Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

13/01/2018

13.01.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

δ΄ 1 - 11

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνήχθη ὁ ᾽Ιησοῦς εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,καὶ λέγει αὐτῷ·Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Ὕπαγε, ὀπἰσω μου, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπό ἐσωτερική παρακίνηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁδηγήθηκε στήν ἔρημο, γιά νά ἀντιμετωπίσει πειρασμούς τοῦ διαβόλου καί νά ἀγωνισθεῖ νικηφόρα ἐναντίον του.

2 Κι ἀφοῦ νήστεψε σαράντα ἡμέρες καί νύχτες συνεχῶς, χωρίς νά φάει τίποτε τήν περίοδο αὐτή, ὕστερα πείνασε.

3 Τότε λοιπόν τόν πλησίασε ὁ διάβολος, αὐτός πού ἔχει ὡς ἔργο του νά πειράζει καί νά σπρώχνει τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία, καί τοῦ εἶπε: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅπως μαρτύρησε ἡ φωνή πού ἀκούστηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό, δεῖξε το μέ θαῦμα. Πές οἱ πέτρες αὐτές νά γίνουν ἄρτοι.

4 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τοῦ ἀποκρίθηκε: Εἶναι γραμμένο στό Δευτερονόμιο ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν θά διατηρηθεῖ στή ζωή μόνο μέ τόν ἄρτο, ἀλλά μέ κάθε προσταγή πού θά ἐξέλθει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τό πεῖ ὁ Θεός, καί χωρίς τροφή ἀκόμη θά ζήσει ὁ ἄνθρωπος.

5 Τότε ὁ διάβολος τόν πῆρε καί τόν ὁδήγησε στήν ἁγία πόλη Ἱερουσαλήμ διασχίζοντας τόν ἀέρα· καί τόν ἔστησε ὄρθιο στό γεῖσο τῆς στέγης τοῦ ναοῦ, πού ἦταν τόσο ψηλά ὥστε νά ζαλίζεται κανείς ἀπό ἐκεῖ βλέποντας πρός τά κάτω,

6 καί τοῦ λέει: Ἐάν εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ, ρίξε τόν ἑαυτό σου κάτω, γιά νά ἀποδειχθεῖ φανερά σ’ ὅλους ἡ ἀγάπη καί ἡ προστασία τοῦ οὐράνιου Πατέρα σου. Διότι ἔχει γραφεῖ στούς Ψαλμούς ὅτι ὁ Θεός θά δώσει γιά σένα ἐντολή στούς ἀγγέλους του κι αὐτοί θά σέ σηκώσουν στά χέρια τους, γιά νά μή χτυπήσεις τό πόδι σου σέ πέτρα καί σοῦ συμβεῖ ἡ παραμικρή βλάβη.

7 Ὁ Ἰησοῦς τότε τοῦ εἶπε: Ναί· ἀλλά ἔχει γραφεῖ πάλι: Δέν θά ἐκθέσεις σέ κίνδυνο τόν ἑαυτό σου, γιά νά δοκιμάσεις καί νά βεβαιωθεῖς ἔμπρακτα ἐάν θά σέ προστατεύσει ὁ Κύριος καί Θεός σου.

8 Πάλι πῆρε ὁ διάβολος τόν Ἰησοῦ καί τόν μετέφερε σ’ ἕνα πολύ ψηλό βουνό, καί τοῦ ἔδειξε πανοραμικά ὅλα τά βασίλεια τοῦ τότε κόσμου, καί τά πλούτη καί τή μεγαλοπρέπεια τῶν πόλεών τους καί τό πλῆθος τῶν κατοίκων τους καί ὅλη τή δόξα τους. 

9 Καί τοῦ εἶπε: Ὡς ἄρχοντας καί κυρίαρχος τοῦ κόσμου αὐτοῦ θά σοῦ δώσω ὅλα αὐτά πού βλέπεις, ἐάν πέσεις στή γῆ καί μέ προσκυνήσεις, ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶμαι κύριός σου.

10 Τότε τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς: Φύγε ἀπό μπροστά μου, σατανά· διότι ἔχει γραφεῖ: Μόνο τόν Κύριο καί Θεό σου θά προσκυνήσεις, καί αὐτόν μόνο θά λατρεύσεις.

11 Τότε τόν ἄφησε ἀνενόχλητο ὁ διάβολος. Καί ἰδού, ἄγγελοι ἦλθαν κοντά στόν Ἰησοῦ καί τόν διακονοῦσαν προσφέροντας σ’ αὐτόν τίς ὑπηρεσίες τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μνήμη Ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Βαλαβάνη

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/10/2018]

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΠΟΥΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [11/10/2018]

Ἡ ἐπέτειος τῆς σφαγῆς τοῦ Δραμινοῦ λαοῦ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [01/10/2018]

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [24/09/2018]

Παρουσίαση Τόμου

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [21/09/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

23.10.2018 Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα  1:11-19   Ἀδελφοί, γνωρίζω  ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

23.10.2018 Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιγ΄ 54 - 58 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου 2018 (ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. η’ 27-39)

Ὁ δαιμονισμένος τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἦταν πραγματικά ἀξιολύπητος. Εἶχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια, στρατό ὁλόκληρο, καί τριγυρνοῦσε χωρίς σπίτι καί ροῦχα στά μνημεῖα τῆς πόλης. Συχνά ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

23.10.2018

23 Οκτωβρίου

1822:          Οι Έλληνες ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications