Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

12/07/2018

12.07.2018 ΠΕΜΠΤΗ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   7:24-35

Ἀδελφοί, ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ Θεῷ. Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι. Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. Δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα. Ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπὸν ἐστίν· ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν, καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ· ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί, Μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ ἡ καὶ ἡ παρθένος ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ  σώματι καὶ  πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

24 Ὁ καθένας σέ ὅποια κατάσταση κλήθηκε, σ’ αὐτήν ἄς μένει, ἀδελφοί, ἐπιδιώκοντας πάντοτε νά εἶναι κοντά στό Θεό καί νά εὐαρεστεῖ σ’ αὐτόν.

25 Ὅσο τώρα γιά τά ἀνύπαντρα κορίτσια δέν ἔχω ἐντολή ρητή τοῦ Κυρίου· δίνω ὅμως γνώμη σάν ἄνθρωπος πού ἔχω ἐλεηθεῖ ἀπό τόν Κύριο, προκειμένου νά εἶμαι δάσκαλός σας καί σύμβουλος ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης σας.

26 Νομίζω λοιπόν ὅτι ἐξαιτίας τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς αὐτῆς, αὐτό εἶναι καλό· εἶναι δηλαδή καλό στόν ἄνθρωπο, εἴτε ἄνδρας εἶναι εἴτε γυναίκα, νά μένει ἔτσι, δηλαδή ἄγαμος καί παρθένος.

27 Εἶσαι δεσμευμένος μέ γυναίκα ἀπό γάμο; Μή ζητᾶς νά λυθεῖς ἀπό τόν δεσμό πού ἔχεις μαζί της. Εἶσαι λυμένος καί ἐλεύθερος ἀπό γυναίκα; Μή ζητᾶς γυναίκα.

28 Κι ἄν ὅμως ἔλθεις σέ γάμο, δέν ἁμάρτησες. Κι ἄν ἡ ἄγαμη κόρη ἔλθει σέ γάμο, δέν ἁμάρτησε. Θά ἔχουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θλίψη καί φροντίδες κι ἄλλες δοκιμασίες στή ζωή τους. Κι ἐγώ σᾶς λυπᾶμαι σάν πατέρας καί θέλω νά προλάβω τίς δοκιμασίες σας αὐτές.

29 Θέλω λοιπόν, ἀδελφοί, νά προσέξετε ἰδιαιτέρως αὐτό πού θά σᾶς πῶ: ὅτι δηλαδή ὁ καιρός τῆς ζωῆς αὐτῆς εἶναι πολύ μικρός καί λιγοστός, ὥστε κι ἐκεῖνοι πού ἔχουν γυναῖκες νά εἶναι σάν νά μήν ἔχουν, καί συνεπῶς νά μήν εἶναι προσηλωμένοι καί προσκολλημένοι σ’ αὐτές.

30 Κι ἐκεῖνοι πού κλαῖνε, νά περνοῦν τίς ἡμέρες τους σάν νά μήν τούς ἔχει συμβεῖ κάτι θλιβερό· κι ἐκεῖνοι πού χαίρονται, σάν νά μήν ἔχουν λόγο νά χαίρονται, ἀλλά νά θεωροῦν τίς ἀφορμές καί τῆς λύπης καί τῆς χαρᾶς ὡς προσωρινές καί περαστικές. Κι ἐκεῖνοι πού ἀγοράζουν, νά μήν ἀπορροφῶνται ἀπό ἐκεῖνα πού ἀγόρασαν, σάν νά πρόκειται νά τά κατέχουν γιά πάντα, ἀλλά νά σκέπτονται καί νά τά ἀντιμετωπίζουν σάν νά μήν τά ἔχουν στήν πλήρη καί τέλεια κατοχή τους.

31 Κι ἐκεῖνοι πού μεταχειρίζονται τά ἐγκόσμια ἀγαθά καί βρίσκονται σέ ὁποιαδήποτε σχέση μέ τόν κόσμο, νά ἀποφεύγουν κάθε ἄμετρη ἀπόλαυση καί κατάχρησή τους, καί μόνο στά ἀναγκαῖα νά ἀρκοῦνται. Διότι ἡ ἐξωτερική μορφή τοῦ κόσμου αὐτοῦ περνᾶ καί χάνεται σάν σκιά.

32 Θέλω λοιπόν νά εἶστε ἐλεύθεροι ἀπό φροντίδες πού ζαλίζουν καί σᾶς ρίχνουν σέ μεγάλη ἀνησυχία. Ὁ ἄγαμος στρέφει ὁλόκληρη τήν προσοχή καί τή φροντίδα του σ’ ὅσα παραγγέλλει ὁ Κύριος· φροντίζει πολύ πῶς νά ἀρέσει στόν Κύριο.

33 Ἐκεῖνος ὅμως πού ἔχει παντρευτεῖ, φροντίζει μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τά κοσμικά πράγματα, πῶς θά ἀρέσει στή γυναίκα του.

34 Ἡ ἔγγαμη γυναίκα καί ἡ ἄγαμη παρθένος διαφέρουν ὡς πρός τίς φροντίδες καί τά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ ἄγαμη μέ ὅλη τή φροντίδα της ἐπιμελεῖται ἐκεῖνα πού ἀρέσουν στόν Κύριο καί προσπαθεῖ νά εἶναι ἁγία, ἀφοσιωμένη στό Θεό καί στό σῶμα καί στήν ψυχή. Ἐκείνη ὅμως πού παντρεύτηκε, φροντίζει πολύ γιά τά κοσμικά πράγματα, πῶς θά ἀρέσει στόν ἄνδρα της.

35 Λέω λοιπόν αὐτά σχετικά μέ τήν ἀγαμία, μόνο καί μόνο γιά τό συμφέρον σας. Ὄχι γιά νά σᾶς βάλω θηλιά στό λαιμό καί νά σᾶς ἐξαναγκάσω νά μείνετε ἄγαμοι, ἀλλά γιά νά ἐξασφαλίσω μιά συμπεριφορά σεμνή καί μιά θέση τιμημένη κοντά στόν Κύριο, χωρίς περισπασμούς καί βασανιστικές φροντίδες.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 2018

Φωτογραφικό Υλικό [06/12/2018]

Ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πολιούχου Δράμας 2018.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [04/12/2018]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [28/11/2018]

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2019 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [19/11/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018(Ι’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ιγ’ 10-17)

Ὁ Κύριος κάποιο Σάββατο δίδασκε στή Συναγωγή. Ἐκεῖ ἀνάμεσα στό πλῆθος ἦταν καί μιά γυναίκα ἡ ὁποία ἀπό φθόνο τοῦ Σατανᾶ ἐπί δεκαοκτώ χρόνια εἶχε τελείως κυρτωμένο τό σῶμα της, ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications