Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

14/08/2019

14.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   13:4-13;14:1-5

Ἀδελφοί, ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ῾Η ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. Ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. Ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ τῷ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια· ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν. Ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

4 Ἐκεῖνος πού ἔχει ἀγάπη εἶναι μεγαλόψυχος, ἀνεκτικός καί μέ πλατιά καρδιά· γίνεται εὐεργετικός καί ὠφέλιμος. Ἐκεῖνος πού ἔχει ἀγάπη δέν φθονεῖ, δέν ξυπάζεται καί δέν φέρεται μέ ἀλαζονεία καί αὐθάδεια· δέν φουσκώνει ἀπό οἴηση καί ὑπερηφάνεια·

5 δέν κάνει τίποτε τό ἄσχημο, δέν ζητᾶ τά δικά του συμφέροντα, δέν ἐρεθίζεται ἀπό θυμό καί ὀργή, δέν σκέπτεται ποτέ κακό ἐναντίον τοῦ ἄλλου, οὔτε λογαριάζει τό κακό πού ἔπαθε ἀπ’ αὐτόν.

6 Δέν χαίρεται ὅταν βλέπει νά γίνεται κάτι ἄδικο, χαίρεται ὅμως ὅταν βλέπει τήν ἀλήθεια νά ἐπικρατεῖ.

7 Σκεπάζει ὅλες τίς ἐλλείψεις τοῦ ἄλλου καί δέν τόν διαπομπεύει γι’ αὐτές· σχηματίζει εὐνοϊκή πεποίθηση σέ ὅλα γι’ αὐτόν πού ἀγαπᾶ. Κι ὅταν βρίσκεται μπροστά σέ παρεκτροπές τοῦ ἄλλου, ἐλπίζει ὅτι ἀπ’ ὅλες αὐτές θά διορθωθεῖ· σ’ ὅλα δείχνει ὑπομονή γιά τόν συνάνθρωπό του.

8 Ἡ ἀγάπη δέν ξεπέφτει ποτέ, ἀλλά μένει πάντοτε ἀληθινή καί ἰσχυρή, ἀκόμη καί μετά τό θάνατό μας. Οἱ προφητεῖες πού ὑπάρχουν τώρα ὡς χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά καταργηθοῦν· καί τά χαρίσματα τῶν γλωσσῶν πού ὑπάρχουν, κι αὐτά θά παύσουν· καί ἡ γνώση πού ὑπάρχει, θά καταργηθεῖ κι αὐτή.

9 Θά καταργηθοῦν ὅλα αὐτά στήν ἄλλη ζωή. Διότι τώρα ἕνα μέρος τῆς γνώσεως κατέχουμε καί ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας προφητεύουμε. Στή ζωή αὐτή ἡ γνώση μας εἶναι περιορισμένη, καί οἱ προφῆτες ἕνα μέρος μόνο τῶν μυστηρίων τῆς θείας σοφίας μᾶς ἀποκαλύπτουν.

10 Ὅταν ὅμως στήν ἄλλη ζωή ἔλθει τό τέλειο καί μᾶς δοθεῖ ἡ τέλεια γνώση, τότε τό μερικό καί ἀτελές θά καταργηθεῖ.

11 Κι αὐτό πού σᾶς γράφω θά τό καταλάβετε καλύτερα μέ τό ἑξῆς παράδειγμα: Ὅταν ἤμουν νήπιο, ὡς νήπιο μιλοῦσα, ὡς νήπιο σκεφτόμουν, ὡς νήπιο ἔκρινα καί συλλογιζόμουν. Ὅταν ὅμως ἔγινα ἄνδρας, κατάργησα πλέον ἐκεῖνα τά νηπιώδη. Δέν μιλῶ πλέον σάν νήπιο· ἡ σκέψη μου καί ὁ συλλογισμός μου εἶναι τώρα ὥριμα. Ἀνάλογα μπορεῖτε νά σχηματίσετε κάποια ἰδέα γιά τή γνώση καί γενικότερα γιά τήν τελειότητα πού θά μᾶς δοθεῖ στήν ἄλλη ζωή.

12 Διότι τώρα βλέπουμε σάν μέσα ἀπό μεταλλικό καθρέφτη θαμπά καί μέ τόση ἀτέλεια, ὥστε νά μᾶς μένουν πολλά αἰνίγματα πού δέν μποροῦμε νά τά ἐξηγήσουμε. Τότε ὅμως θά δοῦμε φανερά καί καθαρά, διότι θά δοῦμε κατευθείαν πρόσωπο μέ πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας. Τότε ὅμως θά λάβω τόσο τέλεια γνώση, ὅσο τέλεια μέ γνώριζε ὁ παντογνώστης Κύριος, ὅταν ἐνεργοῦσε τήν ἐπιστροφή μου καί μέ καλοῦσε στό ἀποστολικό ἀξίωμα.

13 Αὐτά θά γίνουν στήν ἄλλη ζωή. Τώρα ὅμως στή ζωή αὐτή μένουν ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη. Αὐτά τά τρία. Καί μεγαλύτερη ἀπό αὐτά εἶναι ἡ ἀγάπη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ

Ἀφοῦ λοιπόν τόσο πολύ ὑπερέχει ἡ ἀγάπη, νά ἐπιδιώκετε μέ ἐπιμονή νά τήν ἀποκτήσετε. Καί νά ἐπιθυμεῖτε μέ ζῆλο τά πνευματικά χαρίσματα, καί περισσότερο τήν ἔμπνευση τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος, γιά νά διδάσκετε τούς πιστούς.

2 Τό προφητικό χάρισμα εἶναι ἀνώτερο ἀπό τό χάρισμα τῶν γλωσσῶν, πού πολλοί ἀπό σᾶς ζηλεύουν νά τό εἶχαν. Διότι ἐκεῖνος πού μιλάει γλῶσσες, δέν μιλάει σέ ἀνθρώπους ἀλλά στό Θεό. Καί δέν μιλάει στούς ἀνθρώπους, διότι κανείς ἀπό ἐκείνους πού ἀκοῦνε δέν καταλαβαίνει τί λέει αὐτός. Αὐτός λέει μυστηριώδεις ἀλήθειες μέσα ἀπ’ τήν ψυχή του, πού διευθύνεται ἀπό τό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

3 Ἐκεῖνος ὅμως πού προφητεύει, λέει στούς ἀνθρώπους λόγους πού στηρίζουν στήν πίστη καί προτρέπουν καί ἐνισχύουν στήν ἀρετή καί παρηγοροῦν στούς πειρασμούς.

4 Ἐκεῖνος πού χαρισματικά μιλάει γλῶσσες, αἰσθάνεται βέβαια τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία θερμαίνει καί ἐμπνέει τό ἐσωτερικό του· ἀλλά ἡ ἐπενέργεια αὐτή οἰκοδομεῖ μόνο τόν ἑαυτό του. Ἐκεῖνος ὅμως πού προφητεύει καί διδάσκει τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως, οἰκοδομεῖ ὁλόκληρη τή σύναξη τῶν πιστῶν.

5 Ἀφοῦ λοιπόν τό θέλετε ἐσεῖς, τό θέλω κι ἐγώ νά μιλᾶτε ὅλοι σας γλῶσσες· περισσότερο ὅμως θέλω νά προφητεύετε. Διότι ἀνώτερος ὡς πρός τήν ὠφέλεια πού προσφέρει στούς ἀδελφούς εἶναι ἐκεῖνος πού προφητεύει καί διδάσκει παρά ἐκεῖνος πού μιλάει γλῶσσες· ἐκτός ἐάν ὁ ἴδιος διερμηνεύει καί ἐξηγεῖ τά ὅσα λέει, ὥστε ἡ σύναξη τῶν πιστῶν νά κατανοεῖ αὐτά πού λέει, κι ἔτσι νά οἰκοδομεῖται καί νά ὠφελεῖται.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/12/2019]

Ἑορτή τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [23/11/2019]

Ὃ ὅσιος Γεώργιος τῆς Δράμας - Νέα ἔκδοση

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/11/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [07/11/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   4:1-7 Ἀδελφοί, παρακαλῶ  ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

08.12.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιγ΄ 10 - 17 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου 2019 (ΚΕ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Ἐφεσ. δ’ 1-7)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς Ρώμης παρακαλεῖ τοὺς Ἐφεσίους στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, να πολιτευθουν ἀξίως τῆς κλήσεως στὴν ὁποία ὁ Θεὸς τοὺς κάλεσε. Καὶ παραθέτει κάποιες ἀρετὲς ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

08.12.2019

8 Δεκεμβρίου

1868          Μεγάλη καταστροφή του Σώματος Μανιατών υπό ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications