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κ΄ 1 - 16

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· 1 Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ· 2 καὶ συμφωνήσας μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς, 4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν. οἱ δὲ ἀπῆλθον. 5 πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 7 λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε. 8 ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 9 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 10 ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λήψονται, καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον. 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12 λέγοντες ὅτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν· ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 15 ἢ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς, εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Πολλοί τελευταῖοι θά γίνουν πρῶτοι, διότι οἱ ἀμοιβές πού θά δοθοῦν στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν κι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θά δοθοῦν μοιάζουν μέ τίς πληρωμές πού ἔκανε κάποιος ἰδιοκτήτης ἀμπελιοῦ, ὁ ὁποῖος βγῆκε νωρίς τό πρωί γιά νά προσλάβει ἐργάτες στό ἀμπέλι του.

2 Κι ἀφοῦ συμφώνησε μέ τούς ἐργάτες νά τούς δώσει ὡς ἡμερομίσθιο ἀπό ἕνα δηνάριο, τούς ἔστειλε στό ἀμπέλι του.

3 Κι ὅταν βγῆκε στήν ἀγορά κατά τίς ἐννέα τό πρωί, εἶδε ἄλλους ἐργάτες νά στέκονται ἐκεῖ χωρίς ἐργασία

4 καί εἶπε καί σ’ ἐκείνους: Πηγαίνετε καί σεῖς στό ἀμπέλι μου, καί ὅ,τι εἶναι δίκαιο θά σᾶς τό δώσω. Καί πῆγαν.

5 Πάλι βγῆκε κατά τίς δώδεκα καί κατά τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα κι ἔκανε τό ἴδιο.

6 Ὅταν βγῆκε καί κατά τίς πέντε τό ἀπόγευμα, βρῆκε ἄλλους πού στέκονταν χωρίς ἐργασία καί τούς λέει:Γιατί στέκεστε ἐδῶ ὅλη τήν ἡμέρα χωρίς ἐργασία;

7 Κι αὐτοί τοῦ λένε: Μένουμε ἄνεργοι, διότι κανείς δέν μᾶς προσέλαβε γιά ἐργασία. Τότε τούς λέει: Πηγαίνετε καί σεῖς στό ἀμπέλι μου καί ὅ,τι εἶναι δίκαιο γιά τόν κόπο σας θά τό πάρετε.

8 Κι ὅταν βράδιασε, λέει ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμπελιοῦ στόν ἐπιστάτη του: Κάλεσε τούς ἐργάτες καί δῶσ’ τους τό καθορισμένο ἡμερομίσθιο, ἀρχίζοντας ἀπό τούς τελευταίους καί προχωρώντας μέχρι τούς πρώτους.

9 Κι ἀφοῦ ἦλθαν ἐκεῖνοι πού ἔπιασαν δουλειά κατά τίς πέντε τό ἀπόγευμα, πῆραν ὁ καθένας τους ἀπό ἕνα δηνάριο.

10 Ὅταν ὅμως ἦλθαν οἱ πρῶτοι, πού ἔπιασαν δουλειά πολύ πρωί, νόμισαν ὅτι θά πάρουν περισσότερα. Ὡστόσο πῆραν κι αὐτοί ἀπό ἕνα δηνάριο.

11 Ἀλλά ὅταν τό πῆραν, παραπονιοῦνταν καί μουρμούριζαν ἐναντίον τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ ἀμπελιοῦ

12 λέγοντας ὅτι αὐτοί οἱ τελευταῖοι μία ὥρα ἐργάσθηκαν στό ἀμπέλι, καί τούς ἐξίσωσες μέ μᾶς πού ὑπομείναμε τό βαρύ κόπο τῆς ἡμέρας καί ὅλη τή ζέστη.

13 Τότε αὐτός ἀπευθύνθηκε σ’ ἕναν ἀπ’ αὐτούς καί τοῦ εἶπε: Σύντροφε, δέν σέ ἀδικῶ. Δέν συμφώνησες μαζί μου ἕνα δηνάριο;

14 Πάρε τό δικό σου καί φύγε. Θέλω ἐγώ νά δώσω σ’ αὐτόν τόν τελευταῖο ὅ,τι καί σέ σένα.

15 Ἤ δέν ἔχω τό δικαίωμα νά κάνω ἐκεῖνο πού θέλω στήν περιουσία μου; Ἤ τό μάτι σου εἶναι κακό καί ζηλεύει πού ἐγώ εἶμαι καλός καί ἀγαθός, καί γίνεται ἀφορμή ἡ δική μου καλοσύνη νά δείξεις ἐσύ τό φθόνο σου;

16 Ἔτσι θά γίνουν πρῶτοι αὐτοί πού κλήθηκαν τελευταῖοι κι ἀργότερα ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά ἔδειξαν μεγάλο ζῆλο στό ἔργο τοῦ Κυρίου· ἐνῶ αὐτοί πού κλήθηκαν νωρίτερα καί πρῶτοι ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά ἔδειξαν χαλαρότητα καί ἀμέλεια, θά γίνουν τελευταῖοι. Διότι πολλοί εἶναι καλεσμένοι ἀπό τόν Χριστό, λίγοι ὅμως εἶναι ἐκλεκτοί. Καί ἡ ἀμοιβή πού δίνει ὁ Κύριος δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν περισσότερο χρόνο πού θά ἐργασθεῖ ὁ καθένας, ἀλλά ἀπό τή μεγαλύτερη προθυμία πού θά δείξει. Καί πάντοτε ἡ ἀμοιβή αὐτή θά δοθεῖ σύμφωνα μέ τό ἔλεος καί τή φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/12/2019]

Ἑορτή τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/11/2019]

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:1-7 Ἀδελφοί, παρακαλῶ  ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιγ΄ 10 - 17 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου 2019 (ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Ἐφεσ. δ’ 1-7)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς Ρώμης παρακαλεῖ τοὺς Ἐφεσίους στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, να πολιτευθουν ἀξίως τῆς κλήσεως στὴν ὁποία ὁ Θεὸς τοὺς κάλεσε. Καὶ παραθέτει κάποιες ἀρετὲς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.12.2019

8 Δεκεμβρίου

1868          Μεγάλη καταστροφή του Σώματος Μανιατών υπό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications