Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

18/07/2017

18.07.2017 ΤΡΙΤΗ Ζ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΡΙΤΗ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:20;7:1-12

Ἀδελφοί, δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. Τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. Ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. Θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ· εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι. Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι -ἦν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω -καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

20 Ναί· δέν ὁρίζετε τόν ἑαυτό σας. Διότι ἐξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό ἀτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀποφεύγετε λοιπόν κάθε αἰσχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σῶμα· καί ἀποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη καί ἐπιθυμία ἀπό τό πνεῦμα σας. Καί ἔτσι νά δοξάζετε τόν Θεό μέ τό σῶμα σας καί μέ τό πνεῦμα σας, τά ὁποῖα ἀνή­κουν στό Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Σχετικά τώρα μέ τά ζητήματα πού μοῦ γράψατε, σᾶς ἀπαντῶ τά ἑξῆς: Καλό εἶναι στόν ἄνθρωπο νά μήν ἀγγίζει καί νά μήν ἔχει σαρκικές σχέσεις μέ γυναίκα.

2 Γιά τόν κίνδυνο ὅμως τῆς παρεκτροπῆς στίς πορνεῖες, ἄς ἔχει κάθε ἄνδρας τή σύζυγό του, καί κάθε γυναίκα ἄς ἔχει τό δικό της ἄνδρα. 

3 Στή γυναίκα του ἄς ἀποδίδει ὁ ἄνδρας τήν εὔνοια καί τήν ἀγάπη πού τῆς χρωστᾶ. Παρόμοια πάλι καί ἡ γυναίκα ἄς ἀποδίδει τό ἴδιο στόν ἄνδρα της.

4 Καί ὡς πρός τίς ἰδιαίτερες σχέσεις τοῦ ἀνδρογύνου, ἄς γνωρίζει ἡ γυναίκα ὅτι δέν ἐξουσιάζει τό δικό της  σῶμα, ἀλλά ἐξουσιαστής του μέσα στό νόμο τοῦ Θεοῦ πάντοτε εἶναι ὁ ἄνδρας της. Τό ἴδιο ὅμως κι ὁ ἄνδρας δέν ἐξουσιάζει τό σῶμα του, ἀλλά ἐξουσιαστής του εἶναι ἡ γυναίκα του.

5 Μήν ἀποστερεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ ἀποχή καί ἐγκράτεια, ἐκτός ἐάν τό κάνετε αὐτό ἔπειτα ἀπό συμφωνία, προσωρινά, γιά νά ἐπιδίδεσθε μέ μεγαλύτερη προθυμία καί ἀφοσίωση στή νηστεία καί τήν προσευχή· καί πάλι νά συνέρχεσθε στίς συζυγικές σας σχέσεις, γιά νά μή σᾶς πειράζει σέ πορνεία ὁ σατανάς ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας σας νά ἐγκρατευθεῖτε.

6 Καί τή σύσταση αὐτή, νά μήν ἀποστερεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, σᾶς τήν κάνω ἀπό συγκατάβαση, ἐπειδή εἶστε ἀκόμη ἀδύνατοι πνευματικά. Δέν σᾶς τό ἐπιβάλλω αὐτό ὡς ἐντολή.

7 Ναί, μέ συγκατάβαση. Διότι ἐγώ θέλω νά εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅπως εἶμαι κι ἐγώ, δηλαδή ἄγαμοι. Ἀλλά ὁ καθένας ἔχει δικό του χάρισμα ἀπό τόν Θεό. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα νά ζεῖ ἔτσι, δηλαδή ἄγαμος, κι ἄλλος νά ζεῖ διαφορετικά, δηλαδή παντρεμένος.

8 Λέω λοιπόν στούς ἀγάμους καί στίς χῆρες ὅτι εἶναι καλό γι’ αὐτούς ἐάν μείνουν ὅπως μένω κι ἐγώ, δηλαδή ἄγαμοι.

9 Ἐάν ὅμως δέν μποροῦν νά μείνουν ἐγκρατεῖς, ἄς παντρευτοῦν. Διότι εἶναι προτιμότερο νά παντρευτεῖ κανείς, παρά νά καίγεται ἀπό τή φλόγα τῆς ἐπιθυμίας.

10 Σ’ ἐκείνους ὅμως πού εἶναι ἔγγαμοι δίνω τήν ἐντολή, ὄχι ἐγώ ἀλλά ὁ Κύριος, ἡ γυναίκα νά μή χωριστεῖ ἀπό τόν ἄνδρα της.

11 Ἐάν ὅμως συμβεῖ νά χωριστεῖ, ἄς μένει ἄγαμη. Ἤ ἐάν δέν μπορεῖ νά ζήσει μόνη της, ἄς συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἄνδρα της. Ἀλλά κι ὁ ἄνδρας νά μήν ἀφήνει τή γυναίκα του.

12 Καί στούς ὑπόλοιπους ἐγγάμους λέω τό ἑξῆς, τό ὁποῖο δέν ὅρισε βέβαια ἀπευθείας ὁ Κύριος, ἀλλά τό ὁρίζω ἐγώ ὡς Ἀπόστολός του: Ἐάν κανείς ἀδελφός Χριστιανός ἔχει γυναίκα ἄπιστη, τήν ὁποία νυμφεύθηκε πρίν πιστέψει, κι αὐτή δέχεται μέ τήν καρδιά της νά κατοικεῖ μαζί του, ἄς μήν τήν ἀφήνει, ἀλλά ἄς ἐξακολουθεῖ νά τήν ἔχει σύζυγο.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἑσπερινός Συγχωρήσεως

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/02/2018]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [08/01/2018]

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 Ι.Μ.ΔΡΑΜΑΣ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [02/01/2018]

Ψήφισμα γιά τό ὄνομα 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/12/2017]

Ἑορτασμός τῆς πολιούχου Δράμας, Ἁγίας Βαρβάρας 2017

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [04/12/2017]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

25.02.2018 Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   11:24-26, 32-40 Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

25.02.2018 Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Τῌ ΠΡΩΤῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην α΄ 44 - 52 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 ( Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ) (Ἰωάν. α' 44-52)

Εἶχε ἤδη ξεκινήσει ὁ Κύριός μας τήν ἐκλογή τῶν μαθητῶν του, ὅταν μιά μέρα βρῆκε τό Φίλιππο, πού καταγόταν ἀπό τή Βησδαϊδά τῆς Γαλιλαίας, καί τοῦ εἶπε: "Ἀκολούθει μοι". Ὁ ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

25.02.2018

25 Φεβρουαρίου

1826          Ο Χουσεΐν Μπέης, γαμβρός του Ιμπραήμ, ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications