Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

19/03/2019

19.03.2019 ΤΡΙΤΗ Β΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. Δ', 8-15)

Εἶπε Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· Διέλθωμεν δὴ εἰς τὸ πεδίον. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Κάϊν· Ποῦ ἐστιν Ἄβελ ὁ ἀδελφός σου; καὶ εἶπεν· Οὐ γινώσκω, μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μου εἰμὶ ἐγὼ; Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Τί ἐποίησας τοῦτο; φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς. Καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἐπὶ τῆς γῆς, ἣ ἔχανε τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου, ὅτε ἐργᾷ τὴν γῆν, καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι, στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Κύριον· Μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με, καὶ εἰ ἐκβάλῃς με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι, καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔσται, πᾶς ὁ εὑρίσκων με, ἀποκτενεῖ με. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός· οὐχ οὕτω, πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάϊν, ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. Καὶ ἔθετο Κύριος ὁ Θεὸς σημεῖον τῷ Κάϊν, τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν, πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου)

8.Καί εἶπε ὁ Κάιν πρός τόν Ἄβελ τόν ἀδελφό του: «Πᾶμε στήν πεδιάδα». Καί ἐνῶ ἦταν στήν πεδιάδα, ἐπετέθηκε ὁ Κάιν κατά τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ Ἄβελ καί τόν ἐφόνευσε.

9.Καί εἶπε ὁ Κύριος ὁ Θεός στόν Κάιν: «Ποῦ εἶναι ὁ Ἄβελ ὁ ἀδελφός σου;». Καί αὐτός ἀπάντησε: «Δέν γνωρίζω∙ μήπως ἐγώ εἶμαι φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου;». 

10.Τότε ὁ Κύριος τοῦ εἶπε: «Τί ἔκανες; Ἡ φωνή τοῦ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου κράζει σ΄ Ἐμένα ἀπό τήν γῆ».

11.Καί τώρα θά εἶσαι καταραμένος ἀπό τήν γῆ, πού ἄνοιξε τό στόμα της, γιά νά δεχθεῖ τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀπό τό χέρι σου.

12.Ὅταν ἐργάζεσαι τήν γῆ, δέν θά σοῦ δίνει πλέον τόν καρπό της∙ στενάζοντας καί τρέμοντας θά ζεῖς στήν γῆ».

13.Καί ὁ Κάιν εἶπε στόν Κύριο τόν Θεό: «Ἡ ἁμαρτία μου εἶναι πολύ μεγάλη, ὥστε νά μή μπορεῖ νά συγχωρεθεῖ∙

14.ἄν μέ διώξεις σήμερα ἀπό ἐδῶ καί ἀπομακρυνθῶ ἀπό Ἐσένα, θά ζῶ στενάζοντας καί τρέμοντας ∙ καί ὅποιος μέ συναντήσει θά μέ σκοτώσει».

15.«Δέν θά γίνει ἔτσι», εἶπε σ΄ αὐτόν ὁ Κύριος ὁ Θεός∙ «ὅποιος φονεύσει τόν Κάιν, θά τιμωρηθεῖ ἑπταπλάσια». Καί ἔβαλε Κύριος ὁ Θεός σημεῖο στόν Κάιν, γιά νά μήν τόν φονεύσει ὅποιος τόν συναντήσει. 

 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. Ε', 1-15)

Υἱέ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς, ἵνα φυλάξης ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι. Μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης, ἣ πρός καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα, ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις, καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου· τῆς γὰρ ἀφροσύνης πόδες κατάγουσι τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾍδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται. Ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς, καὶ οὐκ εὔγνωστοι. Νὺν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου, καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους. Μακρὰν ποίησον ἀπ' αὐτῆς σὴν ὁδόν, μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς, ἵνα μῄ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου, καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν, ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίους εἰσέλθωσι, καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ' ἐσχάτων σου, ἡνίκα ἂν κατατριβῶσι σάρκες σώματός σου, καὶ ἐρεῖς· Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγχους δικαίων ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου. Οὐκ ἤκουον φωνῆς παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με, οὐδὲ παρέβαλον τὸ οὖς μου, παρ' ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς. Υἱέ, πίνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων, καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Ἰωάννου Κολιτσάρα)

1. Παιδί μου, δῶσε προσοχήν εἰς τάς ἴδικάς μου σοφάς συμβουλάς. Κλίνε καί τέντωσε τό αὐτί σου εἰς τά λόγιά μου,

2. διά νά πάρης ἔτσι καί διατηρήσης ὀρθήν καί ὠφέλιμον γνῶσιν. Ἡ ὀρθή καί ὠφέλιμος αὐτή γνῶσις, πού ἐξέρχεται ἀπό τά χείλη μου, σοῦ δίδει τήν ἐντολήν·

3. Μή δίδης προσοχήν εἰς φαύλην καί ἀνήθικον γυναίκα, διότι ἀπό τά δόλια χείλη τῆς πόρνης γυναικός στάζει μέλι, τό ὁποῖον πρός στιγμήν μόνον γλυκαίνει τόν φάρυγγά σου·

4. ἔπειτα ὅμως θά εὕρης αὐτό πικρότερον ἀπό τήν χολήν καί ἀκονισμένον περισσότερον ἀπό δίκοπον μαχαίρι, ὥστε νά σφάζη τούς ἀσυνέτους.

5. Διότι τά πόδια τῶν ἀφρόνων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι συγχρωτίζονται μέ τήν γυναίκα αὐτήν, τούς ὁδηγοῦν στόν θάνατον καί στόν ἄδην. Τά βήματα των δέν εἶναι ἀσφαλῆ, ἀλλά διαρκῶς γλυστροῦν στόν κατήφορον τοῦ κακοῦ.

6. Διότι ἡ ἀφροσύνη δέν ἀκολουθεῖ καί δέν ὁδηγεῖ εἰς δρόμους ζωῆς καί σωτηρίας. Τά δέ μονοπάτια της εἶναι εἰς ἐσφαλμένας κατευθύνσεις, δυσδιάκριτα δέ ἀπό ἐκείνους, πού τά ἀκολουθοῦν.

7. Σύ, λοιπόν, παιδί μου, ἄκουσε τώρα τάς συμβουλάς μου· μή θεωρήσης καί μή καταφρονήσης ὡς ἀναξίους προσοχῆς καί σημασίας τούς λόγους μου.

8. Ἀπομάκρυνε ἀπό τήν πονηράν αὐτήν γυναίκα τήν πορείαν σου. Μή πλησίασης ποτέ εἰς τάς θύρας τοῦ οἴκου της,  

9. διά νά μή παραδώσης τήν ζωήν σου εἰς ξένους καί τήν περιουσίαν σου εἰς τά χέρια ἀσπλάγχνων.

10. Διά νά μή πλουτήσουν καί χορτάσουν ξένοι ἀπό τήν ἰδικήν σου δύναμιν καί νά μή περιέλθουν οἱ καρποί τῶν κόπων σου εἰς οἶκον ξένων ἀνθρώπων.

11. Καί διά νά μή μεταμεληθῆς ἀνωφελῶς στό τέλος τῆς ζωῆς σου, ὅταν πλέον θά ἔχουν κατατριβῆ καί φθαρῆ αἵ σάρκες τοῦ σώματός σου ἀπό τήν παραστρατημένην ζωήν.

12. Καί θά εὑρεθῆς τότε εἰς τήν ἀνάγκην νά εἴπης· “πώς ἐμίσησα τήν παιδαγωγίαν τοῦ Κυρίου καί ἡ καρδία μου παρεξέκλινεν ἀπό τούς δικαίους καί σωτηρίους ἐλέγχους;

13. Δέν ἤκουα καί δέν ὑπήκουα εἰς τήν φωνήν τοῦ παιδαγωγοῦ μου καί τοῦ διδασκάλου μου. Δέν ἔκλινα καί δέν ἐπλησίαζα τό αὐτί μου εἰς τάς συμβουλάς του.

14. Ὀλίγον ἔλλειψε νά φθάσω εἰς τήν πληρότητα ὅλων τῶν κακῶν, νά ἐκτεθῶ εἰς τήν ἀποδοκιμασίαν ἐνώπιον συναθροίσεως πολλοῦ λαοῦ, ἐν μέσω συναγωγῆς ἀνθρώπων”!

15. Παιδί μου, πίνε νερό ἀπό τά ἰδικά σου δοχεῖα καί ἀπό τό νερό, πού βγαίνει ἀπό τό ἰδικόν σου φρέαρ. Ζῆσε τήν ζωήν σου μέ σωφροσύνην μέ τήν νόμιμον σύζυγόν σου.

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεία Λειτουργία μέ τούς κατασκηνωτές

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/07/2019]

Οἱ κατασκηνώσεις τῃς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/07/2019]

Τά ελευθέρια τῆς Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [24/06/2019]

ΧΡΥΣΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΙΕΡΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΚΜΑΝΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [20/06/2019]

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/06/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

20.07.2019 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα    5:10-20 Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

20.07.2019 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν δ΄ 22 - 30 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι ἐπὶ τοῖς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ)

  Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Τίτ. γ’ 8-15)     Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὑπογραμμίζει ὅτι ἐπιβεβλημένο καθῆκον ὅλων τῶν πιστῶν εἶναι ὄχι ἁπλῶς νά ἐργάζονται τά καλά ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

20.07.2019

20 Ἰουλίου

1054   Ὁριστικοποιεῖται τό Σχίσμα μεταξύ της ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications