Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

16/05/2018

16.05.2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   18:22-28

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κατελθὼν ὁ Παῦλος εἰς Καισάρειαν, ἀναβάς, καὶ ἀσπασάμενος τὴν Ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν· καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ῎Εφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου· οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. Ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ. Βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος· εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

22 Ἀποβιβάστηκε στό λιμάνι τῆς Καισάρειας, κι ἀπό ἐκεῖ ἀνέβηκε στά Ἱεροσόλυμα γιά νά χαιρετήσει τή σύναξη τῶν πιστῶν. Κατόπιν κατέβηκε στήν Ἀντιόχεια. Ἔτσι τελείωσε ἡ δεύτερη ἀποστολική του πορεία.

23 Ἀφοῦ ἔμεινε κάμποσο καιρό ἐκεῖ, ἔφυγε καί ξεκίνησε τήν τρίτη ἀποστολική του πορεία. Ἄρχισε νά περιοδεύει μέ τή σειρά τή Γαλατική χώρα καί τή Φρυγία, στηρίζοντας στήν πίστη ὅλους τούς μαθητές.

24 Στό μεταξύ ἦλθε στήν Ἔφεσο κάποιος Ἰουδαῖος πού λεγόταν Ἀπολλώς καί καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶχε εὐγλωττία, γνώριζε πολύ καλά τήν Ἁγία Γραφή καί εἶχε μεγάλη ἱκανότητα νά τήν ἑρμηνεύει.

25 Εἶχε κατηχηθεῖ σχετικά μέ τή συμπεριφορά καί τό δρόμο πού πρέπει κανείς νά ἀκολουθεῖ γιά νά εὐαρεστήσει στόν Κύριο. Κι ἐπειδή ἡ ψυχή του ἐμπνεόταν ἀπό ἅγιο ἐνθουσιασμό καί εἶχε μεγάλο πνευματικό ζῆλο καί θερμά συναισθήματα καί διαθέσεις, μιλοῦσε ἰδιαιτέρως καί δίδασκε δημόσια τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ μέ σχετική ἀκρίβεια, ἄν καί γνώριζε μόνο τό βάπτισμα καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννη.

26 Ἄρχισε λοιπόν νά κηρύττει μέ παρρησία καί θάρρος στή συναγωγή. Ὅταν τόν ἄκουσαν ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα, τόν πῆραν κοντά τους μέ μεγάλη οἰκειότητα καί τοῦ ἐξέθεσαν μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τό δρόμο τῆς ἀλήθειας καί σωτηρίας, τόν ὁποῖο ἀποκάλυψε ὁ Θεός.

27 Ὅταν μετά ἀπό καιρό ὁ Ἀπολλώς ἀποφάσισε νά περάσει ἀπό τήν Ἔφεσο στήν Ἀχαΐα, οἱ ἀδελφοί τόν προέτρεψαν καί τόν ἐνθάρρυναν νά πραγματοποιήσει τό ταξίδι αὐτό. Ἔγραψαν μάλιστα καί μία συστατική ἐπιστολή πρός τούς μαθητές, γιά νά τόν δεχθοῦν μέ μεγάλη ἐμπιστοσύνη. Καί πραγματικά αὐτός πῆγε στήν Κόρινθο καί ὠφέλησε πολύ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ εἶχαν πιστέψει.

28 Διότι ἀνασκεύαζε μέ δύναμη καί ἀποστόμωνε δημόσια τούς Ἰουδαίους, ἀποδεικνύοντας μέσα ἀπό τίς Γραφές καί ἀπό τήν ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ "ΚΙΒΩΤΟΥ" 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [15/01/2019]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΜΑ - 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2019]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/01/2019]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2019]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019»

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/12/2018]

Χριστούγεννα 2018

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/12/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   2:11-16 Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθεν Πέτρος εἰς ᾽Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ε΄ 24 - 34 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 30Δεκεμβρίου 2018 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ) (Ματθ. β’ 13-23)

Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ὅλες ἐκεῖνες τίς συγκλονιστικές στιγμές τοῦ διωγμοῦ τοῦ νεογέννητου θείου Βρέφους ἀπό τόν Ἡρώδη. Στιγμές πού ὁ ἀρχέκακος καί ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.01.2019

21 Ιανουαρίου

1830          Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications