Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

16/04/2018

16.04.2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα   3:19-26

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, εἶπε Πέτρος πρὸς τὸν λαὸν· Μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αἰῶνος. Μωῡσῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. Ἔσται δὲ πᾶσα ψυχή, ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ Προφήτου ἐκείνου, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. Καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. Ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ· καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς· ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

19 Μή νομίσετε ὅμως ὅτι, ἐπειδή μέ τήν πράξη σας αὐτή ἐκπληρώθηκαν οἱ προφητεῖες, εἶστε ἀνένοχοι καί ἀνεύθυνοι γι’ αὐτό πού κάνατε. Ἡ ἐνοχή σας εἶναι μεγάλη. Μετανοῆστε λοιπόν, καί γυρίστε πίσω κοντά στό Θεό ἔχοντας στό ἑξῆς ζωή ἐνάρετη, καί ἐγκολπωθεῖτε μέ πίστη τόν Ἰησοῦ, γιά νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἁμαρτίες σας.

20 Μετανοῆστε καί ἐπιστρέψτε, γιά νά ρίξει ἐπάνω σας ὁ Κύριος τό σπλαχνικό του βλέμμα καί γιά νά σᾶς ἔλθουν ἀπό τό πρόσωπό του καιροί ἀναψυχῆς ἀπό τίς θλιβερές περιπέτειές σας, καθώς θά ἀπολαμβάνετε τίς εὐλογίες τῆς Νέας Διαθήκης· καί γιά νά σᾶς ἀποστείλει πάλι Σωτήρα καί Λυτρωτή τόν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος πρίν ἀπ’ ὅλους τούς αἰῶνες ἔχει προορισθεῖ νά εἶναι δικός σας Μεσσίας.

21 Μήν περιμένετε ὅμως τώρα νά τόν δεῖτε πάλι μέ τά σωματικά σας μάτια, ὅπως τόν βλέπατε πρωτύτερα. Διότι αὐτόν, τόν Μεσσία Χριστό, δέν πρόκειται νά τόν δεχθεῖ ὡς κοσμικό βασιλιά ἡ γῆ, ὅπως νομίζουν σύμφωνα μέ τίς ἐγκόσμιες ἀντιλήψεις τους οἱ ὁμοεθνεῖς μας, ἀλλά πρέπει σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες νά τόν ὑποδεχθεῖ ὁ οὐρανός. Θά μένει καί θά δοξάζεται ἐκεῖ, μέχρι νά ἔλθουν οἱ χρόνοι πού θά ἀνακαινισθοῦν καί θά ἀποκατασταθοῦν τά πάντα. Γιά τούς χρόνους αὐτούς καί τόν ἀνακαινισμό τῶν πάντων μίλησε ὁ Θεός μέ τό στόμα ὅλων τῶν ἁγίων του προφητῶν ἀπό πολύ παλιά.

22 Διότι ὁ Μωυσῆς εἶπε στούς προπάτορές μας: Θά σᾶς ἀναστήσει ὁ Κύριος καί Θεός σας ἀπό τούς ἀδελφούς καί ὁμοεθνεῖς σας ἕναν προφήτη σάν καί μένα, νομοθέτη δηλαδή καί μεσίτη, ὅπως εἶμαι ἐγώ. Σ’ αὐτόν ἔχετε καθῆκον νά ὑπακούσετε σέ ὅλα ὅσα θά σᾶς πεῖ.

23 Κι ὅποιος δέν ὑπακούσει στόν προφήτη ἐκεῖνον, αὐτός ὁπωσδήποτε θά ἐξαφανισθεῖ μέσα ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ.

24 Αὐτά εἶπε ὁ Μωυσῆς. Ἀλλά κι ὅλοι οἱ προφῆτες ἀπό τόν Σαμουήλ καί ἑξῆς, ὅσοι μίλησαν στούς πατέρες μας, προανήγγειλαν τίς ἡμέρες αὐτές τῆς εὐτυχισμένης βασιλείας τοῦ Μεσσία· τότε οἱ κακοί θά τιμωρηθοῦν ὁριστικά καί οἱ δίκαιοι θά ἀνταμειφθοῦν.

25 Ἐσεῖς εἶστε οἱ ἀπόγονοι καί κληρονόμοι τῶν προφητῶν, καί δικοί σας εἶναι οἱ προφῆτες, ὅπως καί ἡ Διαθήκη πού σύναψε ὁ Θεός μέ τούς προπάτορές μας, ὅταν εἶπε στόν Ἀβραάμ: Καί ἀπό τόν Μεσσία, ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἀπόγονός σου, θά λάβουν τίς εὐλογίες καί χάριτες τοῦ Θεοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς.

26 Ὁ Θεός, ἀφοῦ ἔδωσε ζωή στό δοῦλο του Ἰησοῦ καί μέ τήν ἐνανθρώπησή του τόν ἀνέδειξε τό εὐλογημένο σπέρμα καί ἀπόγονο τοῦ Ἀβραάμ, τόν ἔστειλε πρῶτα σέ σᾶς γιά νά σᾶς εὐλογεῖ, ἐφόσον κι ἐσεῖς καταβάλλετε κάθε προσπάθεια νά ἀπομακρυνθεῖ ὁ καθένας ἀπό τίς πονηρίες σας.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ "ΚΙΒΩΤΟΥ" 2019

Ενοριακές Εκδηλώσεις [15/01/2019]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΜΑ - 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/01/2019]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [03/01/2019]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2019

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/01/2019]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019»

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [31/12/2018]

Χριστούγεννα 2018

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [25/12/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   2:11-16 Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθεν Πέτρος εἰς ᾽Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.01.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΙΕ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ε΄ 24 - 34 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 30Δεκεμβρίου 2018 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ) (Ματθ. β’ 13-23)

Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ὅλες ἐκεῖνες τίς συγκλονιστικές στιγμές τοῦ διωγμοῦ τοῦ νεογέννητου θείου Βρέφους ἀπό τόν Ἡρώδη. Στιγμές πού ὁ ἀρχέκακος καί ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.01.2019

21 Ιανουαρίου

1830          Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications