Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

12/07/2019

12.07.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:25-36

Ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, τὸ μυστήριον τοῦτο, (ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι), ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. Καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται· ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώβ· καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας· ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ· ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ, οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι· συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. ῏Ω βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ! τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

25 Διότι δέν θέλω νά ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, τό μυστήριο αὐτό, τήν ἀλήθεια δηλαδή πού μέχρι τώρα ἦταν κρυμμένη καί μᾶς φανερώθηκε ἀπό τόν Θεό. Εἶναι ὠφέλιμο νά μάθετε τό μυστήριο αὐτό, γιά νά μή θεωρεῖτε οἱ ἴδιοι τούς ἑαυτούς σας φρόνιμους καί περιφρονεῖτε ἀγέρωχα τούς Ἰσραηλίτες. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι ὅτι ἔχει γίνει σκλήρυνση σέ μέρος τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ἕως ὅτου εἰσέλθει στή βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ὁ πλήρης ἀριθμός τῶν ἐθνικῶν πού ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός.

26 Καί ἔτσι, ὅταν ἐκπληρωθεῖ ὁ ὅρος αὐτός, ὁλόκληρος ὁ ἰσραηλιτικός λαός ὡς σύνολο θά σωθεῖ, ὅπως ἔχει γραφεῖ στίς προφητεῖες τοῦ Ἡσαΐα: Θά ἔλθει ἀπό τή Σιών ὁ ἐλευθερωτής καί θά ἀποδιώξει τίς ἀσέβειες ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ.

27 Καί αὐτή εἶναι ἡ διαθήκη πού θά συνάψω μ’ αὐτούς, ὅταν σηκώσω καί ἐξαλείψω τίς ἁμαρτίες τους.

28 Κι ὅσον ἀφορᾶ τό εὐαγγέλιο, οἱ Ἰουδαῖοι πού ἀπίστησαν ἔγιναν ἐχθροί τοῦ Θεοῦ γιά σᾶς, γιά νά διευκολυνθεῖ δηλαδή ἡ εἴσοδός σας στή βασιλεία τοῦ Μεσσία, τήν ὁποία αὐτοί θεωροῦν ὡς ἀποκλειστικό προνόμιο δικό τους καί γι’ αὐτό ἐπιμένουν νά ἀποκλείονται ἀπ’ αὐτήν οἱ ἐθνικοί. Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τήν ἐκλογή πού τούς ἔκανε πρίν ἀπό πολύ καιρό ὁ Θεός, εἶναι ἀγαπητοί στό Θεό γιά τούς πατέρες ἀπό τούς ὁποίους κατάγονται. 

29 Καί εἶναι ἀγαπητοί στό Θεό, διότι ὁ Θεός δέν ὑπόκειται σέ πλάνη ὅταν ἐκλέγει καί καλεῖ, καί συνεπῶς δέν μεταμελεῖται γιά τά χαρίσματα πού δίνει καί δέν ἀνακαλεῖ τήν κλήση πού ἔκανε.

30 Καί μή σᾶς φαίνεται παράδοξο καί ἀντιφατικό τό ὅτι ἀποδοκιμάστηκαν πρός τό παρόν οἱ Ἰουδαῖοι, ἐνῶ τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμεταμέλητα καί ἀμετάκλητα. Διότι κι ἐσεῖς οἱ ἐθνικοί εἴχατε κληθεῖ ἄλλοτε ἀπό τόν Θεό, προτοῦ κληθεῖ ὁ Ἀβραάμ. Ἀλλά ὅπως ἐσεῖς τότε ἀπειθαρχήσατε στό Θεό καί λατρεύσατε τά εἴδωλα, τώρα ὅμως ἐλεηθήκατε μέ τήν ἀπειθαρχία τῶν Ἰουδαίων,

31 ἔτσι κι αὐτοί τώρα ἀπειθάρχησαν καί ἀπίστησαν στό Εὐαγγέλιο, γιά νά ἐλεηθοῦν ἔπειτα κι αὐτοί παρακινούμενοι ἀπό τό ἔλεος πού λάβατε ἐσεῖς.

32 Κι ἔγινε ἡ ἀπειθαρχία καί ἀπιστία αὐτή τῶν ἐθνικῶν πρωτύτερα, καί τῶν Ἰουδαίων τώρα, διότι ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά κλειστοῦν ὅλοι μαζί στήν ἀπειθαρχία, γιά νά δείξει σ’ ὅλους τό ἔλεός του.

33 Ὤ ἀκατάληπτο βάθος πλούσιας ἀγαθότητας καί σοφίας τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὅλα ὁδηγοῦνται στό ἄριστο τέλος τους! Ὤ πλοῦτος γνώσεως Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν ὁποία προγνωρίζει τό τέλος ὅλων! Πόσο ὑπερβαίνουν τήν ἀνθρώπινη ἔρευνα οἱ κρίσεις καί οἱ ἀποφάσεις του, καί πόσο εἶναι ἀδύνατο στό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου νά παρακολουθήσει τά ἴχνη τῶν σοφῶν καί ἀγαθῶν του μεθόδων, μέ τίς ὁποῖες σώζει τούς ἀνθρώπους!

34 Διότι ποιός γνώρισε τή σκέψη καί τίς βουλές τοῦ Κυρίου; Ἤ ποιός ἔγινε σύμβουλός του;

35 Ἤ ποιός τοῦ ἔδωσε ἤ τοῦ δάνεισε κάτι πρῶτος, ὥστε νά δικαιοῦται νά ἀπαιτήσει ἀνταπόδοση καί χρεωστική ἀμοιβή ἀπ’ αὐτόν;

36 Κανείς. Διότι ἀπ’ αὐτόν δημιουργήθηκαν ὅλα, καί μέ τήν πανσοφία του κυβερνῶνται καί στή δόξα του ἀποβλέπουν ὅλα τά δημιουργήματά του, κι αὐτήν ἔχουν ὡς ὕψιστο σκοπό τους. Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα στούς αἰῶνες. Ἀμήν.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεία Λειτουργία μέ τούς κατασκηνωτές

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/07/2019]

Οἱ κατασκηνώσεις τῃς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/07/2019]

Τά ελευθέρια τῆς Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [24/06/2019]

ΧΡΥΣΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΙΕΡΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΚΜΑΝΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/06/2019]

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/06/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

20.07.2019 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα    5:10-20 Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

20.07.2019 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν δ΄ 22 - 30 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι ἐπὶ τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ)

  Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Τίτ. γ’ 8-15)     Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὑπογραμμίζει ὅτι ἐπιβεβλημένο καθῆκον ὅλων τῶν πιστῶν εἶναι ὄχι ἁπλῶς νά ἐργάζονται τά καλά ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

20.07.2019

20 Ἰουλίου

1054   Ὁριστικοποιεῖται τό Σχίσμα μεταξύ της ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications