Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

16/05/2018

16.05.2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   18:22-28

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κατελθὼν ὁ Παῦλος εἰς Καισάρειαν, ἀναβάς, καὶ ἀσπασάμενος τὴν Ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν· καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ῎Εφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου· οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. Ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ. Βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος· εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

22 Ἀποβιβάστηκε στό λιμάνι τῆς Καισάρειας, κι ἀπό ἐκεῖ ἀνέβηκε στά Ἱεροσόλυμα γιά νά χαιρετήσει τή σύναξη τῶν πιστῶν. Κατόπιν κατέβηκε στήν Ἀντιόχεια. Ἔτσι τελείωσε ἡ δεύτερη ἀποστολική του πορεία.

23 Ἀφοῦ ἔμεινε κάμποσο καιρό ἐκεῖ, ἔφυγε καί ξεκίνησε τήν τρίτη ἀποστολική του πορεία. Ἄρχισε νά περιοδεύει μέ τή σειρά τή Γαλατική χώρα καί τή Φρυγία, στηρίζοντας στήν πίστη ὅλους τούς μαθητές.

24 Στό μεταξύ ἦλθε στήν Ἔφεσο κάποιος Ἰουδαῖος πού λεγόταν Ἀπολλώς καί καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶχε εὐγλωττία, γνώριζε πολύ καλά τήν Ἁγία Γραφή καί εἶχε μεγάλη ἱκανότητα νά τήν ἑρμηνεύει.

25 Εἶχε κατηχηθεῖ σχετικά μέ τή συμπεριφορά καί τό δρόμο πού πρέπει κανείς νά ἀκολουθεῖ γιά νά εὐαρεστήσει στόν Κύριο. Κι ἐπειδή ἡ ψυχή του ἐμπνεόταν ἀπό ἅγιο ἐνθουσιασμό καί εἶχε μεγάλο πνευματικό ζῆλο καί θερμά συναισθήματα καί διαθέσεις, μιλοῦσε ἰδιαιτέρως καί δίδασκε δημόσια τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ μέ σχετική ἀκρίβεια, ἄν καί γνώριζε μόνο τό βάπτισμα καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννη.

26 Ἄρχισε λοιπόν νά κηρύττει μέ παρρησία καί θάρρος στή συναγωγή. Ὅταν τόν ἄκουσαν ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα, τόν πῆραν κοντά τους μέ μεγάλη οἰκειότητα καί τοῦ ἐξέθεσαν μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τό δρόμο τῆς ἀλήθειας καί σωτηρίας, τόν ὁποῖο ἀποκάλυψε ὁ Θεός.

27 Ὅταν μετά ἀπό καιρό ὁ Ἀπολλώς ἀποφάσισε νά περάσει ἀπό τήν Ἔφεσο στήν Ἀχαΐα, οἱ ἀδελφοί τόν προέτρεψαν καί τόν ἐνθάρρυναν νά πραγματοποιήσει τό ταξίδι αὐτό. Ἔγραψαν μάλιστα καί μία συστατική ἐπιστολή πρός τούς μαθητές, γιά νά τόν δεχθοῦν μέ μεγάλη ἐμπιστοσύνη. Καί πραγματικά αὐτός πῆγε στήν Κόρινθο καί ὠφέλησε πολύ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ εἶχαν πιστέψει.

28 Διότι ἀνασκεύαζε μέ δύναμη καί ἀποστόμωνε δημόσια τούς Ἰουδαίους, ἀποδεικνύοντας μέσα ἀπό τίς Γραφές καί ἀπό τήν ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη Ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Βαλαβάνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/10/2018]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΠΟΥΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2018]

Ἡ ἐπέτειος τῆς σφαγῆς τοῦ Δραμινοῦ λαοῦ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/10/2018]

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [24/09/2018]

Παρουσίαση Τόμου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/09/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

22.10.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΒ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   2:13-20 Ἀδελφοί, Χριστὸς ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

22.10.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ι΄ 22 - 24 Εἶπεν ὁ Κύριος· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου 2018 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27-39)

Ὁ δαιμονισμένος τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἦταν πραγματικά ἀξιολύπητος. Εἶχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια, στρατό ὁλόκληρο, καί τριγυρνοῦσε χωρίς σπίτι καί ροῦχα στά μνημεῖα τῆς πόλης. Συχνά ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

22.10.2018

22 Οκτωβρίου

333 πΧ        Ο Μέγας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications