Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

11/02/2019

11.02.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΓ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΓ΄, ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Καθολικῆς Α΄Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα   2:21-25, 3:1-9

Ἀγαπητοί, Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως· ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. Ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν Ποιμένα καὶ Ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν, ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. Οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ ᾽Αβραάμ, Κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα· ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐκκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας· τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

21 Γι’ αὐτό ἄλλωστε σᾶς κάλεσε ὁ Θεός, γιά νά κάνετε τό καλό καί νά εὐεργετεῖτε, κι ὅταν ἀκόμη παραγνωρίζεστε καί ὑποφέρετε ἄδικα. Διότι κι ὁ Χριστός ἔπαθε γιά χάρη σας, χωρίς νά φταίξει σέ τίποτε, κι ἄφησε σέ σᾶς παράδειγμα τέλειο πρός μίμηση, γιά νά ἀκολουθήσετε ἀκριβῶς πάνω στά ἴχνη του.

22 Αὐτός δέν ἔκανε ποτέ καμία ἁμαρτία, οὔτε βρέθηκε δόλος ἤ ψέμα στό στόμα του.

23 Αὐτός, ἐνῶ τόν χλεύαζαν καί τόν ἔβριζαν, δέν ἀνταπέδιδε τίς βρισιές τους. Ἐνῶ ὑπέφερε ἄδικα, δέν φοβέριζε μέ ἐκδικητικές ἀπειλές ἐκείνους πού τόν ἀδικοῦσαν, ἀλλά ἀνέθετε τόν ἑαυτό του στό Θεό Πατέρα, πού πάντοτε κάνει δίκαιη κρίση.

24 Αὐτός βάστασε ὁ ἴδιος ἐπάνω του τίς ἁμαρτίες μας καί πρόσφερε μέ τό σῶμα του θυσία γι’ αὐτές στό σταυρό. Καί πρόσφερε τή θυσία του αὐτή, προκειμένου ἐμεῖς νά ἀπελευθερωθοῦμε καί νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τίς ἁμαρτίες καί νά ζήσουμε στό ἑξῆς γιά τή δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή. Μέ τίς πληγές του γιατρευτήκατε.

25 Διότι κάποτε ἤσασταν ἄρρωστοι πνευματικά. Ἤσασταν σάν πρόβατα πού πλανῶνταν. Ἀλλά τώρα γυρίσατε πίσω στόν ποιμένα καί ἄγρυπνο φρουρό τῶν ψυχῶν σας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Ἀς ἔλθω τώρα καί στά οἰκογενειακά σας καθήκοντα. Παρόμοια οἱ γυναῖκες νά ὑποτάσσεσθε στούς συζύγους σας, ὥστε κι ἄν μερικοί ἀπ’ αὐτούς δέν πιστεύουν στό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, νά τούς κερδίσετε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ χωρίς διδασκαλίες καί κηρύγματα, ἀλλά μόνο μέ τήν ἐνάρετη συμπεριφορά πού θά τούς δείχνετε.

2 Ὅταν δηλαδή οἱ ἄνδρες σας ἀντιληφθοῦν καλά στίς διάφορες περιστάσεις τήν ἁγνή καί ἁγία συμπεριφορά σας ἡ ὁποία θά ἐμπνέεται ἀπό τό φόβο τοῦ Θεοῦ, θά κερδηθοῦν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

3 Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες σύζυγοι νά στολίζεστε ὄχι μέ ἐξωτερικά στολίδια: Μήν πλέκετε δηλαδή περίτεχνα τά μαλλιά σας, οὔτε νά φορᾶτε χρυσά κοσμήματα ἤ νά ντύνεστε μέ πολυτελή ροῦχα.

4 Ἀντιθέτως νά ἔχετε ἐσωτερικά στολίδια. Νά ἔχετε δηλαδή ὡς στόλισμα τόν κρυφό καί ἀφανή στά σωματικά μάτια ἐσωτερικό ἄνθρωπο τῆς καρδιᾶς, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς κόσμημα καί ἄφθαρτο στολισμό τό πράο καί ὑπομονετικό καί ἥσυχο πνεῦμα. Αὐτό τό πνεῦμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔχει μεγάλη ἀξία καί εἶναι πολυτελές.

5 Αὐτόν τόν πνευματικό στολισμό νά ἔχετε καί νά ἐπιδιώκετε οἱ χριστιανές σύζυγοι. Διότι ἔτσι κάποτε, στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί οἱ ἅγιες γυναῖκες πού στήριζαν τίς ἐλπίδες τους στό Θεό καί τίς ὑποσχέσεις του στόλιζαν τόν ἑαυτό τους μέ τήν ὑπακοή πού ἔδειχναν στούς ἄνδρες τους.

6 Ὅπως ἡ Σάρρα ἔδειξε ὑπακοή στόν Ἀβραάμ καί τόν ὀνόμαζε ἀπό σεβασμό κύριό της. Αὐτῆς τῆς Σάρρας γίνατε πνευματικά παιδιά μέ τό νά κάνετε ἀγαθοεργίες καί νά διώχνετε ἀπό τίς καρδιές σας κάθε φόβο καί ἀνησυχία γιά τήν ὑγεία καί τή ζωή τοῦ συζύγου σας καί τῶν παιδιῶν σας, καί γενικῶς μέ τό νά ἀναθέτετε μέ ἐμπιστοσύνη κάθε θέμα τῆς οἰκογενείας σας στή θεία πρόνοια.

7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως νά συγκατοικεῖτε καί νά συζεῖτε μέ τίς γυναῖκες σας μέ σωφροσύνη καί σύνεση. Ἡ φρόνηση καί ἡ σύνεση αὐτή ἀπαιτεῖ νά τιμᾶτε τίς συζύγους σας ἀποφεύγοντας κάθε βιαιότητα καί δείχνοντας ἀνεκτικότητα. Καί μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι σκεῦος ἀσθενέστερο καί πολύ εὔκολα πληγώνεται, δειλιάζει καί ἀπελπίζεται. Νά φέρεσθε ἔτσι, διότι οἱ γυναῖκες σας εἶναι καί συγκληρονόμοι τῆς αἰώνιας ζωῆς πού χαρίζει ὁ Θεός· ἀλλά κι ἐπειδή πρέπει νά προλαβαίνετε κάθε ψυχρότητα μεταξύ σας, γιά νά μήν παρεμποδίζονται οἱ κοινές προσευχές σας.

8 Τελικῶς λοιπόν σᾶς προτρέπω νά ἔχετε ὅλοι τά ἴδια φρονήματα πίστεως καί ἐλπίδος· νά συμπαθεῖτε τούς ἀδελφούς σας συμμετέχοντας στίς λύπες καί τίς χαρές τους· νά ἀγαπᾶτε ἀδελφικά ὅλους τούς γύρω σας Χριστιανούς· νά ἔχετε σπλαχνική καί τρυφερή καρδιά· νά εἶστε περιποιητικοί, καλοσυνάτοι καί εὐγενεῖς.

9 Νά μήν ἀνταποδίδετε τό κακό μέ τό κακό ἤ τό χλευασμό καί τήν εἰρωνεία μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἀντίθετα νά εὔχεσθε τό καλό στό Θεό γιά κείνους πού σᾶς ἀδικοῦν καί νά τούς σκορπίζετε εὐλογίες, γνωρίζοντας ὅτι γι’ αὐτό κληθήκατε ἀπό τόν Θεό, γιά νά κληρονομήσετε εὐλογία κι ὄχι κατάρα. Πῶς λοιπόν ἐσεῖς εἶναι δυνατόν νά καταριέστε τούς ἄλλους, ἀφοῦ ὁ Θεός δέν σᾶς καταριέται;

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεκαπενταύγουστος στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/08/2019]

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [30/07/2019]

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ι.Ν. ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [23/07/2019]

Θεία Λειτουργία μέ τούς κατασκηνωτές

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/07/2019]

Οἱ κατασκηνώσεις τῃς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [13/07/2019]

Τά ελευθέρια τῆς Δράμας 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/07/2019]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [24/06/2019]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   16:4-12 Ἀδελφοί, ἐὰν ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται οὕς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.08.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ Ι΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον κα΄ 28 - 32 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος τις εἶχε τέκνα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019 (Θ’ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Α’ Κορ. γ’ 9-17)   Κάθε πιστός, μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα, ἀποτελεῖ μία πνευματική οἰκοδομή τοῦ Θεοῦ. Ἕνα οἰκοδόμημα στό ὁποῖο ὁ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.08.2019

21 Αυγούστου

 705            Εκθρόνιση του Αυτοκράτορος Τιβερίου Β' από ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications