Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

20/07/2019

20.07.2019 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου.

Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα    5:10-20

Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις· Ψαλλέτω. Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. ᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

10 Ἀδελφοί μου, πάρτε ὡς παράδειγμα κακοπάθειας καί ὑπομονῆς τούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν τυχαῖοι ἄνθρωποι, ἀλλά μίλησαν ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Κυρίου.

11 Ἰδού, θεωροῦμε πανευτυχεῖς καί καλοτυχίζουμε ἐκείνους πού δείχνουν ὑπομονή. Ἀκούσατε ἀπό τά ἀναγνώσματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τήν ὑπομονή τοῦ Ἰώβ, καί εἴδατε τό εὐτυχισμένο τέλος πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ Κύριος στή δοκιμασία του. Διότι ὁ Κύριος εἶναι γεμάτος εὐσπλαχνία καί ἔλεος, καί μέ πολλή στοργή ἐπιτρέπει νά δοκιμάζονται τά παιδιά του. 

12 Ὅπως ὅμως δέν ἐπιτρέπεται νά στενάζετε ἐναντίον τῶν συνανθρώπων σας, ἔτσι δέν πρέπει νά ἐπικαλεῖσθε μέ ἀσέβεια καί τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ στίς στενοχώριες σας. Προπαντός, ἀδελφοί μου, μήν ὁρκίζεσθε οὔτε στόν οὐρανό, οὔτε στή γῆ, οὔτε νά κάνετε κανέναν ἄλλο ὅρκο. Ἄς εἶναι τό ναί πού λέτε, πραγματικό ναί· καί τό ὄχι σας πραγματικό ὄχι· γιά νά μήν πέσετε στήν ὑποκρισία καί τό ψέμα.

13 Ὑποφέρει κανείς ἀνάμεσά σας ἀπό στενοχώρια καί θλίψη; Ἄς προσεύχεται κι ἄς ζητᾶ παρηγοριά ἀπό τόν Θεό. Ἔχει κανείς χαρούμενη διάθεση; Ἄς ψάλλει ψαλμούς, καί μ’ αὐτούς ἄς ἐξαγιάζει τή χαρά του.

14 Εἶναι κανείς ἀνάμεσά σας ἄρρωστος; Ἄς προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτοί ἄς προσευχηθοῦν ἐπάνω του, καί συγχρόνως ἄς τόν ἀλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου.

15 Καί ἡ προσευχή αὐτή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει ἀπό τή σωματική ἀσθένεια τόν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος θά τόν κάνει καλά καί θά τόν σηκώσει ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας του. Κι ἄν ὁ ἀσθενής ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες πού προκάλεσαν τήν ἀσθένειά του, ὁ Κύριος θά τοῦ τίς συγχωρήσει.

16 Γενικότερα σᾶς προτρέπω νά ἐξομολογεῖσθε μεταξύ σας τίς ἁμαρτίες σας καί νά προσεύχεσθε ὁ ἕνας γιά χάρη τοῦ ἄλλου, γιά νά γιατρευτεῖτε ὄχι μόνο ἀπό τίς σωματικές σας ἀσθένειες ἀλλά καί ἀπό τίς ψυχικές. Ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ δέηση τοῦ δικαίου καί ἐνεργεῖ δραστικά καί ἀποτελεσματικά ἐπιφέροντας μεγάλες ὠφέλειες.

17 Ὁ Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος πού εἶχε τήν ἴδια ἀσθενική φύση μέ μᾶς, καί προσευχήθηκε νά μή βρέξει, καί δέν ἔβρεξε στή γῆ τρία χρόνια καί ἕξι μῆνες.

18 Καί προσευχήθηκε ξανά ζητώντας νά βρέξει, καί ὁ οὐρανός ἔδωσε βροχή καί ἡ γῆ βλάστησε τό σπόρο πού εἶχε μέσα της κι ἔκανε τόν καρπό της.

19 Σᾶς κάνω καί τήν τελευταία μου ἔκκληση, πού εἶναι καί ἡ ἐπισφράγιση τῆς ἐπιστολῆς μου. Ἀδελφοί, ἄν κανείς ἀπό σᾶς πλανηθεῖ καί ξεστρατίσει μακριά ἀπό τή χριστιανική ἀλήθεια, καί κάποιος ἄλλος ἀδελφός τόν ἐπαναφέρει στήν ἀλήθεια,

20 ἄς γνωρίζει ὅτι ἐκεῖνος πού ἐπέστρεψε ἕναν ἁμαρτωλό ἀπό τόν πλανεμένο καί ὀλέθριο δρόμο πού βάδιζε, θά σώσει μιά πολύτιμη ψυχή ἀπό τό θάνατο καί θά ἐξαλείψει πλῆθος ἁμαρτιῶν πού διέπραξε ἤ σκόπευε νά διαπράξει ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε πλανηθεῖ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεκαπενταύγουστος στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/08/2019]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [23/07/2019]

Θεία Λειτουργία μέ τούς κατασκηνωτές

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/07/2019]

Οἱ κατασκηνώσεις τῃς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/07/2019]

Τά ελευθέρια τῆς Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [24/06/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:4-12 Ἀδελφοί, ἐὰν ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται οὕς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κα΄ 28 - 32 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος τις εἶχε τέκνα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)   Κάθε πιστός, μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα, ἀποτελεῖ μία πνευματική οἰκοδομή τοῦ Θεοῦ. Ἕνα οἰκοδόμημα στό ὁποῖο ὁ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.08.2019

21 Αυγούστου

 705            Εκθρόνιση του Αυτοκράτορος Τιβερίου Β' από ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications