Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

12/02/2019

12.02.2019 ΤΡΙΤΗ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΙΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον

ιβ΄ 18 - 27

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· 19 Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. 21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανε καὶ οὐδὲ αὐτὸς οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως. 22 καὶ ἔλαβον αὐτήν οἱ ἑπτὰ, καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνὴ. 23 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 24 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ; 25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; 27 οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

18 Ἦλθαν κατόπιν σ’ αὐτόν οἱ Σαδδουκαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν. Καί τόν ρώτησαν:

19 Διδάσκαλε, ὁ Μωυσῆς μᾶς ἔδωσε στό νόμο τήν ἑξῆς γραπτή ἐντολή: Ἄν ὁ ἀδελφός κάποιου πεθάνει κι ἀφήσει γυναίκα χήρα χωρίς ὅμως ν’ ἀφήσει παιδιά, πρέπει νά πάρει ὁ ἀδελφός του τή γυναίκα του καί νά δημιουργήσει ἀπόγονο γιά τόν ἄτεκνο ἀδελφό του πού πέθανε.

20 Ἦταν λοιπόν ἑπτά ἀδελφοί. Καί ὁ πρῶτος νυμφεύθηκε κάποια γυναίκα, κι ὅταν πέθανε, δέν ἄφησε ἀπόγονο.

21 Κι ὁ δεύτερος ἀδελφός τή νυμφεύθηκε καί πέθανε. Κι οὔτε αὐτός ἄφησε ἀπόγονο. Κι ὁ τρίτος τό ἴδιο. 

22 Καί τήν νυμφεύθηκαν καί οἱ ἑπτά ἀδελφοί καί δέν ἄφησαν ἀπόγονο. Τελευταία ἀπ’ ὅλους πέθανε καί ἡ γυναίκα.

23 Στήν ἀνάσταση λοιπόν, ὅταν θά ἀναστηθοῦν αὐτοί ὅλοι, σέ ποιόν ἀπ’ ὅλους αὐτούς θά ἀνήκει ὡς σύζυγος ἡ γυναίκα αὐτή; Διότι καί οἱ ἑπτά τήν πῆραν γιά σύζυγο.

24 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε: Ἀκριβῶς γι’ αὐτό δέν βρίσκεστε σέ πλάνη; Δέν ξέρετε δηλαδή τίς Γραφές, οἱ ὁποῖες δέν διδάσκουν ὑλιστική καί παχυλή ἀντίληψη γιά τήν ἀνάσταση, ὅπως τήν φαντάζεσθε ἐσεῖς· ἀλλά οὔτε καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ ἀντιλαμβάνεσθε, γιά τήν ὁποία τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο ἤ δύσκολο. Καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς βρίσκεστε σέ πλάνη.

25 Κι ἀγνοεῖτε τίς Γραφές καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, διότι δέν ξέρετε ὅτι ὅταν ἀναστηθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπ’ τούς νεκρούς, οὔτε οἱ ἄνδρες θά νυμφεύονται οὔτε οἱ γυναῖκες θά παντρεύονται, ἀλλά θά εἶναι ὅλοι σάν τούς ἀγγέλους πού ζοῦν στούς οὐρανούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε πολλαπλασιάζονται οὔτε ἔχουν ἐπιθυμίες γάμου.

26 Ἐξάλλου γιά τό ὅτι πρόκειται πράγματι νά ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί, δέν διαβάσατε στό βιβλίο τοῦ Μωυσῆ, ἐκεῖ πού γίνεται λόγος γιά τή βάτο, πῶς τοῦ εἶπε ὁ Θεός αὐτά τά λόγια: Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός τοῦ Ἀβραάμ καί ὁ Θεός τοῦ Ἰσαάκ καί ὁ Θεός τοῦ Ἰακώβ;

27 Ὁ Θεός δέν εἶναι Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζωντανῶν. Γιά νά λέει λοιπόν τά λόγια αὐτά ὁ Θεός γιά τούς τρεῖς πατριάρχες, σημαίνει ὅτι ἐνῶ αὐτοί εἶχαν πεθάνει πρίν ἀπό πολύ καιρό, ἦταν καί εἶναι ζωντανοί. Ἐσεῖς λοιπόν βρίσκεστε σέ μεγάλη πλάνη. 

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεκαπενταύγουστος στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/08/2019]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [23/07/2019]

Θεία Λειτουργία μέ τούς κατασκηνωτές

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/07/2019]

Οἱ κατασκηνώσεις τῃς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/07/2019]

Τά ελευθέρια τῆς Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [24/06/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:4-12 Ἀδελφοί, ἐὰν ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται οὕς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κα΄ 28 - 32 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος τις εἶχε τέκνα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)   Κάθε πιστός, μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα, ἀποτελεῖ μία πνευματική οἰκοδομή τοῦ Θεοῦ. Ἕνα οἰκοδόμημα στό ὁποῖο ὁ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.08.2019

21 Αυγούστου

 705            Εκθρόνιση του Αυτοκράτορος Τιβερίου Β' από ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications